Spring navigation over
Indhold start

Ensret de nationale registreringssystemer for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter i alle 27 EU-medlemslande

Dato04.10.2012
Nummer21

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Producentansvar for elektriske og elektroniske produkter er reguleret gennem et EU minimumsdirektiv (WEEE-direktivet). I dette stilles der krav til, at alle producenter og importører af elektriske produkter skal registrere den mængde, de årligt sætter på markedet i de enkelte lande. Derudover er det en mulighed for producenterne at tilmelde sig nationale kollektive ordninger, som kan varetage de øvrige ansvarsområder knyttet til producentansvarsordningen.
Implementeringen af direktivet har været meget individuel, hvilket har medført, at der i alle 27 EU-medlemslande er oprettet 27 forskellige registreringssystemer med 27 forskellige krav til data om registrering og rapportering. Der har netop været en revision af EU-direktivet, hvor der er lagt vægt på, at registreringssystemerne ensrettes.
En af barriererne for at ensrette de eksisterende systemerne er de mange kollektive ordninger (omkring 200 i Europa) som stiller individuelle datakrav, til de producenter, som er medlem af dem. De kollektive ordninger er service providere til den nationale registreringssystemer (i Danmark er det DPA-system). Det betyder, at virksomhederne i praksis ikke blot møder 27 forskellige registreringssystemer og datakrav, men også kan møde en masse forskellige krav fra de kollektive ordninger.

Berørte virksomheder

I Danmark er der bare 1.739 virksomheder, som skal registrere sig i det danske registreringssystem. Der er 26 andre EU-lande, som virksomhederne også skal registrere sig i, hvis de sætter produkter på de markeder.

Forslag

Hvis ændringerne i registreringssystemerne skal give en stor administrativ effekt, bør Kommissionen definere, hvilket standardformat der kan stilles til data og hvordan data skal indberettes. Disse krav bør føres igennem de nationale systemer, så også de kollektive ordninger skal rette sig efter dem.
Miljøstyrelsen bør tage en aktiv rolle i at få Kommissionen til at sætte standardformatet for en ensrettet registrering i alle EU-lande.

Yderligere oplysninger

Miljøstyrelsen er dansk myndighed
Dansk producentansvarssystem varetager det danske registreringssystem

Danmark arbejder allerede aktivt for, at registrering og rapportering efter WEEE-direktivet (direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr) bliver ensartet og enkel, og vil fortsætte dette arbejde.

 

Der er i det netop vedtagne WEEE-direktivs artikel 16, stk. 3, en bestemmelse om, at Kommissionen skal udarbejde et fælles format for registrering og rapportering, og det er i direktivets bilag X oplistet, hvilke oplysninger, der skal gives ved registrering og rapportering.

 

I forlængelse af det nye direktiv har Danmark i foråret 2012 afholdt et seminar, hvor ca. 10 medlemslande deltog. Som opfølgning på seminaret er der sendt et forslag til Kommissionen om, hvordan et fælles format for registrering og rapportering bør være.

 

Endvidere har Danmark anmodet Kommissionen om at sætte formater for registrering og rapportering på dagsordenen på tekniske arbejdskomitemøder som afholdes mellem Kommissionen medlemslandene.

 

Det eksisterende system for registrering og indberetning i Danmark regnes på europæisk plan for at være et af de mest enkle og mindst byrdefulde systemer.

 

Kommissionen har endnu ikke oplyst, hvornår de forventer at fremlægge et fælles format for registrering og rapportering.

 

Status juli 2018.

Forslaget afventer fremsættelse af delegeret retsakt i Kommissionen. Forventes at blive implementeret efter 2018.

Kommissionen har i 2015 gennemført et studie om medlemslandenes ønsker til et ensartet registrerings- og rapporteringssystem. Kommissionen er blevet forsinket i det efterfølgende arbejde med fremsættelse af en delegeret retsakt, der på europæisk niveau fastlægger et ensartet format for medlemslandendes producentregistre. Kommissionen har i juli 2017 sendt et udkast i høring hos medlemslandene, som også har været drøftet på et ekspertgruppemøde i september 2017. Miljøstyrelsen udsendte forslaget fra Kommissionen i national høring. Flere medlemslande er kritiske overfor harmoniseringen. På nuværende tidspunkt afventes, at Kommissionen sender revideret udkast til retsakt i offentlig høring. Kommissionen oplyser, at dette forventes at ske i december 2017-januar 2018 med henblik på vedtagelse i foråret 2018. Herefter vil retsakten skulle implementeres i national lovgivning med forventet ikrafttrædelse i 2019.

Samme forslag til harmonisering af producentregistre er indkommet til det europæiske virksomhedsforum REFIT, hvor Danmark som rapporteur har arbejdet for at få Kommissionen til at koordinere den delegerede retsakt om registrerings- og rapporteringssystemet med ikrafttrædelse af den nye kategorisering af elektronikaffald, som træder i kraft pr. 15. august 2018. Jævnfør ovenstående ses dette ikke at være lykkedes.

Det bemærkes, at harmonisering af de nationale producentregistre ikke nødvendigvis vil medføre en ændring i de rapporteringskrav, som kollektive ordninger stiller til de virksomheder, som vælger at varetage deres producentansvar ved brug af en kollektiv ordning.