Spring navigation over
Indhold start

Evaluering af Næringsbasen - virker lovgivningen efter hensigten?

Dato04.10.2012
Nummer16

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Med henblik på at imødegå systematiske overtrædelser af lovgivningen vedr. bl.a. fødevarer, skat og afgifter, arbejdsmiljøforhold og restaurationsdrift vedtog Folketinget i 2004 lov om næringsbrev til fødevarebutikker (senere ændret til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder). Oprindeligt omfattede lovgivningen alene fødevarebutikker og restaurationsvirksomheder, men lovens anvendelsesområde er efterfølgende blevet udvidet, så alle fødevarevirksomheder nu er omfattet af loven. Som en konsekvens af loven skal alle, der ønsker at drive fødevarevirksomhed, enten være faguddannede, eller de skal bestå den såkaldte Næringsprøve. Herudover skal alle fødevarevirksomheder registreres såvel hos Fødevarestyrelsen som i Næringsbasen – både ved nyetableringer, men også ved flytninger mv., ligesom virksomhederne som udgangspunkt skal betale 500 kr. årligt til drift af Næringsbasen.

Berørte virksomheder

Alle fødevarevirksomheder – uanset om der er tale om virksomheder, der forarbejder, transporterer eller forhandler fødevarer. Der er registreret mere end 20.000 næringsbreve i Næringsbasen.

Forslag

Siden lovens ikrafttræden i 2005 er kun ganske få virksomheder frakendt retten til at drive fødevarevirksomhed, mens mange tusinde erhvervsdrivende har skullet bestå Næringsprøven og lade sig registrere i Næringsbasen.
Efter Dansk Erhvervs opfattelse er det derfor tid til at stille spørgsmål ved, om lovgivningen vedrørende fødevarenæringsbrevene er hensigtsmæssigt udformet, og om den virker efter hensigten, så de, der begår systematiske overtrædelser af de relevante love, faktisk forhindres i at fortsætte deres virksomhed.
Hvis lovgivningen ikke forhindrer de ”brodne kar” i at drive virksomhed, kan der så opnås tilsvarende eller større effekter med andre virkemidler, som måske oven i købet er mindre bebyrdende over for de virksomheder, der ønsker at overholde lovgivningen?
Dansk Erhverv opfordrer derfor til, at der i samarbejde med branchens parter gennemføres en evaluering af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder.

Erhvervsstyrelsen foretager en evaluering af ordningen på baggrund af fakta, statistik samt praktiske erfaringer med ordningen. De relevante brancheorganisationer og myndigheder vil blive indkaldt til møde og involveret i evalueringen med henblik på, at deres erfaringer med og holdninger til de nugældende regler og praksis om Næringsbasen kan indgå.

 

På denne baggrund vil der blive udarbejdet en redegørelse til erhvervs- og vækstministeren med henblik på vurdering af behovet for eventuelle ændringer af ordningen. Redegørelsen forventes at kunne være færdig medio 2013.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Der har været afholdt flere møder med relevante myndigheder og organisationer, hvor næringsbrevsordningen er blevet belyst.

I forbindelse med møderne med de relevante myndigheder og organisationer er næringsbrevsordningen blevet belyst bl.a. via en faktuel beskrivelse af de gældende regler og en talmæssig opgørelse af erfaringerne med ordningen. Der har endvidere været en beskrivelse af myndighedernes brug og vurdering af ordningen, ligesom brancheorganisationernes erfaringer med og holdninger til de nugældende regler og praksis er beskrevet. Der har også været en kortlægning af lovgivning i vore nabolande.

Redegørelsen er afsluttet maj 2014. Regeringen har i sin vækstplan samme måned foreslået en ophævelse af næringsbrevsordningen.