Spring navigation over
Indhold start

Implementering af servicedirektivet i andre lande

Dato04.10.2012
Nummer39

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Servicedirektivets (2006/123/EF) formål er at forbedre det indre markeds handel med serviceydelser og skabe bedre vilkår for serviceområdet. Direktivet dækker en stor del af sektorerne på serviceområdet som f.eks. turisme og håndværksvirksomhed, mens enkelte sektorer som f.eks. transport, sundhed og finansielle serviceydelser ikke er en del af direktivets anvendelsesområde. Direktivets bestemmelser skal nedbryde barrierer i EU og gøre livet lettere for især små og mellemstore servicevirksomheder med internationale ambitioner.

Servicedirektivet er implementeret i dansk lovgivning. Danmark tilbyder udenlandske virksomheder en hjælpende hånd til at komme ind på det danske marked. Denne hjælpende hånd er der til gengæld ikke i mange andre europæiske lande, hvor vejen ind på markedet er meget mere besværlig. Det tolkes som en handelshindring, som stiller Danmark konkurrencemæssigt dårligere.

Danmark bruger mange kræfter på at hjælpe udenlandske virksomheder til at operere i Danmark. Den effektive danske implementering af one-stop-shop i Danmark sikrer udenlandske let og smidig viden og adgang om etablering på det danske marked, mens det fortsat ikke gælder den anden vej rundt.

Regeringen vil i EU-regi arbejde for, at forslaget gennemføres.

 

Regeringen er opmærksom på problemet omkring mangelfuld implementering af servicedirektivet i andre medlemslande. Regeringen arbejder derfor i alle relevante fora for, at servicedirektivet implementeres korrekt i alle medlemslande. Det gælder f.eks. i EU’s ministerråd, hvor det danske EU-formandskab sikrede politisk opbakning på ministerniveau til Kommissionens meddelelse om implementering af servicedirektivet fra juni 2012. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at regeringen ikke har håndhævende beføjelser overfor andre lande ift. implementeringen, men at disse beføjelser alene tilkommer Europa-Kommissionen.

 

Kommissionen er i løbende dialog med medlemslandene vedrørende mangelfuld implementering af servicedirektivet, og Kommissionen har i den forbindelse mulighed for at indlede traktatkrænkelsessager mod medlemslandene, hvilket løbende finder sted.

 

I den kommende tid vil følgende initiativer til forbedring af medlemslandenes implementering af servicedirektivet blive gennemført:

 

Peer Review

I vinteren/foråret 2013 vil medlemslandene sammen med Kommissionen gennemføre endnu en analyse af implementeringen af servicedirektivet. På denne baggrund vil Kommissionen inden udgangen af 2013 tage stilling til behovet for eventuelle nye lovgivningsinitiativer med henblik på en optimeret implementering.

 

Points of Single Contact (kvikskranker)

Regeringen deltager i det europæiske EU-GO netværk vedrørende kvikskrankerne, hvorigennem danske virksomheder kan få adgang til oplysninger fra udenlandske myndigheder om etablering og udbud af serviceydelser i andre EU-lande. Her arbejdes for tiden med et såkaldt PSC-charter, der vil beskrive den ideelle kvikskranke, og hvad den skal tilbyde udenlandske virksomheder i værtslandet.

 

Derudover arbejder regeringen aktivt på embedsmandsniveau i en særlig EU-ekspertgruppe for bl.a. at forbedre forholdene for etableringsretten samt den fri bevægelighed for tjenesteydelser. Regeringen sætter fokus på værdien i så få nationale særregler som muligt, så kun anerkendelsesværdige hensyn imødekommes.

 

Erhvervsstyrelsen vil løbende orientere Virksomhedsforum om udviklingen.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Regeringen arbejder fortsat i alle relevante fora for, at medlemslandene implementerer rettidigt og korrekt i forhold til servicedirektivet.

Implementering af servicedirektivet var på dagsordenen under Det Europæiske Råd (DER) i oktober 2013. Stats- og regeringscheferne opfordrede medlemslandene til at forbedre markedsadgangene ved at fjerne ikke proportionale barrierer.

Implementering af servicedirektivet er ligeledes reflekteret i konklusionerne fra Konkurrenceevnerådsmødet i december 2013. Her opfordres Kommissionen til at foretage en bred undersøgelse af de resterende barrierer på det indre marked for tjenesteydelser. Endvidere opfordres medlemslandene i konklusionerne til at forbedre deres elektroniske kvikskranke, så de fungerer som brugervenlige e-portaler på flere sprog.

Peer review: I løbet af 2012/2013 blev der på europæisk plan gennemført en analyseøvelse af implementeringen af servicedirektivet, hvor medlemslandene sammen med Kommissionen gennemgik medlemslandenes implementering af servicedirektivets art. 15 og art. 16 i udvalgte sektorer. Dele af analysen blev offentliggjort i oktober 2013 og konkluderer, at implementeringen af servicedirektivet stadig kan forbedres uden at slække på fx forbrugerbeskyttelse. Regeringen er fortaler for, at Kommissionen bruger resultaterne af peer-review til en mere aktiv håndhævelse af servicedirektivet overfor de lande, som stadig har mangelfuld implementering eller centrale hindringer for den fri bevægelighed.

Frontrunner initiativ: Danmark har siden juni 2013 været tovholder på et 'frontrunner' initiativ, om at identificere og promovere best practices på udvalgte områder. Det danske initiativ omhandler kvikskrankerne, og der er på basis af en høring blandt medlemslandene udarbejdet et best practice-katalog, der skal anvendes som løftestang i arbejdet med at sikre bedre implementering af servicedirektivet og forpligtelsen til at drive kvikskranker. Katalogets offentliggørelse afventer dog de øvrige landes ’frontrunner-initiativer’.