Spring navigation over
Indhold start

Bedre kontrol med midlertidige opholds- og arbejdstilladelser

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når virksomheder i dag ansætter medarbejdere fra tredjelande (fra ikke-EU og EØS-lande), skal man sikre sig, at de pågældende medarbejdere har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Her udgør de midlertidige arbejds- og opholdstilladelser i nogle tilfælde en alvorlig udfordring for mange virksomheder.

Udfordringen opstår, når udenlandske medarbejdere ansøger om enten permanent eller forlænget opholds- og arbejdstilladelse. I disse tilfælde tilsendes den pågældende person et kvitteringsbrev, som ikke er tidsbegrænset (dvs. uden påtrykt gyldighedsdato). På kvitteringsbrevet er den forventede sagsbehandlingstid for behandlingen af ansøgningen påtrykt.

Kvitteringsbrevet er medarbejderens dokumentation for, at personen må arbejde og opholde sig i Danmark i perioden, hvor den gamle tilladelse er udløbet, og mens den nye ansøgning behandles.

Hvis medarbejderen får afslag på permanent eller forlænget opholdstilladelse ophører medarbejderens arbejdstilladelse fra den dag, personen har modtaget afslag. Virksomheden får imidlertid ikke besked om, at en medarbejder får afslag på ansøgningen om forlænget/permanent opholdstilladelse og dermed bortfald af opholds- og arbejdstilladelsen. Ligeledes har virksomheden ikke mulighed for at få oplyst om status på en medarbejders midlertidige opholds- og arbejdstilladelse, da Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) ikke udleverer oplysninger herom.

I forbindelse med de razziaer af sort arbejde og illegal arbejdskraft som inden for det seneste års tid er blevet gennemført af SKAT, Politiet og Arbejdstilsynet, er der konstateret flere tilfælde af udløbne midlertidige opholds- og arbejdstilladelser. I disse tilfælde idømmes de pågældende virksomheder forholdsvise store bøder.

For at imødegå dette problem, har mange virksomheder opbygget interne kontrolsystemer for at sikre, at de pågældende medarbejdere har gyldige midlertidige opholds- og arbejdstilladelser. Eksempler kræver nogle virksomheder, at medarbejdere på ugevis skal dokumentere, at de stadigvæk har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Dette arbejde er administrativt tungt både for virksomhederne, men også for medarbejderne der løbende skal indsamle erklæringer fra SFR.


Berørte virksomheder


I princippet er alle virksomheder, der beskæftiger udenlandske medarbejdere med midlertidige opholds- og arbejdstilladelser berørt af problemet. Men udfordringen er særlig stor i rengøringsbranchen, hotel- og restaurationsbranchen og i dagbladsbranchen, hvor en stor del af de ansatte kommer fra tredjelande.


Forslag


En enkelt løsning kan være at forsyne kvitteringsbrevene med en udløbsdato, når der ansøges om permanent eller forlænget opholds- og arbejdstilladelse, således at en arbejdsgiver ved, hvor længe den ansatte har gyldig arbejdstilladelse.

Denne løsning kan kombineres med, at SFR – eksempelvis via Virk.dk – etablerer en elektronisk service, hvorigennem virksomheder kan få automatisk besked, når der er truffet afgørelse behandlingen af en medarbejders ansøgning om enten forlængelse af eller permanent arbejds- og opholdstilladelse.BaggrundLøsningen skal give arbejdsgiveren mulighed for enten at få oplyst, om medarbejderen fortsat har gyldig arbejdstilladelse (dvs. udfaldet af afgørelsen), eller blot at der er truffet afgørelse i sagen (hvorefter arbejdsgiveren må henvende sig til medarbejderen for at få oplyst sagens udfald). Hvis det er nødvendigt, kunne det også her overvejes at udvide fuldmagtsordningen, så arbejdsgiveren får ret tilautomatisk besked, når der er truffet afgørelse behandlingen af en medarbejders ansøgning.
SFR kan ikke oplyse virksomheder om, hvorvidt en given person har gyldig opholds- og arbejdstilladelse, da der er tale om personfølsomme oplysninger. En medarbejder kan dog vælge at give sin arbejdsgiver fuldmagt til, at arbejdsgiveren kan tjekke status på medarbejderens opholds- og arbejdstilladelse hos SFR.

Udlændingestyrelsens servicemål for behandling af sager om permanent opholdstilladelse er pt. 7 måneder.
SFR’s servicemål for behandling af sager om forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse er pt. 3 måneder.

