Spring navigation over
Indhold start

Batteridirektivet - med minimumgrænse

Dato04.10.2012
Nummer19

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Direktivet om producentansvar for batterier medfører, at producenter og importører af batterier og akkumulatorer skal organisere og finansiere tilbagetagning og håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer, samt registrere og indberette oplysninger til et producentansvarsregister. I Danmark er direktivet implementeret således, at producenten eller importøren skal registrere sig og årligt indberette data til DPA-system, Erhvervsstyrelsen og muligvis også hos en kollektiv ordning (valgfrit). Det medfører således en del administration at sætte blot et kilo batterier på det danske marked.

Hvis vi kigger på den indsamlede mængde batterier i Danmark i forhold til den mængde batterier de enkelte aktører sætter på markedet, så bliver 80% sat på markedet af omkring 10-15 virksomheder. Producenter, der sætter mellem 1 og 4 kilo batterier på markedet står samlet set for 1 % af de batterier, der sættes på det danske marked. 62% af producenterne står for 1 % af batterierne, der sættes på det danske marked. Reelt set vil den usikkerhed der er i indberetningerne fra de 15 største producenter kunne give større udsving i de indberettede mængder end de små producenters data gør alene (se bilag I).

Berørte virksomheder

Alle typer af virksomheder, der importerer bare små mængder batterier til Danmark og sætter dem på markedet.

Forslag

Virksomheder, der sætter under 100 kg. batterier på markedet i Danmark skal blot levere en tro og love erklæring på, at de ikke sætter mere på markedet indenfor henholdsvis batterier til erhverv, batterier til husholdning samt bærbare batterier. Det vil afhjælpe omkring 500 virksomheder med en administrativ byrde uden det på nogen måde forringer miljøet.

Til gengæld vil det være en mulighed at bruge ressourcer på at få de 150 største producenter og importører til at få et ordentligt registreringssystem indarbejdet internt på deres virksomheder, så de minimerer deres administrative byrder og får mere korrekte data, som efterspørges af EU Kommissionen.


Yderligere oplysninger


Miljøstyrelsen er myndighed.
DPA-system står for administration og registreringssystemerne.
EU direktivet 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:DA:PDF

Miljøministeriet vil arbejde for at gennemføre forenklinger, der i videst muligt omfang imødekommer de ønsker, der fremgår af forslaget. Der er i miljøbeskyttelseslovens § 9 u, stk. 8, hjemmel til at undtage producenter og importører, der markedsfører meget små mængder bærbare batterier, fra kravet om tilbagetagning af udtjente bærbare batterier, jf. stk. 1. Det er en forudsætning i forhold til det bagvedliggende batteridirektiv, at undtagelsen kun omfatter producenter og importører, der markedsfører meget små mængder batterier, og at det ikke hindrer de oprettede indsamlings- og genanvendelsesordninger i at fungere tilfredsstillende. En national undtagelsesordning skal forelægges Kommissionen, der skal tage stilling inden for seks måneder.

 

En imødekommelse af forslaget forudsætter en nærmere undersøgelse af, hvor en minimumsgrænse bør sættes, og hvilke forenklinger, der kan gennemføres inden for rammerne af direktivet. Ordningen har fungeret siden 2009, og det er derfor nu muligt at gennemføre en vurdering af, hvilke forenklinger der er realiserbare. Undersøgelsen af, hvordan en forenkling, og indledende kontakt til Kommissionen kan gennemføres, vil ske i løbet af 2013. Herefter skal et forslag forelægges Kommissionen. Hvis Kommissionen godkender dette, kan der gennemføres en ændring af batteribekendtgørelsen, hvilket tidligst vurderes at kunne ske i løbet af 2014.

 

Målet er, at et antal producenter og importører, skal have en enklere årlig indberetning. Det er en del af undersøgelsen at afklare, hvor mange producenter og importører, der kan omfattes af en kommende ændring.

 

Forslaget er ikke implementeret

Status december 2018.

Status uændret.

Forslaget implementeres efter 2018.

Der har været dialog med producenterne i forhold til konkret udmøntning af forenklingen. Nogle i branchen har været imod forenklingen, fordi det betyder, at de, der ikke bliver undtaget, bliver forpligtet til at tilbagetage en større andel udtjente batterier. Miljøstyrelsen har foretaget beregninger, der viser, at hvis man følger den oprindelige grænse i forslaget på 100 kg. markedsførte bærbare batterier, vil det udgøre en marginal forskel for de tilbageværende.

Der har i efteråret 2015 været en dialog med branchen, hvor man har ønsket at se forenklingen i sammenhæng med andre forenklinger af producentansvaret. Forslaget indgår i en samlet strategi for forenkling af registrering og procedurer for batterier, som gennemføres i 2019/20 ifm. implementering af ændringerne for producentansvar i affaldsrammedirektivet, se også forslag 108.