Spring navigation over
Indhold start

Antal timer dokumenteres ubureaukratisk

Dato17.12.2012
Nummer58

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

Når virksomheden anmoder om udbetaling af løntilskud, skal anmodningen indeholde oplysninger om virksomhedens navn, SE-nr., adresse, tlf.nr., gironummer eller kontonummer i et pengeinstitut, praktikantens navn og cpr-nummer, samt det antal arbejdstimer for hvilke, der er udbetalt løn m.v.


Forslag


Det foreslås, at myndighederne anvender e-indkomst til, at dokumentere, hvor mange arbejdstimer der er udbetalt løn for.


Baggrund


Det er administrativt besværligt for virksomheder at indgå løntilskudsaftaler. Som minimum skal der udfyldes blanketter for at få forhåndsgodkendt tilskud, ligesom der skal udfyldes blanketter for at få tilskuddet udbetalt, herunder antallet af timer. Der er derfor behov for at sikre en mindst mulig bureaukratisk administration. Med indførsel af e-indkomst kan det administrative besvær reduceres.

At undtage de særlige grupper i beregningerne bør ikke give problemer, idet det må antages, at jobcentret i forvejen ligger inde med oplysninger om, hvem de yder tilskud til.

Forslaget forudsætter, at de relevante oplysninger er tilgængelige i eIndkomstregistret.

For private virksomheder beregnes løntilskuddet som tilskudssatsen pr. time ganget med det antal timer, for hvilke der er udbetalt løn til personen.

Når virksomheden anmoder om udbetaling af løntilskud, skal anmodningen blandt andet indeholde oplysninger om det antal arbejdstimer for hvilke, der er udbetalt løn.

Det foreslås, at myndighederne anvender e-indkomst-registret til at dokumentere, hvor mange arbejdstimer der er udbetalt løn for.

Forslaget vil understøtte arbejdet med at reducere fejludbetalinger.

Forslaget vil indgå i det igangværende projekt om digitalisering af løntilskud via den digitale løsning NemRefusion, som AMS gennemfører i samarbejde med KL. Udgangspunktet er, at oplysninger som arbejdsgivere har afgivet én gang, ikke skal afgives igen, men genbruges.

I projektet om digitalisering af løntilskud skal det derfor undersøges, om det er muligt at indhente de nødvendige oplysninger i e-indkomstregisteret.

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret kan få terminaladgang til oplysninger i indkomstregistret til brug for varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen Forslaget vil derfor kunne gennemføres inden for de gældende regler, hvis det viser sig, at oplysningerne i e-indkomstregisteret kan anvendes.

Det forventes, at det fra sommeren 2013 vil være muligt for arbejdsgiveren digitalt at ansøge om udbetaling af løntilskud via NemRefusion.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Arbejdsgivere kan fra 20. august 2013 anmode om udbetaling via NemRefusion af tilskud til ansættelse med løntilskud og fleksjob (gl. ordning). Dermed er virksomhedernes administration forbundet med løntilskudsaftaler reduceret væsentligt.

Løsningen er etableret af Kombit. I den løsning Kombit har idriftsat er det dog fortsat arbejdsgiverne, der skal angive antal timer for hvilke, der anmodes om udbetaling af tilskud. Det er således ikke umiddelbart muligt at anvende Indkomstregistret, da hidtidige erfaringer med e-Indkomst viser, at ikke alle virksomheder indberetter antal timer for hvilke der er udbetalt løn. Derudover har kommunerne tilkendegivet over for Kombit, at timerne, der står oplyst i e-Indkomst ikke er præcise nok. Ligeledes fremgår det ikke, om løn og løntimer er udbetalt i forbindelse med ordinært arbejde eller ansættelse med løntilskud. Det er derfor ikke synligt i indkomstregisteret, hvis en person skifter fra at være løntilskudsansat til at være ordinært ansat i samme virksomhed.

Af bl.a. ovenstående årsager er det ikke undersøgt konkret i forbindelse med 1. fase af udbetalingsløsningen, der blev idriftsat 20. august 2013, om indkomstregisteret kan anvendes. Hvis indkomstregisteret skal anvendes, er det umiddelbart vurderingen, at det det vil kræve ændringer i indkomstregisteret, i virksomhedernes indberetninger til indkomstregisteret og/eller en mere kompleks brugerdialog ved indberetning af anmodning om udbetaling af løntilskud.