Spring navigation over
Indhold start

Begrænsning af arbejdsgivers oplysningspligt

Dato17.12.2012
Nummer64

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

Efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 90 a, stk. 1, har en arbejdsgiver pligt til skriftligt, f.eks. på lønsedlen, at give et medlem oplysninger om arbejdstimer, udbetalt løn mv. til brug for administrationen af forsikringssystemet.

Efter § 90 a, stk. 2, har arbejdsgiveren desuden pligt til at påføre lønsedlen oplysninger om udbetaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag fra det tidspunkt, hvor der første gang i et kalenderår foretages udbetaling til medlemmet. Det skal herefter fremgå af lønsedlen, hvor mange gange arbejdsgiveren har udbetalt dagpengegodtgørelse i kalenderåret.

Samtidig fremgår i § 91, at en arbejdsgiver på begæring skal afgive oplysninger til brug for administrationen af forsikringssystemet, herunder:
1. Hvilke lønmodtagere, arbejdsgiveren har beskæftiget i et nærmere angivet tidsrum og disses beskæftigelsesperioder inden for dette tidsrum
2. Hvorvidt arbejdsgiveren har beskæftiget bestemte medlemmer af en kasse inden for et nærmere angivet tidsrum
3. Hvilken løn, der er udbetalt til bestemte medlemmer af en kasse inden for et nærmere angivet tidsrum
4. Årsagen til et medlems arbejdsophør
5. Udbetaling af dagpengegodtgørelse
Oplysningerne kan indhentes af direktøren for arbejdsløshedsforsikringen, et Jobcenter og for så vidt angår egne medlemmer af en a-kasse.


Forslag


Det foreslås, at lovens § 91, nr. 1, 2, 3 og 5 ophæves – alternativt at hjemlen bliver mere specifik.


Baggrund


Enten afgiver arbejdsgiveren allerede oplysningerne på lønsedlen eller snart via e-indkomst, eller så vil det ved tilpasning af regelsættet være muligt at få eksisterende oplysninger til at matche behovet for oplysninger. F.eks. foreslås det i nr. 1 ikke at fokusere på beskæftigelsesperioder, men lønperioder.
Det er en markant administrativ belastning, at arbejdsgiveren kan blive tvunget til – individuelt – at afgive oplysningerne fra lønsedlen endnu engang til a-kasserne eller jobcentret.
Det bør være den enkelte lønmodtagers pligt at opbevare sine lønsedler betryggende, så de kan dokumentere de nødvendige oplysninger over for a-kassen. Arbejdsgiveren bør kun have pligt til at afgive oplysningerne én gang.
Med e-indkomst vil en del af de nødvendige oplysninger allerede være myndighederne i hænde. En ophævelse af oplysningspligten bør således – som minimum – kædes sammen med indførelsen af eIndkomst.
Forslaget forudsætter, at de relevante oplysninger er tilgængelige i eIndkomstregistret.


Adm. konsekvenser


Arbejdsgiverne vil i betydeligt omfang opleve en administrativ lettelse som følge af forslaget.

Med virkning fra 1. maj 2011 er administrationen af de væsentlige og tunge dele af arbejdsløshedsforsikringen baseret på oplysningerne i indkomstregisteret vedrørende løn, arbejdstid mv.

 

Det betyder, at dele af administrationen ikke længere baserer sig på lønsedler men på de oplysninger, som arbejdsgiver allerede har indberettet til indkomstregisteret. Det drejer sig typisk om oplysninger vedrørende løn, løntimer, ansættelsestidspunkt og sluttidspunkt for de enkelte lønmodtagere.

 

Der er dog fortsat områder, der ikke er understøttet af oplysninger i indkomstregisteret, idet detaljeringsgraden i indkomstregisteret ikke er tilstrækkelig. Dette gælder fx oplysninger om arbejde indtægter på dagpengekort mv., der afgives på tro og love. Her kræves der som udgangspunkt ikke løndokumentation forud for dagpengeudbetalingen. Tilsvarende gælder vedrørende arbejdsgivernes indberetning G-dage. Disse oplysninger er ikke periodiserede på en sådan måde at de umiddelbart kan bruges ved kontrol af den lediges oplysninger på dagpengekortet.

 

Hertil kommer, at hvis indkomstregisteret ikke indeholder de nødvendige oplysninger, eller oplysningerne er mangelfulde eller behæftede med fejl, kan det være nødvendigt for a-kasserne at indhente og anvende oplysninger fra arbejdsgivere. Reglerne i lovens § 91 stk. 1 er således sekundære i forhold til at indhente oplysninger i indkomstregisteret.

 

Forslaget anses derfor delvist imødekommet og en fuldstændig afskaffelse af reglerne anses ikke for realistisk, da det derved ikke vil være muligt at kunne gennemføre en fuldstændig administration og kontrol af samtlige områder af arbejdsløshedsforsikringen.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Fra 1. maj 2011 er dokumentationskravene ændret, således, at timer til brug for bl.a. fastlæggelse af ret til dagpenge og beregning af dagpengenes størrelse dokumenteres på baggrund af arbejdsgivernes registreringer i eIndkomstregistret. Det betyder, at a-kassen i vidt omfang selv kan indhente de nødvendige oplysninger, uden henvendelse til arbejdsgiverne.

Ændringerne er sket i lov om arbejdsløshedsforsikring og på bekendtgørelsesniveau, særlig bekendtgørelse nr. 370 af 28. april 2011 om de anerkendte a-kassers administration. Kun i de tilfælde, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger i eIndkomstregistret for at kunne udføre en fuldstændig administration og kontrol af reglerne, vil der blive indhentet oplysninger.