Spring navigation over
Indhold start

Oplysninger i forbindelse med ophør af medarbejder

Dato17.12.2012
Nummer89

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

En medarbejder som skal på efterløn skal bruge oplysninger omkring lønsedler 3-5 år tilbage såvel som oplysning af hvornår og hvor længe der er afholdt ferie.
Dette er tidskrævende og bøvlet for tidligere arbejdsgiver.


Berørte virksomheder


Virksomheder med ansat personale, som stopper mhp. at gå på efterløn.

Forslaget forudsætter, at de relevante oplysninger er tilgængelige i eIndkomstregistret.

I forbindelse med overgangen til efterløn skal medlemmet opfylde beskæftigelseskravet. Derfor skal medlemmet dokumentere omfanget af sit arbejde de sidste 3-5 år overfor a-kassen.

 

Med virkning fra 1. maj 2011 er administrationen af de væsentlige og tunge dele af arbejdsløshedsforsikringen, herunder overgangen til efterlønnen, baseret på oplysningerne i indkomstregisteret vedrørende løn, arbejdstid mv.

 

Det betyder, at dele af administrationen ikke længere baserer sig på lønsedler men på de oplysninger, som arbejdsgiver allerede har indberettet til indkomstregisteret.

 

Der er dog fortsat områder, der ikke er understøttet af oplysninger i indkomstregisteret, idet detaljeringsgraden i indkomstregisteret ikke er tilstrækkelig. Dette gælder fx oplysninger efter overgangen til efterløn om arbejdsindtægter på efterlønskort mv., der afgives på tro og love. Her kræves der som udgangspunkt ikke løndokumentation forud for efterlønsudbetalingen. Tilsvarende gælder vedrørende arbejdsgivernes indberetning af G-dage. Disse oplysninger er ikke periodiserede på en sådan måde at de umiddelbart kan bruges ved kontrol af efterlønsmodtagerens oplysninger på efterlønskortet.

 

Hertil kommer, at hvis indkomstregisteret ikke indeholder de nødvendige oplysninger, eller oplysningerne er mangelfulde eller behæftede med fejl, kan det være nødvendigt for a-kasserne at indhente og anvende oplysninger fra arbejdsgivere. Reglerne i lovens § 91 stk. 1 er således sekundære i forhold til at indhente oplysninger i indkomstregisteret.

 

Forslaget anses derfor delvist imødekommet og en fuldstændig afskaffelse af reglerne anses ikke for realistisk, da det derved ikke vil være muligt at kunne gennemføre en fuldstændig administration og kontrol af samtlige områder af arbejdsløshedsforsikringen.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslaget er gennemført med virkning fra 1. maj 2011 ved bekendtgørelse nr. 343 af 26. april 2011.