Spring navigation over
Indhold start

Tast selv og NemID

Dato04.10.2012
Nummer7

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Fødevareministeriet introducerede i år et nyt IT-system, som bruges til landbruget ansøgning om landbrugsstøtte fra EU. Der kan kun gives adgang til systemet via NemID/digital signatur. Enten laver borgeren selv ansøgningen i Tast selv-service, eller også giver borgeren elektronisk fuldmagt til en anden, typisk en konsulent, som betales for at lave ansøgningen.
Det har været en stor udfordring for konsulenthusene at få alle de fuldmagter på plads, som der skal til, for at udfylde ansøgningerne for deres kunder (der er blevet oprettet ca. 30.000 fuldmagter). Dette skyldes bl.a., at det for nogen har været en udfordring at få tildelt en NemID og give en elektronisk fuldmagt videre til en konsulent.
Herudover opleves der generelle problemer med Tast selv systemet, der ikke virker særlig driftsikkert.

Berørte virksomheder

Landbrug


Forslag


Personer, der kun har et meget lille behov for at bruge Tast selv-service er for eksempel bortforpagtere, som kun har behov for at bruge systemet, hvis forpagtningskontrakten forlænges. En del af disse bortforpagtere vil være ældre mennesker, som har bortforpagtet hele bedriften, og som måske endda er syge eller sengeliggende.
For disse grupper vil det være en stor hjælp, hvis det bliver muligt at videregive en fuldmagt til adgang til Tast selv-service ved hjælp af en skriftlig fuldmagt i stedet. Uden denne løsning forudser vi, at der fremadrettet vil komme en lang række problemer med den type af sager.
Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre til, at det fremover bliver muligt at afgive en skriftlig fuldmagt, som kan give en konsulent eller andre adgang til Tast selv-service på vegne af den pågældende borger.
Det er herudover vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen gør en maksimal indsats for at forbedre hele Tast-selv systemet, både hvad angår performance, brugervenlighed og minimering af antallet af fejl i systemet.

Yderligere oplysninger

Fødevareministeriet og Digitaliseringsstyrelsen er relevante myndigheder.

I forhold til gennemførelsen af regeringens digitaliseringsstrategi er det vigtigt, at forslaget fra erhvervet bliver gennemført.

 

Forslaget om at lette afgivelse af digital fuldmagt for ældre og syge personer tænkes gennemført ved, at virksomheder kan indsende en fuldmagt på papir, som kan sagbehandles og derved digitaliseres af NaturErhvervstyrelsen.

 

Nets DanID er leverandør til Digitaliseringsstyrelsen. Landbrug & Fødevarer har tidligere fremsat det samme ønske over for Digitaliseringsstyrelsen, som har henvist NaturErhvervstyrelsen.

 

Det er Nets DanID, som er ansvarlig for NemID og digitale fuldmagter, og som derved skal levere den tekniske løsning. Gennemførelsen af forslaget beror derfor på et samarbejde mellem Nets DanID og NaturErhvervstyrelsen.

 

NaturErhvervstyrelsen er positive overfor at få forslaget gennemført, og har planlagt at afdække opgaven i samarbejde med Nets DanID. Tidsplanen for udviklingen af denne løsning skal afklares med Nets DanID. Forslaget forventes tidligst gennemføres i 2014.

 

I forhold til den sidste del af forslaget, hvor der ønskes en bedre performance og brugervenlighed samt færre fejl i Tast selv-service, så tages disse ønsker også meget alvorligt. NaturErhvervstyrelsen har sat følgende i værk for at imødekomme ønskerne mest muligt:

 

Fuld fokus på at forbedre hastighed og stabilitet frem mod 1. februar 2013. Der er nedsat en task force, der udelukkende arbejder med dette område, samtidig med at alle andre områder til stadighed vurderes efter deres effekt på hastigheden.

 

Flere samarbejdsgrupper, hvor der deltager teknikere fra NaturErhvervstyrelsen samt teknikere og brugere fra erhvervet, herunder både konsulenter og landmænd. Disse grupper leverer konstruktiv kritik og ændringsønsker til ændringer af Tast selv-service, samt medvirker til prioritering af fremtidige ændringer.

 

Brugertest i samarbejde med konsulenter og landmænd, hvor systemet testes forud for ansøgningsrunden i en situation, der er så virkelighedstro som muligt.

 

Et kommunikationsarbejde, hvor samarbejdsgrupperne kommenterer på breve og andre kommunikationsprodukter.

 

Forslaget er implementeret i 2014

I overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er løsningen med papirfuldmagter alene målrettet dødsboer, konkurser og force majeure situationer.

Løsningen med papirfuldmagter er implementeret i august 2014, hvor NaturErhvervstyrelsen implementerede en ny fuldmagtsløsning. Nets DanID er således ikke længere leverandør af fuldmagtsløsningen.

Ift. bedre performance henvises der til besvarelsen af forslag 139. Ift. brugervenlighed er der fortsat fokus på dette, og samarbejdet med NaturErhvervstyrelsens eksterne følgegruppe og teknikergruppe med repræsentanter fra erhvervet fortsætter.