Spring navigation over
Indhold start

Balanceregnskaber vedr. økologi i engros- og detailled

Dato04.10.2012
Nummer18

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Der er i dag meget stramme regler for økologisk produktion i forhold til ikke-industrialiserede bagerier/konditorier, som betyder, at hvis man følger reglerne, er virksomheden nødt til at have alt eller intet produktion af økologi.
Reglerne for adskillelse indebærer, at et bageri/konditori skal rengøres fuldstændigt mellem produktion af økologiske og ikke økologiske produkter.
I et almindeligt dansk bageri/konditori lader det sig ikke gøre, da der altid er flere produktioner i gang på samme tid. Derfor undlader de fleste at satse på økologiske produkter, da det rent praktisk ikke lader sig gøre at overholde reglerne.
Med den nuværende regerings ønske om at flertallet af de 500.000 måltider, der serveres fra offentlige køkkener, er økologiske, betyder de nuværende regler for økologi, at man de facto afskærer håndværksbagere/konditorer fra at byde ind på offentlige leveringer/udbud.

Berørte virksomheder

Små og mellemstore bagerier/konditorier, som har produktion samlet ét sted.

Forslag

Arbejdet i Fødevarestyrelsens arbejdsgruppe for at lette de administrative byrder vedrørende forhandling af økologi i engros- og detailled bør genoptages og videreføres, herunder skal der igen ses nærmere på denne problemstilling, som ikke tidligere har kunnet løses.
Formålet er, at regeringen ser på muligheden for at lempe på reglerne, så det er muligt at have en produktion af økologiske og ikke-økologiske produkter på samme tid. Det skal naturligvis ske med respekt for det veletablerede økologi-mærke og ikke underminere tilliden til mærket.

Yderligere oplysninger

Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen vil snart indkalde Dialoggruppen om økologiske fødevarer til et møde om det videre arbejde med forenkling af økologikontrollen.

 

Mht. til rammerne for forenklinger er disse relativt snævre, da EU's økologiregler stiller krav til, at der foretages en rengøring inden tilberedning af de økologiske produkter, såfremt virksomheden også tilbereder konventionelle produkter. Dette gælder både detail- og engrosvirksomheder. Der foreligger ingen fortolkning på EU- niveau af dette krav, men kravet skal sikre, at der ikke sker iblanding af ikke-økologiske produkter; dvs. at der ikke er tale om et krav om rengøring i hygiejnisk forstand.

 

Der er ikke herudover krav, der forhindrer tilberedning af både økologiske og ikke-økologiske produkter, så længe virksomheden har procedurer, der sikrer at der ikke sker sammenblanding.

 

Der forventes indkaldt til et møde i Dialoggruppen om økologiske fødevarer til afholdelse primo 2013. Målet er overordnet set at sikre, at administrationen for virksomhederne i forbindelse med overholdelse af EU-økologiforordningens kontrolkrav ikke er unødvendigt byrdefuld. Eventuelle specifikke mål vil afhænge af de ideer som evt. opstår i forbindelse med drøftelserne i Dialoggruppen om økologiske fødevarer.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Kravet om rengøring inden tilberedning af økologiske fødevarer er drøftet i Dialoggruppen om økologiske fødevarer ved møde d. 30. januar 2013. Efterfølgende er vejledning om økologiske fødevarer revideret (september 2013), og det er præciseret, at kravet til rengøring af produktionsudstyr m.v. skal sikre, at der ikke sker iblanding af (synlige) rester af ikke-økologiske fødevarer – der er ikke krav om desinfektion/rengøring i hygiejnemæssig forstand.

Der er ikke krav i økologireglerne, som forhindrer tilberedning af både økologiske og ikke-økologiske fødevarer, så længe virksomheden har procedurer, der sikrer, at der ikke sker sammenblanding.

Dialoggruppen om økologiske fødevarer mødes efter behov. Såfremt der opstår ideer til f.eks. regelforenklinger på økologiområdet vil disse naturligt blive drøftet i gruppen.