Spring navigation over
Indhold start

Afskaffelse af "opbevaringsreglen" ved opnåelse af statsstøtte: At finde en forenklet måde dels at håndtere statsstøttereglerne på og dels at dokumentere overholdelse af dem

Dato04.10.2012
Nummer6

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Strukturfondsstøttede projekter, der har fået deres bevilling med et vilkår om at overholde statsstøttereglerne skal opbevare dokumentation for overholdel­se af statsstøttereglerne indtil 31. december 2025. Derudover skal projekter lave statsstøtteregnskab, dvs. holde styr på, dels hvor meget statsstøtte hver deltagende virksomhed modtager, og dels hvor meget virksomhederne selv kommer med i egenfinansiering.

Forslag

At man finder en forenklet måde dels at håndtere statsstøttereglerne på og dels at dokumentere, at de er overholdt. Derudover foreslås det, at der bliver etableret en standardiseret ansøgningsprocedure til bl.a. strukturfondsprojekter.
En reduktion af dokumentationsbyrden vil lette virksomhedernes administrative byrder i forbindelse med statsstøtte betydeligt. En lettelse af denne byrde vil endvidere sikre, at også mindre virksomheder kan overkomme den administrative byrde i forbindelse med strukturfondsprojekter. Derudover vil en mere enstrenget struktur medføre at virksomhederne vil kunne opbygge egentlige kompetencer i ansøgninger.

Yderligere oplysninger

EU regler fastsætter en række overordnede krav til medlemslandenes kontrol af strukturfondsstøtte.
EF Traktaten, TEUF art. 107 og 108. Kommissionens Forordning nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte, Kommissionens Forordning nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) samt an­dre statsstøtteforordninger.

Dokumentationskravene og opbevaringsreglen er forordningsbestemt og har derfor direkte retsvirkning i Danmark. Regeringen vil i de kommende forhandlinger af forordningen arbejde for at forenkle dokumentationskravene til overholdelse af statsstøttereglerne, herunder kravene til den tidsmæssige opbevaringspligt.

 

Som en service overfor virksomhederne i forbindelse med bilagsopbevaringen tilbyder Erhvervsstyrelsen dog allerede i dag, at projekterne kan indsende bilagene til styrelsen, som så opbevarer en kopi. Denne mulighed blev introduceret i 2007 for at sikre, at samtlige bilag som har udløst støtte, kan fremlægges i forbindelse med kontrol helt frem til 2025.

 

Desuden vil Erhvervsstyrelsen fremover styrke informationsindsatsen overfor strukturfondsprojekterne. Fra starten af 2013 vil Erhvervsstyrelsen således tilbyde at afholde møder med projekterne inden projekterne modtager tilsagn om støtte. Ved disse møder vil Erhvervsstyrelsen bl.a. kunne informere om baggrunden for reglerne og reglernes indhold.

Forslaget er implementeret i 2014

I januar 2013 indførte Erhvervsstyrelsen opstartsmøder med projekterne, før de modtog tilsagn om støtte. Ved disse møder informerer styrelsen om baggrunden for reglerne og vejleder projekterne om dokumentationskravene i det enkelte projekt.

I 2013 udsendte Erhvervsstyrelsen en vejledning til alle projekter om dokumentation af statsstøtte i projektet. I 2013 blev der ligeledes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside lagt eksempler på beregning af og dokumentation af statsstøtte.

Udgifter til rådgivning af projekterne er en støtteberettiget udgift i projektet. I første halvdel af 2015 udarbejdes nye vilkår i kontrakter om EU-medfinansiering fra strukturfondene til projekter med statsstøtte. I kontrakten beskrives kravene til dokumentation.

Styrelsen vil fortsat afholde opstartsmøder og intensivt informere om og vejlede om reglerne for dokumentation af statsstøtte – dels ved separat vejledning af det enkelte projekt, dels generelt i bl.a. reglerne om støtteberettigelse.

Projekterne har mulighed for at indsende alle sagens bilag til Erhvervsstyrelsen, ligesom bilagsdokumentationen kan lagres digitalt.