Spring navigation over
Indhold start

Efterfølgende godkendelse af byggeriet

Dato04.10.2012
Nummer36

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Byggerier, hvor der er særlige hensyn til hygiejne eller brand, skal have en godkendelse efter anden lovgivning, som først kan gives, når byggeriet står færdigt.
Det er uhensigtsmæssigt, idet der i nogle tilfælde kan komme krav fra den pågældende myndighed om, at der skal ske bygningsændringer, før godkendelsen kan gives. Det gælder for byggerier, som skal have tilladelse efter fødevarelovgivingen og ved godkendelse af brandforhold efter beredskabslovgivningen.
Det drejer sig f.eks. om køkkener m.v., som benyttes til fødevareproduktion i f.eks. caféer eller restauranter, som skal godkendes af Fødevarestyrelsen, før de kan tages i brug.
Der er ikke krav om, at kommunen i forbindelse med byggesagsbehandlingen skal sikre, at fødevarelovgivningens krav til f.eks. køkkener er overholdt.
Fødevarestyrelsen godkender alene det færdige byggeri og tager ikke stilling til tegnings/projektmateriale. Det betyder, at der kan opstå situationer, hvor der i det færdige byggeri skal monteres ekstra håndvaske, eller installationer skal flyttes.
Det betyder dels forsinkelser i forhold til ibrugtagningen og dels medfører det ekstraomkostninger for bygherren til bygningsændringer.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der skal bygge kantine (i forhold til hygiejne) eller lægge lokaler til offentlige arrangementer (i forhold til brandkrav).

Forslag

En løsning kunne være, at Fødevarestyrelsen får mulighed for at give en forhåndsgodkendelse af tegningsmaterialet, så eventuelle efterfølgende bygningsændringer kan undgås.
Alternativt kan mange af problemerne i forhold til krav om ombygning etc. løses ved en bedre koordinering mellem myndighederne.

Yderligere oplysninger

Der er tale om nationale regler. Virksomhedsforum henviser i øvrigt til anbefalingerne fra regeringens arbejdsgruppe om effektiv byggesagsbehandling.

Forslaget gennemføres.

Som en del af fødevareforlig 3 blev det blevet besluttet, at der skulle gennemføres et pilotprojekt, hvor der etableres mulighed for forhåndsgodkendelse af fødevarevirksomhederes indretning. Sideløbende med forliget er det blevet besluttet, at ordningen, udover indretning, formentligt også vil omfatte andre relevante emner på fødevareområdet.

Der vil skulle betales for forhåndsgodkendelser. Hensigten er at hjælpe virksomhederne til at komme sikkert fra start, at give tryghed i investeringer, og mulighed for at undgå efterfølgende korrektioner af indretningen. Der er hjemmel til ordningen i fødevareloven, men ordningen forudsætter udstedelse af bekendtgørelse. Bekendtgørelsen forventes udstedt senest 1. juli 2016.

Forslaget er implementeret i 2016.

Forslaget er blevet implementeret via bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2016, og giver virksomhederne mulighed for at få forhåndsgodkendelse af fødevarevirksomheders indretning. Dermed kan en virksomhedsejer få større sikkerhed og sikre sig, at indretningen lever op til kravene i lovgivningen og, at indretningen ikke efterfølgende skal laves om.

Det forventes, at ændringerne vil mindske risikoen for forsinkelser i forhold til ibrugtagen og hjælpe til med at spare ejer/bygherre for ekstraomkostninger ved bygningsændringer. Ordningen kan bruges af nye ejere ved ejerskifte og konsulenter/rådgivere ved f.eks. design af indretningsmæssige koncepter. Ejere der allerede har en fødevarevirksomhed, kan kun søge om forhåndsgodkendelse hvis der er tale om et nyt projekt, der ændrer indretningen af virksomheden væsentligt.