Spring navigation over
Indhold start

Ændring af beløbsgrænse for revisorerklæring ifm håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Dato04.10.2012
Nummer24

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Reglerne
I henhold til ”Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr” (Bekg. 1296/2011) § 12 og 13 skal virksomheder, der handler med elektrisk og elektronisk udstyr attestere deres solgte elektronikvarer, hvis omsætningen overstiger en beløbsgrænse på 1 mio. DKK. Samtidig skal alle virksomheder betale bidrag/afgift til ELRETUR baseret på vægten af deres årlige omsætning – for mit firma beløber dette sig til 410 DKK årligt (2011-niveau) jf. bekendtgørelsens § 55.

Konsekvenser
For mit firma medfører denne manglende kongruens i regelsættet, at mit firma skal betale en uforholdsmæssig stor omkostning i forbindelse med indberetning af solgte elektronikvarer, som danner grundlaget for bidrag til ELRETUR.
Helt konkret betyder det, at vi betaler et medlemskab af ELRETUR på 3.500 DKK årligt, og har udgifter til revisorerklæringer (baseret på værdien af vores omsætning) på 13.500 DKK (i 2011). Disse to udgiftsposter for at betale et årligt beløb til ELRETUR (baseret på vægten af vores omsætning) på 410 DKK (i 2011).
Det er således problematisk, at grænsen for revisorerklæring fastsættes ud fra en beløbsgrænse, selvom det er vægten, der er afgørende for betalingen til ELRETUR. Hvis grænsen for revisorerklæring derfor blev fastsat ud fra en vægtgrænse og ikke en beløbsgrænse, ville sådanne groteske eksempler ikke forekomme. De nuværende forhold kan i yderste konsekvens afholde virksomheder fra at drive forretning med elektronikvarer i Danmark, fordi det økonomisk ikke kan svare sig at handle med innovativ elektronik og teknologi pga. manglende kongruens i regelsættene.
De danske regler administreres korrekt, men idet vi sælger dyre, men meget lette elektronikprodukter, resulterer reglerne i konkrete økonomiske konsekvenser, som ikke synes at stemme overens med målsætningen for bekendtgørelsen eller de bagvedliggende europæiske regler.

Forslag

Det anbefales, at beløbsgrænsen for revisionserklæring ændres til en vægtgrænse i overensstemmelse med afgiftskravet.

Miljøministeriet vil ved den kommende revision af elektronikaffaldsbekendtgørelsen gennemføre ændringer, der medfører, at færre virksomheder årligt skal udarbejde revisorerklæringer.

 

Revisorerklæringen vedrører elektronikudstyr markedsført til husholdninger og har til formål at sikre korrekte indberetninger for markedsført elektronikudstyr. Det sikrer datakvalitet og beskytter andre producenter, idet producenterne er ansvarlige for en andel af affaldet i forhold til den markedsførte mængde. Miljøstyrelsen har gennemført stikprøvetilsyn, og det har vist sig, at der er behov for den ekstra sikkerhed, som revisorerklæringerne giver.

 

Det skal undersøges, hvordan en forenkling kan gennemføres samtidig med, at tilsynet ikke svækkes. Miljøministeriet kan derfor ikke på nuværende tidspunkt tilkendegive, at det præcist er den model, der fremføres i forslaget, som vil blive den endelige model. Hvis man ændrer grænsen for, hvornår der skal udarbejdes en revisorerklæring, kan det f.eks. suppleres med oplysningskrav på opfordring til de producenter, der ikke bliver omfattet af kravet om en årlig revisorerklæring.

 

Forenklingen vil blive gennemført ved den kommende ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen, som skal være afsluttet senest februar 2014. Målet er, at antallet af virksomheder der skal fremsende revisorerklæring, skal nedsættes med mindst 30 %.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Bekendtgørelsen er vedtaget og trådte i kraft 14. februar 2014.

Ændringen af bekendtgørelsen lægger op til, at grænsen for hvornår man er omfattet af revisorerklæring ved omsætning af elektronikudstyr fremover vil følge kravet til, hvornår der er revisionspligt. Dette vil medføre, at en samlet omsætning for virksomheden på ca. 8 mio. kr. fremover vil medføre krav om revisorerklæring, i modsætning til i dag, hvor det allerede er et krav hvis virksomheden omsætter elektronikudstyr for over 1 mio. kr.