Spring navigation over
Indhold start

Beskæftigelseskravet dokumenteres ubureaukratisk

Dato17.12.2012
Nummer65

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

For private virksomheder er der krav til forholdet mellem antallet af ansatte og antallet af ansatte med løntilskud samt virksomhedspraktik.
I forbindelse med opfyldelsen heraf er der en række tekniske opgørelsesmetoder og undtagelser, f.eks. at:

- Ledige med tilskud, som ansættes i forbindelse med jobrotation, ikke tæller med i begrænsningsreglen, samt at der ved opgørelsen af antallet af beskæftigede ikke medregnes ansatte med offentlige tilskud

- Alle beskæftigede – uden hensyn til arbejdstidens længde – indregnes i antallet af ordinært ansatte. Personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, indgår dog ikke i beregningerne

- Opgørelsen over antallet af ordinært ansatte beregnes som det gennemsnitlige antal ansatte i en 3 måneders periode før ansættelsen af en løntilskudsperson sammenlignet med samme periode året før. For virksomheder, hvor antallet af ansatte skifter, som følge af sæsonudsving, eller som kun drives en del af året, gælder der særlige referenceperioder.


Forslag


Det foreslås, at merbeskæftigelseskravet fremover administreres på baggrund af eIndkomst-oplysninger.


Baggrund


Det er administrativt besværligt at vurdere, hvorvidt virksomheden opfylder ”beskæftigelseskravet”. En automatisk overførsel af løn information mv. vil lette administrationen heraf og dermed gøre løntilskuds- og praktikaftaler mindre bureaukratiske og mere attraktive for virksomhederne.

Forslaget forudsætter, at de relevante oplysninger er tilgængelige i eIndkomstregistret.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Forslaget er under revurdering i forbindelse med bl.a. etablering af det nye digitale ansøgnings- og bevillingssystem for løntilskud og virksomhedspraktik - VITAS.

VITAS erstatter udvekslingen af en række eksisterende blanketter i en digital løsning, der automatisk trækker tal om virksomheden fra eksterne registre og meddeler virksomheden, om ansøgningen er udfyldt korrekt.

VITAS vurderes at ville medføre en væsentlig afbureaukratisering for såvel arbejdsgivere som jobcentermedarbejdere.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget indgår i arbejdet med forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), og skal gøre det nemmere for virksomhederne at opgøre antallet af ordinært ansatte.

Forslaget skal gøre det muligt via det digitale ansøgnings- og bevillingssystem – VITAS, digitalt at indhente relevante oplysninger for opgørelse af antal ordinært ansatte i forhold til merbeskæftigelses- og forholdstalskravet ved virksomhedsrettet aktivering fra e-indkomst.

Forslaget handler om at forenkle opgørelsesmetoden, hvor de nødvendige oplysninger skal kunne hentes direkte i e-indkomst, hvilket vil medføre både en kvalitativ forbedring af data samt en tidsmæssig lettelse i tidsforbrug for virksomhederne. Desuden vil forslaget medføre en hurtigere sagsbehandlingstid i jobcentrene. Lettelsen vil berøre alle virksomheder, som afgiver tilbud om virksomhedspraktikforløb og/eller løntilskudsjob.

Som en del af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats er det aftalt, at opgørelsen af ordinært ansatte skal forenkles og automatiseres. VITAS vil fremover automatisk trække data fra e-Indkomst over alle ordinært ansatte i virksomheden. En arbejdsgruppe bestående af DA, LO og KL drøfter den konkrete udmøntning af rimelighedskravet.

Initiativet forventes implementeret pr. 1. januar 2020.