Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af dokumentation for deltagelse i EU-støttede projekter/programmer - social- og regionalfondsprogrammer

Dato04.10.2012
Nummer8

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

De nationale dokumentationskrav vedrørende ressourceallokering, løn m.m. er unødig tidskrævende for virksomhederne at udarbejde. Ligeledes er kravene til attestation bureaukratiske og administrativt omstændelige. Aktiviteter skal registreres minutiøs pr. deltagertime, tidsforbruget skal dokumenteres og attesteres af nærmeste ledelsesreference månedligt, på samme vis som løn skal attesteres månedligt for hver enkelt deltager af nærmeste ledelsesreference.

Berørte virksomheder

Alle deltagere – samtlige ansatte i deltagende virksomheder i EU-støttede projekter/programmer skal dokumenterer ovenstående.

Forslag

I stedet for månedlige afrapporteringer bør antallet sættes ned til minimum kvartalsrapporteringer og gerne halvårlige.

Yderligere oplysninger

Den danske udlægning af EU’s regler er tilsyneladende mere bureaukratisk og restriktiv end øvrige EU-landes regler. Det kunne være interessant at vide, om borgere i andre EU-lande også skal udfylde samme mængde dokumenter.

For så vidt angår dokumentationskravene for den anvendte tid er der tale om krav, som er fastsat ved EU-forordning.. Regeringen vil i EU-regi arbejde for, at forslaget kan gennemføres.

 

Herudover vil Erhvervsstyrelsen undersøge muligheden for, at der kan indføres flere standardbeløb og – satser for perioden 2014-2020, således at dokumentationsbyrden for virksomhederne ad denne vej kan nedbringes.

 

Det er i øvrigt erfaringen, at de eksisterende regler giver muligheder for, at virksomhederne kan indrette sig på en måde, som giver enklere afrapportering. Erhvervsstyrelsen vil derfor fremover styrke informationsindsatsen overfor strukturfondsprojekterne, idet styrelsen påregner at invitere nye tilsagnsmodtagere til opstartsmøder fra starten af 2013. Målet er, at virksomhederne oplever, at korrekt afrapportering til Erhvervsstyrelsen bliver enklere, hvorved støtten kan udbetales hurtigere.

 

Allerede under de gældende regler er der kun krav om, at der rapporteres til Erhvervsstyrelsen halvårlig.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Det var allerede da forslaget blev stillet muligt at afrapportere halvårligt. Det kan dog oplyses, at flere projekter anmoder om at afrapportere oftere af hensyn til likviditeten.

De nævnte skræddersyede informationsmøder for hvert enkelt nyt projekt, er påbegyndt pr. 1.1.2013. Dette er obligatorisk for alle nye projekter. Endvidere har Erhvervsstyrelsen siden 1.9.2013 foretaget serviceopkald til samtlige nye projekter som opfølgning på opstartsmøderne. Siden 1.3.2014 foretages også serviceopkald til de igangværende projekter, som har mange fejl i afrapporteringen. Fokus i serviceopkaldene er enkel og korrekt afrapportering.