Spring navigation over
Indhold start

Enklere kommunal byggesagsbehandling i forhold til midlertidige konstruktioner

Dato04.10.2012
Nummer38

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Et godt eksempel på en uhensigtsmæssig byggesagsbehandling er regler for midlertidige konstruktioner (f.eks. cirkustelte eller telte til byfester), der ofte skal flyttes, og derfor skal sagsbehandles flere gange, selvom det er nøjagtig den samme konstruktion, der opstilles hver gang.
Her kunne man ændre reglerne, så der kun skal byggesagsbehandles én gang.

Berørte virksomheder

Reglerne berører dem, der udlejer telte til festivaler, cirkustelte eller byfester, og dem, der lejer disse telte. Det vil lette sagsbehandlingen for kommunerne.

Forslag

Det kan løses ved at indføre en certificeringsordning, hvor midlertidige konstruktioner får en godkendelse/certificering, som gælder for en nærmere fastsat tidsperiode. Godkendelsen/certificeringen betyder, at en given konstruktion lever op til de relevante bestemmelser i byggelovgivningen, således at det sikres, at konstruktionen er udformet korrekt, og at konstruktionen er i en forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Ved godkendelse/certificering skal blandt andet de statiske beregninger, som påviser konstruktionens stabilitet, kontrolleres.

Kommunerne vil hermed ikke længere skulle bruge tid på at byggesagsbehandle de midlertidige konstruktioner, men skal alene give tilladelse til midlertidig opstilling af konstruktionen. Dette vil sikre en fleksibilitet og besparelse for både teltudlejerne, lejerne og kommunerne.

Yderligere oplysninger

Der er tale om nationale regler. Virksomhedsforum henviser i øvrigt til anbefalingerne fra regeringens arbejdsgruppe om effektiv byggesagsbehandling.

Byggeloven foreslås ændret således, at klima-, energi- og bygningsministeren får bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler om en certificeringsordning for transportable konstruktioner. Selve indholdet af certificeringsordningen skal herefter udmøntes i bekendtgørelsesform.

 

En certificeringsordning vil betyde, at en transportabel konstruktion kan blive certificeret af en virksomhed. Ved certificeringen gennemgår virksomheden den transportable konstruktion og påser, at konstruktionen lever op til de krav, der er gældende for den pågældende konstruktionstype. Når en transportabel konstruktion er blevet certificeret, kan den efterfølgende opsættes, uden at konstruktionen skal have en byggetilladelse ved hver opsætning.

 

Certificeringsordningen vil blive frivillig, således at ejeren eller brugeren af en transportabel konstruktion selv kan vælge, om de vil have konstruktionen certificeret eller byggesagsbehandlet. Kravet om enten en certificering eller en byggetilladelse vil være gældende for alle de transportable konstruktioner, der er omfattet af byggeloven, hvilket vil sige transportable konstruktioner, der har en vis størrelse, f.eks. scener, tribuner, telte m.v.

 

Certificeringsordningen forventes udmøntet således, at de virksomheder, der skal certificere transportable konstruktioner, skal være akkrediteret til at varetage denne opgave.

 

Forslag til ændring af byggeloven forventes fremsat i februar 2013. Herefter skal der ske en udmøntning af reglerne, der forventes at kunne træde i kraft i sommeren 2014, dog med en overgangsperiode, således at de berørte parter (teltproducenter, teltudlejere, koncertarrangører, certificeringsvirksomheder mv.) kan indrette sig efter reglerne.

 

Teltbranchen har tidligere vurderet, at der hvert år opstilles ca. 10.000 transportable konstruktioner, der vil blive omfattet af de nye regler. Effekten kan pt. ikke vurderes, men Energistyrelsen vil i forbindelse med udmøntningen af reglerne følge op herpå.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Certificeringsordningen blev vedtaget med en ændring af byggeloven i april måned 2014. Bekendtgørelsen som udmønter ordningen blev offentliggjort i juli måned 2014 med ikrafttrædelse 1. januar 2015.