Spring navigation over
Indhold start

Regelforenkling for forbrugerkontrakter ved e-handel

Dato04.10.2012
Nummer9

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Mange forbrugerkontrakter er meget lange, fordi lovgivningen stiller store krav til den erhvervsdrivendes oplysningspligt. Paradoksalt nok er der almindelig enighed om, at almindelige kontraktvilkår ikke må være urimelige, og det skal forstås på den måde, at forbrugeren i princippet ikke behøver læse vilkårene, men blot kan acceptere dem ulæst. Har en virksomhed særlig byrdefulde vilkår, skal de så være særskilt fremhævet.
E-handelsvirksomheder skal opfylde omkring 100 oplysningsforpligtelser. Det er en stor byrde og gør det svært at starte virksomhed uden professionel hjælp hos enten e-mærket eller en advokat.
Bliver en nystartet virksomhed kritiseret for ikke at overholde loven, kan det have store skadevirkninger, også selvom overtrædelsen er bagatelagtig.
Vi har – i det mindste i Danmark og lande, der ligner – myndigheder, der fanger overtrædelser af reglerne, og de forhindres ikke af de lange aftalevilkår. Som Dansk Erhvervs undersøgelser viser, at forbrugerne i dag accepterer uden at læse dem.

Berørte virksomheder

Alle B2C e-handelsvirksomheder.


Forslag


Der er brug for en forenkling, så de erhvervsdrivende ikke individuelt skal oplyse hver eneste forbruger om, hvad der står i loven. Men kan fokusere på de vilkår, som ligger ud over. Det kan f.eks. ske ved et udvalgsarbejde med deltagelse af relevante interessenter.

Regeringen vil i EU-regi arbejde for, at forslaget kan gennemføres.

De oplysningsforpligtelser, der påhviler de erhvervsdrivende i forbindelse med e-handel, følger af e-handelsdirektivet, servicedirektivet og forbrugerrettigheds-direktivet (som afløser/reviderer 4 direktiver, og pt. er under implementering i dansk ret).

 

Der er tale om EU-regler, som Danmark ikke kan fravige. Det er således ikke muligt at indføre danske særregler om, at de erhvervsdrivende ikke individuelt skal oplyse hver eneste forbruger om, hvad der står i loven.

 

Status juli 2018.

De oplysningsforpligtelser, der påhviler de erhvervsdrivende i forbindelse med e-handel, følger af e-handelsdirektivet, servicedirektivet og forbruger-rettighedsdirektivet. Der er tale om EU-regler, som Danmark ikke kan fravige. Forslaget kan derfor først imødekommes, hvis der foretages en revision af e-handelsdirektivet, hvilket ikke vurderes at ske i nærmeste fremtid. Når direktivet på et tidspunkt skal genforhandles, vil Erhvervsministeriet bringe problemstillingen op.

Europa-Kommissionen har for nyligt færdiggjort et fitness-check af en række forbrugerdirektiver, som havde til formål at undersøge, om reglerne var ”fit for purpose”, eller om der var behov for at ændre eller justere direktiverne. Fitness checket omfattede bl.a. direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om urimelige kontraktvilkår og direktivet om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier. Kommissionen oplyste forud for fitness checket, at de ville være særligt opmærksomme på overlap i oplysningsforpligtigelserne. E-handelsdirektivet var dog ikke en del af fitness checket.

Den danske regering sendte i september 2016 et høringssvar til Kommissio-nen vedr. danske prioriteter for evalueringen, der særligt havde fokus på strømlining og optimering af de erhvervsdrivendes informationsforpligtelser over for forbrugerne. Regeringen arbejder for, at Europa-Kommissionen vil fremsætte forslag om at forenkle og strømline oplysningsforpligtelserne i EU’s forbruger- og markedsføringslovgivning. Regeringen har endvidere anført, at der i samme øvelse også bør ses nærmere på oplysningsforpligtigelserne i E-handelsdirektivet, hvilket Kommissionen dog ikke ønsker.

Kommissionens hovedkonklusion på fitness-checket var, at forbrugerregule-ringen ikke har brug for en større revision, og at der alene vil blive justeret på enkelte områder. Regeringen bakker op om fitness-checket og dets formål, men er generelt uenig i Kommissionens konklusion om, at forbrugerreguleringen ikke har brug for en større revision. Regeringen har også i den anledning opfordret Kommissionen til i højere grad at anvende konsekvensanalyser og adfærdsmæssige indsigter, før der indføres yderligere oplysningsforpligtelser, eller når eksisterende oplysningsforpligter gennemgås.

Det fremgår desuden af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gennemgå den forbrugerrettede lovgivning med henblik på at gøre reglerne enklere for forbrugerne og mindske byrder for virksomhederne. Regeringen vil derfor fremlægge et udspil med en generel opdatering af forbrugerlovgivningen i Danmark. Udspillet vil blandt andet fjerne overflødige oplysningskrav og sigte på at aktivere forbrugerne, så den information, der stilles krav om, er operativ og præcis.

Forbrugerombudsmanden har endvidere udarbejdet en hjemmeside https://www.forbrugerombudsmanden.dk/~/media/Forbrugerombudsmanden/Nettjek/Nettjek.pdf, der indeholder en guide til erhvervsdrivende i forhold til de rettigheder og pligter, som de har over for forbrugeren ved køb og salg i en netbutik.

Såfremt oplysningsforpligtelserne forenkles og strømlines, vil det lette de administrative byrder for erhvervslivet.