I forhold til problemstillingen om manglende gyldighedsdato på kvitteringsbreve for en indgiven ansøgning er det allerede praksis, at Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR)sender et nyt kvitteringsbrev til ansøger i de tilfælde, hvor den udmeldte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Det betyder, at den periode, hvor den udenlandske arbejdstager ikke kan fremvise opdateret dokumentation for sin ret til at arbejde, er en begrænset periode. Det er ikke muligt at anføre en gyldighedsdato på et kvitteringsbrev, da sagsbehandlingstiden ikke kendes på forhånd.

 

Sagsbehandlingen af ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse behandles af Udlændingestyrelsen (US). Servicemålet for sagsbehandlingen af disse sager er 7 måneder. For ansøgninger om tidsubegrænset ophold på SFRs opholdsordninger foretager SFR nu en forlængelsessagsbehandling som første led i US´ behandling af ansøgningen om tidsubegrænset opholdstilladelse. Da sager om forlængelse har et servicemål på 3 måneder betyder det, at den periode, hvor arbejdstageren ikke har dokumentation for sin ret til at arbejde forkortes, idet sagsbehandlingstiden for en forlængelsessag altså i udgangspunktet er kortere end sagsbehandlingen af en ansøgning om tidsubegrænset ophold.

 

I de tilfælde hvor opholds- og arbejdstilladelsen er knyttet til en bestemt arbejdsgiver (stedfæstet) orienteres arbejdsgiveren om midlertidig forlængelse af SFR.

 

For de stedfæstede tilladelser vil SFR fremover orientere ansøgerens arbejdsgiver, når den ansattes tilladelse er blevet inddraget/ej forlænget. Meddelelsen vil også informere om, at tredjelandsstatsborgeren har mulighed for at påklage afgørelsen til Udlændingenævnet. Af hensyn til personfølsomme oplysninger vil denne meddelelse være en standard-meddelelse uden yderligere detaljer omkring begrundelsen for afslaget. Det giver dog arbejdsgiveren information om arbejdstagerens manglende ret til at arbejde i landet.

 

Endvidere henvises til, at arbejdsgivere til tredjelandsstatsborgere med en stedfæstet opholds- og arbejdstilladelse allerede i dag kan følge status på tredjelandsstatsborgens ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse (herunder ansøgning om forlængelse) på Min Side, der kan tilgås fra www.nyidanmark.dk. Min Side giver dog ikke mulighed for at følge behandlingen i klagersager, der henhører under Udlændingenævnet. Pt. kan gyldighedsdatoen for en opholdstilladelse ikke ses på Min Side. Dette kræver teknisk udvikling af systemet. SFR anerkender, at det er en vigtig information for bl.a. arbejdsgivere, og der vil blive set på muligheden for at udvikle dette.

 

Ændringerne betyder, at arbejdsgivere til personer med stedfæstede opholds- og arbejdstilladelser får bedre mulighed for at sikre sig deres ansattes ret til at arbejde.

 

Der kan desuden henvises til SFRs netop udgivne pjece ”Værd at vide: hvordan ser en dansk opholds- og arbejdstilladelse ud?”, der skal hjælpe arbejdsgivere, som ansætter udenlandsk arbejdskraft.

 

Orientering til arbejdsgivere omkring inddragelse/afslag på forlængelse vil finde sted fra den 1. marts 2013

Forslaget er implementeret i 2014

Siden marts 2013 er arbejdsgivere til personer med stedfæstede arbejdstilladelser blevet orienteret, når der er givet afslag på forlængelse eller foretaget inddragelse af tilladelsen.

Forslaget er gennemført ved en ændring af praksis.

Mulige forbedringer af Min Side drøftes fortsat mellem Kriminalforsorgen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændingestyrelsen. Der arbejdes pt. ikke på udvikling af Min Side. Såfremt udviklingen af Min Side igangsættes igen, vil ønsket om at tilføje en gyldighedsperiode indgå i dette arbejde.

Regeringen indgik den 26. juni 2014 en politisk aftale om en reform af international rekruttering. Heri blev bl.a. aftalt, at der skal ses nærmere på en model, der skal hjælpe virksomhederne, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Der er i den forbindelse nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Skatteministeriet (formand), Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet og Finansministeriet. Arbejdsgruppen skal udarbejde anbefalinger til en sådan model, der skal forelægges aftalepartierne medio 2015..