Spring navigation over
Indhold start

Indberetning af færre oplysninger ved sygefravær

Dato17.12.2012
Nummer59

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

I dag indberetter virksomhederne mange oplysninger i forbindelse med sygefravær. Det sker som led i at understøtte kommunernes opgørelse af beskæftigelseskravet og udbetaling af sygedagpenge.
§ 40 regulerer de situationer, hvor arbejdsgiver skal anmelde oplysninger til kommunen.


Forslag


Det foreslås, at arbejdsgivernes oplysningspligt vedrørende sygemeldte medarbejdere, jf. § 40, stk. 2 (medarbejdere, der efter arbejdsgiverperioden er berettiget til sygedagpenge) og stk. 3 (medarbejdere, der ikke modtager løn eller sygedagpenge under sygdom) så vidt muligt minimeres og i stedet erstattes af oplysninger fra andre registre.

Det foreslås, at arbejdsgivernes kommende indberetningspligt, jf. § 40, stk. 1 minimeres ved, at der skal indberettes færre oplysninger og ved at erstatte med oplysninger fra eIndkomst.

Forslaget gælder også arbejdsgivernes indberetninger for at modtage refusion for sygedagpenge, jf. § 59


Baggrund


I takt med at de digitale løsninger bliver mere udviklede, vil det gavne virksomhederne, at mængden af oplysninger, som de skal indberette, automatiseres og nedbringes. På den måde vil arbejdsgivere ”spare” tid og drage fordel af de digitale løsninger.

Ikke mindst kan arbejdsgiveren drage fordel af udvekslingen mellem digitale løsninger, så indberetningerne relevant vedr. sygefravær kan erstattes af oplysninger fra eIndkomst, der ud over at kunne levere data til en anmodning i form af en ansættelses- og fratrædelsesdato, også kan benyttes som kontrol af oplysninger.

Som et eksempel på andre informationer, der bør overflødiggøres, er oplysningerne om løn, der alene bør være nødvendig at angive ved en krydsmarkering for, hvorvidt en timeløn er mere eller minde end den maksimale dagpengesats.

Alternativt kan eIndkomst – sammen med andre stamoplysninger – levere et gennemsnit for lønnen, der blot skal accepteres af virksomheden i forbindelse med selve anmeldelsen eller anmodningen om sygedagpengerefusion.

Oplysninger som en medarbejders arbejdstid, der i dag skal angives minutiøst pr. arbejdsdag, bør udgå, idet oplysningerne må antages at være overflødige.

Hvis en arbejdsgiver anmoder om refusion for f.eks. 45 timer, må en sådan anmodning være omfattet af den almindelig ”tro- og loveerklæring”, som en arbejdsgiver i forvejen afgiver, når den afsender en anmodning om refusion. En mere forenklet anmodning vil også overflødiggøre de vagtplanskemaer, der i dag kræves fremsendt til kommunen.

Forslaget forudsætter, at de relevante oplysninger er tilgængelige i eIndkomstregistret.

Kommunen skal i sygedagpengesager tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov og forud­sætninger. Derudover skal kommunen udbetale sygedagpenge til lønmodtagere, der ikke modtager løn under sygefraværet, og sygedagpengerefusion til arbejdergivere, der udbetaler løn under sygefraværet.

 

Det er arbejdsgiver, der skal anmelde sygefraværet til kommunen. Derved opnår kommunen kendskab til sygefraværet, og kan derved sikre, at der iværksættes den nødvendige sygeopfølgning. Ved anmeldelsen får kommunen ligeledes tilvejebragt de nødvendige oplysninger til, at der kan træffes afgørelse om udbetaling af sygedagpenge til lønmodtageren, eller sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren.

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen er i gang med at kortlægge, hvordan der kan ske en reduktion i antallet af oplysninger, som arbejdsgiveren skal afgive i forbindelse med anmeldelsen af sygefravær til kommunen. Det kan blandt andet ske ved øget genbrug af data, som arbejdsgiveren allerede har afgivet digitalt i anden forbindelse, fx til eindkomst. Det kan ligeledes ske ved at hente oplysningerne fra kommunale og statslige systemer.

 

Der kan være behov for ændring af sygedagpengeloven, hvilket tidligst kan ske i næste Folketingssamling.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Ved lov nr. 720 af 25. juni 2014, som udmønter forlig om en reform af sygedagpengesystemet, er fastsat regler, som skal sikre, at udbetalingen af sygedagpenge i højere grad skal ske automatisk og digitalt. Pr. 5. januar 2015 er der derfor indført et nyt beregningsgrundlag og et nyt beskæftigelseskrav, der kan opgøres via indkomstregistret.