Spring navigation over
Indhold start

En virksomhedsindgang for udførsel af dual-use produkter og forsvarsmateriel

Dato04.10.2012
Nummer34

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhedernes salg af forsvarsmateriel og produkter der både kan anvendes civilt og militært (såkaldte dual-use produkter) håndteres i dag ad to separate myndighedskanaler. Tilladelser til udførsel af forsvarsmateriel sker efter ansøgning til Justitsministeriet, mens tilladelse til udførsel af dual-use produkter sker gennem ansøgning til Erhvervsstyrelsen.
For virksomhederne er det ikke altid entydigt, hvornår der er tale om forsvarsmateriel eller hvornår der er tale om dual-use produkter. Virksomhederne oplever således at måtte henvende sig hos flere myndigheder for at få klarhed over, hvor de skal søge om udførselstilladelse.
Hertil kommer, at en række virksomheder producerer både dual-use produkter og forsvarsmateriel, og således bliver nødt til at henvende sig til forskellige myndigheder om deres produkter. I den sammenhæng oplever virksomhederne desuden, at særligt Justitsministeriet kan være en flaskehals i forhold til godkendelse af udførselstilladelser. Det skaber konkrete problemer for virksomheder, der f.eks. ikke kan gennemføre salg rettidigt eller virksomheder, der ikke har mulighed for at deltage på internationale udstillinger, fordi myndighederne ikke har udstedt tilladelsen rettidigt.

Berørte virksomheder

Problemet påvirker en bred vifte af store og små virksomheder indenfor flere brancher, som alle har det til fælles, at de producerer forsvarsmateriel og dual-use produkter.

Forslag

Det foreslås, at skabe én indgang for virksomhedernes ansøgninger om udførsel af af dual-use produkter og forsvarsmateriel. Denne kan med fordel ligge i regi af Erhvervsstyrelsen, så ressourcer og kompetencer på området samles ét sted. Den samlede indgang kan samtidig bidrage til at styrke regeringens strategi for eksport af forsvarsmateriel.
Forslaget bør ikke berøre Justitsministeriets opgaver i forhold til den civile del af våbenloven.

Yderligere oplysninger

De foreslåede ændringer er af ren administrativ karakter, som ikke kræver lovændring. Ændringerne bør således kunne gennemføres relativt hurtigt.

Justitsministeriet er ressortmyndighed for hele våbenområdet. Tilladelser til udførsel af forsvarsmateriel udgør en ganske lille del af det samlede sagsområde.

 

Der lægges med forslaget op til, at ansøgninger om tilladelse til udførsel af dual-use produkter og forsvarsmateriel fremover skal indgives til samme myndighed – Erhvervsstyrelsen. En sådan ordning vil indebære, at Erhvervsstyrelsen vil skulle videresende alle ansøgninger vedrørende forsvarsmateriel til Justitsministeriet. Dette vil indebære en forlængelse af den samlede sagsbehandlingstid i sager om udførsel af forsvarsmateriel.

 

Det bemærkes i den forbindelse, at Justitsministeriet yderst sjældent modtager ansøgninger eller henvendelser i sager om udførsel, hvor der er tvivl om, hvorvidt de pågældende produkter er omfattet af våbenlovgivningen. I de få tilfælde, hvor der er en sådan tvivl, forelægger Justitsministeriet sagen for Forsvarets Materieltjeneste.

 

Det kan oplyses, at Justitsministeriet har den målsætning, at ansøgninger om udførselstilladelser færdigbehandles – inkl. høring af Udenrigsministeriet – i løbet af to uger fra ansøgningen modtages i Justitsministeriet, forudsat at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger og er vedlagt den nødvendige dokumentation, og at Udenrigsministeriet kan vurdere sagen på det foreliggende grundlag. Justitsministeriet har i en periode haft problemer med at leve op til denne målsætning, men situationen er nu normaliseret.

 

Ansøgningsskemaet ligger på Justitsministeriets hjemmeside, og ansøgningen kan indgives pr. e-mail. Justitsministeriet vil i samarbejde med Udenrigsministeriet se på muligheden for at undlade høring af Udenrigsministeriet i sager vedrørende udførsel af forsvarsmateriel til EU-, EØS- og Nato-lande.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Justitsministeriet og Udenrigsministeriet har med virkning fra februar 2013 besluttet at forenkle sagsgangen i udførselssager således, at Udenrigsministeriet som udgangspunkt ikke længere høres i sager vedrørende udførsel af forsvarsmateriel til EU-, EFTA- og NATO-lande.

Ansøgninger om udførsel af forsvarsmateriel kan som udgangspunkt forventes færdigbehandlet i løbet af to uger, fra ansøgningen modtages i Justitsministeriet. Dette forudsætter dog, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger og er vedlagt den nødvendige dokumentation, og at Udenrigsministeriet i de sager, hvor dette ministerium høres, kan vurdere sagen uden indhentelse af supplerende oplysninger