Spring navigation over
Indhold start

Klage over enkeltpunkter i afgørelser om miljøgodkendelse

Dato04.10.2012
Nummer22

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Vedrørende miljøgodkendelsesordningen finder Landbrug & Fødevarer det problematisk, unødigt administrativt belastende og ufleksibelt, at det ikke er muligt at klage over enkeltpunkter i afgørelserne om miljøgodkendelse.

Berørte virksomheder

De virksomheder og landbrug, der skal have en ny miljøgodkendelse eller have revurderet den eksisterende miljøgodkendelse.

Forslag

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der indføres adgang til at klage over enkeltpunkter i afgørelserne om miljøgodkendelse i stedet for, at hele miljøgodkendelsen skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere oplysninger

Miljøministeriet/Natur- og Miljøklagenævnet er relevante myndigheder

Den ønskede adgang til at kunne klage over enkeltpunkter i afgørelser om miljøgodkendelse er allerede til stede efter gældende lovgivning.

 

Efter de gældende regler er der intet til hinder for, at en klager formulerer sin klage som en klage over enkeltpunkter i en afgørelse om miljøgodkendelse. Samtidig er det i § 12 a i lov om Natur- og Miljøklagenævnet nu blevet præciseret, at nævnet kan begrænse sin prøvelse af en afgørelse til de forhold, der er klaget over.

 

§ 12 a blev indsat i klagenævnsloven ved lov nr. 580 af 18. juni 2012, der trådte i kraft 1. august 2012. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at nævnet som udgangspunkt alene skal tage stilling til de forhold, der er klaget over. I særlige tilfælde vil nævnet dog fortsat have mulighed for og, efter omstændighederne, pligt til, at inddrage andre forhold end dem, der er klaget over, f.eks. spørgsmål om overholdelse af gældende EU-ret.

 

Formålet med klagereformen var bl.a. at opnå en hurtigere og mere effektiv behandling af klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet registrerer og følger løbende op på sagsbehandlingstider med henblik på at sikre en så hurtig behandling af sagerne som muligt.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Lovændringen, som § 12 a var en del af, trådte i kraft den 1. august 2012