Spring navigation over
Indhold start

Effektive arbejdsgrupper mv. for dyrevelfærd

Dato04.10.2012
Nummer13

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Landbrug & Fødevarer finder, at der er unødvendigt mange råd og arbejdsgrupper inden for dyrevelfærd.

Berørte virksomheder

Landbrug og virksomheder


Forslag


Landbrug & Fødevarer finder, at der bør ske en kortlægning af de mange råd og arbejdsgrupper på dyrevelfærdsområdet med henblik på at effektivisere området. Om nødvendig bør der ske nedlæggelser og sammenlægninger - under hensyntagen til at man opretholder de overordnede målsætninger og politikker om høj dyrevelfærd.

Yderligere oplysninger

Fødevareministeriet er relevant myndighed.

Der vil blive foretaget en gennemgang af kommissorier, forretningsordener mm for de råd, arbejdsgrupper og lignende, der er etableret i Fødevareministeriets regi. Gennemgangen skal kortlægge de enkelte råd og arbejdsgruppers arbejdsområder især med henblik på at identificere, om der er overlap af opgaver eller tætte grænseflader samt undersøge i hvilket omfang, rådene og arbejdsgrupperne er understøttet af en sekretariatsfunktion.

 

På baggrund af kortlægningen vil det blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt at foretage sammenlægninger eller samle visse opgaver. Dette med henblik på at skabe synergi og få en mere effektiv opgavehåndtering og dermed bedre ressourceudnyttelse.

 

Såfremt der skal gennemføres større omlægninger, kan lovændringer blive nødvendigt. Fuld effekt kan i så fald først forventes ultimo 2013.

 

Forslaget er implementeret i 2015

I 2013 blev der foretaget en gennemgang, som viste, at der er behov for at se på rådsstrukturen samt rådenes arbejdsopgaver.

På den baggrund blev der den 5. februar 2015 fremsat forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger L134 med henblik på blandt andet at ændre i rådsstrukturen på dyrevelfærds- og veterinærområdet. Lovforslag L134 blev vedtaget den 29. april 2015 og trådte for så vidt angår ændringerne omkring råd på dyreværnsområdet i kraft den 1. januar 2016.

Dermed er Dyreværnsrådet og Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr nedlagt, og Det Dyreetiske Råd og Det Veterinære Sundhedsråd har fået tilført yderligere opgaver.

Rådet vedrørende hold af særlige dyr har hidtil bistået Fødevarestyrelsen i forbindelse med godkendelse af zoologiske anlæg. Efter nedlæggelsen af dette råd skal zoologiske anlæg fra 1. januar 2016 selv indhente en udtalelse fra en sagkyndig omkring sikkerhed og indretning af nye anlæg.