Spring navigation over
Indhold start

Øget information på pesticidområdet

Dato04.10.2012
Nummer23

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

På pesticidområdet finder Landbrug & Fødevarer det problematisk, at der ikke bruges tilstrækkelige ressourcer på at forhindre lovovertrædelser. Fokus synes i stedet at være på kontrolbesøgene, og dermed på at straffe lovovertrædere frem for at forebygge overtrædelserne. Dette er en ineffektiv brug af ressourcer og efterlader indtrykket af uhensigtsmæssigt bureaukrati.

Berørte virksomheder

Primært landbrug men også virksomheder


Forslag


Landbrug & Fødevarer foreslår, at der etableres et samarbejde med NaturErhvervstyrelsen om nemmere og mere overskuelig informationsmateriale om ulovlige pesticider med henblik på at forhindre lovovertrædelser i stedet for bare at fokusere på at straffe overtrædelser.

Yderligere oplysninger

Miljøministeriet og Fødevareministeriet er relevante myndigheder.

Miljøministeriet er meget opmærksom på information om ulovlige sprøjtemidler. Der er tilgængelig information på Miljøstyrelsens hjemmeside og via Videncentret for Landbrugs database.

 

Miljøstyrelsen vil drøfte med NaturErhvervstyrelsen og Landbrug & Fødevarer, hvordan indsatsen kan udvides, og hvordan informationen kan gøres mere tilgængelig og nå bredere ud.

 

Forslaget forventes implementeret i 2013. Målet er at kunne konstatere færre lovovertrædelser i forbindelse med kontrolbesøg.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Miljøstyrelsen informerer løbende via hjemmeside og mails om nye forbud, bl.a. er der i sommeren 2013 informeret målrettet til maskinstationer. Drøftelser med landbrugets organisationer har bl.a. ført til, at Videncenter for Landbrug har oprettet en ”positivliste” og udviklet en App til mobiltelefoner, som via scanning af etiketten gør det muligt at få oplyst status for et sprøjtemiddel. Miljøstyrelsen bidrager løbende med informationer til at vedligeholde listen.

Endvidere har Miljøstyrelsen og Natur-Erhvervsstyrelsen et tæt samarbejde omkring kontrolarbejdet, og der udarbejdes pt. retningslinjer for en ensartet håndhævelsespraksis og hvornår der foretages politianmeldelser.

Hver gang listen over forbudte midler opdateres, gives der besked til Landbrug og Fødevarer, NaturErhvervsstyrelsen og andre interessenter. Desuden informeres der på MST’s hjemmeside med en nyhed.