Spring navigation over
Indhold start

Håndhævelse af regler for dyretransport

Dato04.10.2012
Nummer30

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I Danmark håndhæves EU-regler for dyretransport meget striks, uanset om reglen medfører ringere dyrevelfærd og farligt arbejdsmiljø, og der gives meget højere bøder for overtrædelser. Det gælder bl.a.:
1) Regel om adskillelse af kønsmodne dyr.
2) Regel om transportørens ansvar for at se skader på og sygdomme hos dyr, der ikke er synlige.

Berørte virksomheder

Samtlige dyre transport virksomheder.


Forslag


En gennemgang af reglerne og danske praksis på området, hvor udgangspunktet er, hvad kan med rimelighed forlanges af chauffører/vognmænd

Vedrørende transport af kønsmodne dyr er ministeren enig i, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er mulighed for at undtage fra kravet om adskillelse, hvis dyrene er vant til at gå sammen. Transportforordningen åbner dog ikke for undtagelse på dette punkt. Ministeren har imidlertid sagt, at hun vil rejse dette spørgsmål i forbindelse med næstkommende genforhandling af forordningen.

 

Forslaget vil forudsætte justeringer af EU Transportforordningen. En genforhandling af forordningen forventes ikke i den nærmeste fremtid. Transportforordningen skal ligesom alle andre forordninger og gennemførte direktiver overholdes. Hvis der ikke i selve retsakten er plads til fortolkning, kan dette ikke ske uden at komme i strid med retsakten og dermed risikere retssager om traktatbrud.

 

Vedrørende transportørens ansvar åbner Transportforordningen ikke op for fortolkning, så man kan undtage transportører og chauffører for ansvaret for, om et dyr er transportegnet. Herunder kan det nævnes, at baggrunden for forordningen (som også udtrykt i præamblens betragtninger) blandt andet er, at transportører skal have et meget større ansvar for, at dyr transporteres på en forsvarlig måde, samt at ledsagere (herunder chauffører) skal uddannes, så de kan påtage sig et større ansvar.

 

I forbindelse med Veterinærforlig II skal Fødevarestyrelsen for at styrke og optimere kontrolindsatsen for dyr under transport i løbet af forligsperioden udføre et serviceeftersyn af kontrolindsatsen i forbindelse med dyretransporter. Som led i serviceeftersynet skal der fokuseres på at øge viden om den korrekte tilgang til vurdering af et dyrs transportegnethed både på korte og lange ruter. Problemstillingerne vedrørende dyrs transportegnethed, herunder fordelingen af ansvar mellem transportør, chauffør og landmand ved transport af dyr og klippekort ordningen vil blive belyst og revurderet i forbindelse med serviceeftersynet.

 

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget vedrørende reglerne for transport af kønsmodne dyr kan ikke implementeres.

Forslaget vedrørende transportørens ansvar implementeres i 2019.

Transport af kønsmodne dyr
I 2014 er der anlagt en mindre restriktiv fortolkning af transportforordningen end den hidtil anlagte, for så vidt angår landbrugerens transport af egne dyr i egne transportmidler. Transportforordningen giver dog ikke mulighed for at undtage fra kravet om adskillelse af kønsmodne dyr. Forslaget om en undtagelse fra kravet forudsætter således ændring af transportforordningen.

En dansk regel om undtagelse fra kravet om adskillelse vil være i strid med transportforordningen. Adskillelse kan resultere i farlige situationer for dyr og mennesker, hvilket forventes at kunne undgås, hvis der etableres en undtagelse i transportforordningen.

Det er hensigten, at rejse spørgsmålet i forbindelse med næstkommende genforhandling af transportforordningen, hvilket også fremgår af et positionspapir fra 2014 med opfordring til opdatering af transportforordningen. En genforhandling af forordningen forventes dog ikke i den nærmeste fremtid.

Kommissionen har i stedet ved en Kommissionsbeslutning af 24. januar 2017 etableret den såkaldte Dyrevelfærdsplatform januar 2017 med bl.a. formål om at skabe en bedre forståelse for og en mere ensartet håndhævelse af eksisterende lovgivning. Kommissionen har understreget, at en ny/ændret lovgivning ikke er et emne for platformen.

Danmark har i 2017 sammen med Nederlandene, Belgien, Sverige og Tyskland rettet henvendelse til Kommissionen med oplysning om en indhentet oversigt over alle medlemslandes top-3 over udfordringer med transportforordningen som input til og forslag til drøftelse i Dyrevelfærdsplatforms-regi. Emnet vedrørende adskillelse af kønsmodne dyr er dog ikke af nogen af medlemslandene, vurderet at være blandt de tre største udfordringer ved transportforordningen. Danmark vil fortsat arbejde for, at der sker en genforhandling af transportforordningen.

Transportørens ansvar
Transportforordningen slår fast, at kun transportegnede dyr må transporteres, og blandt andet transportføreren bærer ansvaret for dette. Problemstillingerne vedrørende dyrs transportegnethed, herunder fordelingen af ansvar mellem transportør, chauffør og landmand ved transport af dyr, er i henhold til Veterinærforlig II belyst og revurderet.