Spring navigation over
Indhold start

Følgebiler og ledsageruddannelse ved særtransporter

Dato04.10.2012
Nummer32

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er ikke tilladt for ledsagere i følgebiler til særtransporter at dirigere trafikken, selvom der i praksis er behov herfor dagligt. Det skal bemærkes, at politiet ikke har ressourcer til at løfte opgaven.

Berørte virksomheder

Alle transportører som udfører større særtransporter.


Forslag


Uddannelse af følgebilschauffører og implementering af hjemmel i lovgivningen så ledsagere i følgebiler til særtransport kan dirigere trafikken.

Yderligere oplysninger

I 2003 blev der i den daværende Færdselsstyrelse nedsat en arbejdsgruppe, der skulle tage stilling til, hvordan uddannelsen af chauffører i ledsager biler til særtransporter skulle foregå. Arbejdsgruppen leverede dengang et færdigt koncept.
Herefter lå sagen stille, mens myndighederne drøftede, om sagen hørte til under Justitsministeriet eller Transportministeriet.
I 2005 samlede man arbejdsgruppen igen med nye folk og blev enige om konceptet om uddannelse af chauffører fra 2003.

Her syv år senere er det desværre stadig ikke lykkedes at få igangsat det nødvendige lovarbejde, så uddannelsen kan komme i gang. Selv om det vil øge færdselssikkerheden i forbindelse med særtransporter og aflaste politiet at få gennemført en uddannelse af førere af ledsager bilerne, så de kan få lov til at dirigere trafikken.
Sagen er stadig ikke prioriteret i Justitsministeriet. Det vil forøge trafiksikkerheden ved alle de særtransporter, der ledsages af disse køretøjer. Og det vil aflaste politiet, der følger de største transporter, og derigennem frigøre ressourcer til andre opgaver.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at man i Sverige længe har haft en hjemmel til, at "vägtransportledere" kan dirigere trafikken, jf. Förordning (2004:1169) om vägtransportledare og Lag (2004:1167) om vägtransportledare.
Det er det samme system, som ønskes indført i Danmark.

Den oprindelige ide var at etablere en komplet uddannelse, som skulle omfatte en skoling i hele særtransportområdet.

I de stadige bestræbelser på at tilpasse reglerne, så der er bedst mulig proportionalitet mellem det resultat, der ønskes opnået og de rammevilkår, der lægges for erhvervet, er der gennemført en revidering af opfattelsen af hvilke krav der er nødvendige.

Kerneopgaven er, at der skal uddannes og bemyndiges personer, med beføjelse til regulering af færdslen i det nødvendige omfang ved gennemførelse af særtransport. Denne opgave søges løst på følgende måde:

Justitsministeriet påtænker at udstede en ny bekendtgørelse, der giver adgang til på nærmere angivne betingelser at bemyndige andre end politiet til at regulere færdsel i forbindelse med udførelsen af særtransporter. Det forudsættes i den forbindelse, at der herunder skal være krav om gennemført uddannelse, og at der udfærdiges nærmere retningslinjer for godkendelse af den enkelte uddannelse og udbyder heraf.

Der skal samtidig ændres i særtransportbekendtgørelsen, så der for tilladelsesfrie transporter, hvis gennemførelse nødvendiggør regulering af færdslen, er krav om ledsagelse af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdslen, og så politiet ved udstedelse af særtransporttilladelser kan stille vilkår om, at særtransporten skal ledsages af sådanne personer. Denne del gennemføres af Trafikstyrelsen.

Det forventes, at regelgrundlaget er på plads medio 2013, og at der kan være færdiguddannede personer klar ved årsskiftet 2013-2014, hvor de nye regler kan træde i kraft.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Justitsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1282 af 12. november 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter med ikrafttræden den 1. april 2014, hvorefter regulering af færdslen under en særtransport kan foretages af andre end politiet under nærmere betingelser, herunder gennemførelse af en særlig uddannelse i færdselsregulering.

Bekendtgørelsen er udstedt på baggrund af anbefalingerne i en rapport afgivet i juli 2013 af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Justitsministeriet, Trafikstyrelsen og Rigspolitiet.

Transportministeriet har overfor Justitsministeriet oplyst, at Trafikstyrelsen har udstedt bekendtgørelse nr. 875 af 3. juli 2014 om ændring af bekendtgørelse om særtransportbekendtgørelse (Regulering af færdsel i forbindelse med særtransporter og kørsel i forbindelse med uddannelse) med ikrafttræden den 1. august 2014, hvorefter en særtransport, der nødvendiggør regulering af færdslen, skal sikres ledsagelse af politiet eller af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter.

Med lovforslag L 30 B (Konstruktivt bestemt hastighed for motorredskaber m.v.), som Folketinget har vedtaget den 18. december 2014, er der i færdselsloven indsat en bestemmelse om opkrævning af gebyr for udstedelse af legitimationskort til de personer, som bliver bemyndiget til at regulere færdslen. Trafikstyrelsen forventer herefter primo 2015 at udstede en bekendtgørelse, som nærmere regulerer opkrævningen af gebyret.

Der er aftalt en ordning mellem Trafikstyrelsen og Justitsministeriet (Rigspolitiet) med midlertidige beviser gældende frem til 1. april 2015.

Rigspolitiet og Trafikstyrelsen har fastlagt rammer og indhold for den uddannelse, som de personer, som skal regulere færdslen, forinden skal have gennemført. Den første uddannelsesudbyder forventes godkendt af Trafikstyrelsen primo 2015, og ordningen med uddannelse og bemyndigelse til regulering af færdslen forventes herefter at være operativ, så der i den udstrækning, der i praksis gennemføres uddannelser, vil kunne udstedes (midlertidige) legitimationskort.