Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af Industriens produktion og ordreindgang

Dato04.10.2012
Nummer27

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er DI's opfattelse, at "Industriens produktion og ordrer" har udspillet sin rolle som en af de væsentligste kortsigtede konjunkturindikatorer. Efter DI's opfattelse er den i dag nærmest overflødig som generel industristatistik. Oplysningerne foreligger i dag hurtigere og mere pålideligt via momsoplysnin­gerne, der tilmed omfatter hele den momsbelagte økonomi.
Byrden er for 2004 opgjort til 9.323 timer svarende til 4.012.000 kroner på samfundsniveau. En afskaffelse eller tilretning af statistikken vil reducere både de faktiske og irritationsbyrderne væsentligt.

Forslag

DI foreslår, at statistikken afskaffes eller alternativt erstattes af målinger om­kring varelagre og ordrer, der begrænses til større virksomheder, og kun hvor dette er relevant.

Yderligere oplysninger

Berørt lovgivning: Lov om Danmarks Statistik § 8, stk.1. Rådets forordning (EF) Nr. 1158/2005
En afskaffelse af statistikken kræver en ændring af EU-forordningen. DI opfordrer til, at statistikken begrænses så meget, som det er muligt på nationalt niveau, og at man i EU arbejder for at afskaffe statistikken.

I EU har der været en diskussion af det fremtidige behov for statistikken over industriens ordreindgang. Det er blevet besluttet, at der ikke længere skal indberettes oplysninger om industriens ordreindgang med virkning fra juni 2012. Danmarks Statistiks styrelse har derfor besluttet, at Danmarks Statistik ophører med indsamling om industriens ordreindgang med virkning fra referenceåret 2013. Fremover vil Danmarks Statistik alene offentliggøre oplysninger om industriens produktion og omsætning.

 

For yderligere at reducere de administrative omkostninger foretager Danmarks Statistik en række analyser af om det er muligt at reducere stikprøven af mindre industrivirksomheder, der skal indberette til statistikken om industriens produktion. Danmarks Statistik vurderer muligheden for at anvende oplysninger om virksomhedens omsætning ud fra momsoplysninger i stedet for direkte indhentede oplysninger.

 

Forslaget forventes implementeret fra januar 2013. Ophør af indberetning af industriens ordreindgang vil berøre ca. 500 virksomheder og den samlede indberetningsbyrde ved statistikindberetning ventes reduceret med ca. 0,6 mio. kr.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

I 2013 bortfaldt EU's krav om, at der skal indsamles oplysninger om industriens ordrer, og disse oplysninger indsamles derfor ikke længere. Statistikkens navn er i den forbindelse ændret til Industriens produktion og omsætning.

Danmarks Statistik har i den forbindelse omlagt statistikken over industriens produktion og omsætning, så indberetninger af omsætning fra en del af de mindre industrivirksomheder erstattes med momsoplysninger. Initiativerne er gennemført i december 2013. Initiativerne i forhold til Industriens produktion og omsætning har reduceret indberetningsbyrden med 20 pct.

Der er herudover sket en sammenlægning af to statistikker, så oplysninger om industriens lagre fremover indsamles sammen med Industriens produktion og omsætning. Omlægningen har gjort indberetningen mere fleksibel, da lageroplysninger nu kun skal indberettes ét sted.