Spring navigation over
Indhold start

Revision af dyrkningsvejledningen

Dato04.10.2012
Nummer11

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Landbrug & Fødevarer finder, at dyrkningsvejledningen er meget svær at overskue.

Berørte virksomheder

Landbrug


Forslag


Dyrkningsvejledningen bør revideres, så unødige og overflødige regler tages ud. En væsentlig formindskelse af vejledningen er hensigtsmæssig. Revisionen skal ske med respekt for det materielle indhold.

Yderligere oplysninger

Fødevareministeriet er relevant myndighed.

Forslaget gennemføres. I nedenstående forudsættes det, at der med ”Dyrkningsvejledningen” menes ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler”. Det kan oplyses, at der hvert år foretages en revision af ”Vejledning om gødsknings- og harmonireglerne” i forbindelse med den offentlige høring af gødskningsreglerne. Vejledningen om gødskningsreglerne indgår altid i denne høring. I den årlige revision indgår bl.a. en vurdering af om vejledningen kan gøres mere enkel og mere forståelig for jordbrugerne og deres konsulenter.

 

Det er en væsentlig opgave for fødevareministeriet, herunder NaturErhvervstyrelsen, at vejlede kunderne, så de i større udstrækning er i stand til at efterleve reglerne. Derfor ses der altid positivt på mulighederne for en bedre vejledning om reglerne. Men forbedrings- og forenklingsmulighederne bør konkretiseres i dialog med erhvervet, så det er klart, hvilke regler der skal vejledes bedre om. Denne dialog med erhvervet sker allerede i forbindelse med den ovennævnte offentlige høring af gødskningsreglerne.

 

Fødevareministeriet fandt i sin kundetilfredshedsundersøgelse fra 2010, at omkring halvdelen af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med breve, vejledninger og hjemmeside. I samme undersøgelse blev det samtidigt anbefalet, at der bør være fokus på, hvordan kommunikationen kan foregå i et sprog, som i større udstrækning er henvendt til målgruppen – og som giver vejledning til at efterleve reglerne – hvilket fødevareministeriet i dag har fokus på i al sin kommunikation.

 

Målet er at vejledningen kan læses af målgruppen og er forståelig med henblik på at jordbrugerne overholder gødskningsreglerne. Dette skal fremgå af fremtidige kundetilfredshedsundersøgelser og vejledningen skal forbedres fra planperiode til planperiode – sådan som kunderne oplever det.

 

Forslaget er implementeret i 2017.

Forslaget anses som implementeret allerede i 2016, hvor vejledningen blev revideret i forbindelse med den årlige revision af bekendtgørelsen.

I 2017 er der foretaget tiltag for at imødegå forslaget yderligere.

Dyrkningsvejledningen revideres årligt sammen med den årlige revision af bekendtgørelsen og heri inddrages SEGES m.fl. via kontaktudvalget for administration og kontrol af gødningsregnskaber - det er også sket i 2013, 2014, 2015 og 2016. Med henblik på øget konkretisering af forbedrings- og forenklingsmulighederne for vejledningen, er der i revisionsprocessen af vejledningen for planperiode 2017/2018 tidligere i processen end hidtil etableret dialog med erhvervet. Ydermere er vejledningen som noget nyt blevet sendt i en ekstern høring ifm. revisionsprocessen.

Det vurderes, at tiltaget har gjort vejledningen mere forståelig og dermed medført, at kunderne i større udstrækning er i stand til at efterleve reglerne.