Spring navigation over
Indhold start

Opholds- og arbejdstilladelse for tredjelandsborgere ved ophold i udlandet i mere end seks måneder

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når virksomheder i dag ansætter medarbejdere fra tredjelande (ikke-EU og EØS-lande) bortfalder medarbejderens opholdstilladelse automatisk, når medarbejderen opgiver sin bopæl i Danmark eller når han/hun har opholdt sig uden for landet i mere end seks måneder. For at tage ophold i Danmark igen, vil man da skulle ansøge om en ny opholdstilladelse eller søge om dispensation for bortfald af opholdstilladelse.
Inden for mange brancher har virksomheder behov for at anvende sine udenlandske medarbejdere i udlandet i en længere periode end seks måneder.

Eksempel:
En dansk virksomhed ansætter en indisk IT-programmør i Danmark. Under ansættelsen i Danmark har virksomheden behov for at udstationere den indiske medarbejder et år til en kunde i Sydamerika for at støtte kundens udvikling af et nyt IT-system. En tilsvarende dansk medarbejder vil kunne vende tilbage til Danmark efter endt udstationering, men fordi udstationeringen af den indiske medarbejder varer længere end seks måneder, bortfalder den pågældendes opholdstilladelse i Danmark (også selvom hans ansættelsesforhold stadig er knyttet til Danmark).

Virksomheder oplever bortfaldet af medarbejderens opholdstilladelse og kravet om at skulle gennem hele ansøgningsproceduren igen ved genindrejse til Danmark som unødvendig bureaukratisk. Derudover er det ikke alle virksomheder der er bekendt med muligheden for at søge dispensation, og oplever også dette som en administrativ byrde.

En undtagelse fra denne regel er, hvis medarbejderen opholder sig i Danmark på en såkaldt koncernopholdstilladelse. På en koncernopholdstilladelse kan medarbejderen – inden for opholdstilladelsens gyldighedsperiode – skiftevis arbejde i Danmark og udlandet hos koncernforbundne selskaber, uden at opholdstilladelsen bortfalder.

En koncernopholdstilladelse kræver dog, at medarbejderen inden ankomsten til Danmark har arbejdet i en udenlandsk del af samme virksomhed. Dette er ikke altid tilfældet eftersom danske virksomheder rekrutterer og anvender deres medarbejdere bredt og ikke nødvendigvis kun inden for egen koncern.

Bortfald af opholdstilladelse efter mere end seks måneders ophold i udlandet kan hindre virksomhederne i at tiltrække de bedst kvalificerede udenlandske medarbejdere til Danmark. Mange højt kvalificerede medarbejdere ønsker en internationalt orienteret karriere. Med de nuværende regler, er det vanskeligt at få dette med base i Danmark, fordi danske virksomheder ikke kan udstationere deres udenlandske medarbejdere på lige fod med danske medarbejdere. Kravet om at skulle ansøge om opholdstilladelse på ny eller søge om dispensation opleves som unødvendigt bureaukratisk.


Berørte virksomheder


I princippet er alle virksomheder, der beskæftiger medarbejdere fra tredjelande (ikke-EU og EØS-borgere) berørt af problemet. Udfordringen er dog særlig stor hos større virksomheder med globalt aktivitetsniveau.


Forslag


En forholdsvis enkel løsning kunne være at tillade, at medarbejdere fra tredjelande (ikke-EU og EØS-borgere) bevarer deres opholdstilladelse i Danmark, selvom de – inden for opholdstilladelsens gyldighedsperiode – skiftevis arbejder i Danmark og udlandet, så længe den pågældende medarbejder er ansat af den danske virksomhed på de generelle vilkår arbejdstilladelsen blev givet under.

Forslaget vil gøre det lettere for virksomheder at rekruttere og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Derudover vil forslaget mindske bureaukratiet ved, at ansøgningsprocessen ikke skal starte på ny, når den udenlandske medarbejder vender tilbage til virksomheden i Danmark.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen fremlagde i april 2014 et nyt udspil til en reform af international rekruttering ”Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft”, der skal styrke virksomhederne i den internationale konkurrence. Målet er, at virksomhederne nemt og hurtigt skal kunne tiltrække højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Udspillet indeholder forslag om at fritage udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse som forsker eller efter den nye fast track ordning, fra reglerne om bortfald.

Andre udlændinge, der har opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studie, vil fortsat skulle søge om dispensation for bortfald ved ophold uden for Danmark i mere end 6 måneder.

Virksomhedsforums ønsker imødekommes således delvist i regeringens udspil.

Forslaget er implementeret i 2014

Den 26. juni 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) ”Aftale om en reform af international rekruttering, Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft”, med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti.

Aftalen indeholder forslag om at fritage udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse som forsker eller efter den nye fast track-ordning, fra reglerne om bortfald.

Andre udlændinge, der har opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studie, vil fortsat skulle søge om dispensation for bortfald ved ophold uden for Danmark i mere end 6 måneder.

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 12. november 2014 forslag (L61) til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.). Lovforslaget udmønter de dele af aftalen om en reform af international rekruttering, der kræver ændring af udlændingeloven, herunder forslag om at fritage udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse som forsker eller efter den nye fast track-ordning, fra reglerne om bortfald.

Lovforslaget blev vedtaget den 18. december 2014 og trådte i kraft den 1. januar 2015, dog således, at der først kan meddeles opholds- og arbejdstilladelse efter den nye fast track-ordning den 1. april 2015.