Spring navigation over
Indhold start

Indhentning af tinglysningsoplysninger på borgerens vegne

Dato04.10.2012
Nummer40

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Borgere, kommuner og virksomheder skal betale for at hente f.eks. servitutter på en ejendom, og kommunerne har ikke mulighed for at indhente tinglysningsoplysninger på borgerens vegne.
Det skal i den forbindelse benmærkes, at en række kommuner i følge Energistyrelsen i dag har gratis adgang til dokumenterne efter aftale med Domstolsstyrelsen.

Berørte virksomheder

Dette berører alle, der ansøger kommunerne om en byggetilladelse og kommunerne.

Forslag

Alle kommuner bør have gratis adgang til dokumenterne efter aftale med Domstolsstyrelsen.
Forslaget vil samtidig kræve en tilladelse fra borgeren om, at kommunen har ret til at indhente tinglysningsoplysninger. Dette kan løses med en fast rubrik i byggeansøgningen om at ansøgeren giver tilladelse til at indhente de nødvendige tinglysningsoplysninger.
Desuden bør ansøgeren have muligheden for at få adgang til at hente egne dokumenter fra tingbogen uden betaling.

Yderligere oplysninger

Der er tale om nationale regler. Virksomhedsforum henviser i øvrigt til anbefalingerne fra regeringens arbejdsgruppe om effektiv byggesagsbehandling.

Forslaget er i gang med at blive gennemført.

 

Justitsministeriet har den 12. november 2012 sendt udkast til forslag til ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning i høring. Formålet med forslaget er bl.a. at afskaffe den særskilte afgiftsbetaling forbundet med opslag i og adgang til oplysninger i tinglysningssystemet, således at adgangen til at foretage forespørgsler i den digitale tingbog, personbog og andelsboligbog fremadrettet blive afgiftsfri. Endvidere bliver adgangen til de tinglyste dokumenter samt mulighed for udskrift heraf også afgiftsfri. Med forslaget vil der således være fri adgang til oplysninger i hele tinglysningssystemet, og der vil hverken være behov for, at man er logget ind i systemet, eller at man inden oplysningerne kan tilgås har været igennem en betalingsside. Med forslaget vil det være muligt gratis at foretage opslag i og få adgang til oplysninger i tinglysningssystemet for såvel kommuner som borgere.

 

Samtidig med afskaffelsen af den særskilte afgiftsbetaling for opslag mv. i tinglysningssystemet ændres den faste del af tinglysningsafgiften fra 1.400 kr. til 1.660 kr. Hermed samles afgiftsbetalingen forbundet med tinglysning under ét. Med forhøjelsen tages der højde for den mindreindtægt, som er forbundet med afskaffelsen af den særskilte afgift for opslag i tinglysningssystemet, og for udgifterne forbundet med øgede driftsomkostninger samt omkostninger til bl.a. systemmæssige tilretninger.

 

Efter forslaget skal reglerne træde i kraft den 1. juli 2013.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Adgangen til oplysningerne i den digitale tingbog, personbog og andelsboligbogen blev gjort afgiftsfri pr. 1. juli 2013, jf. herved lov nr. 519 af 28. maj 2013 om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften og visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant). Endvidere er adgangen til de tinglyste dokumenter samt muligheden for udskrift heraf gjort afgiftsfri.