Spring navigation over
Indhold start

NemRefusion skal være fleksibel vedr. fristerne for anmeldelse af sygefravær

Dato04.10.2012
Nummer1

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

Anmeldelsesfrister for virksomheder af medarbejders sygefravær reguleres af § 40 i sygedagpengeloven. For medarbejdere, der modtager løn under sygdom, er anmeldelsesfristen senest 5 uger (35 dage) fra 1. fraværsdag.

Virksomheder har pligt til at anvende SDPI-løsningen, også kaldet NemRefusion, til anmeldelse af sygefraværet til kommunen. Der fastsættes en administrativ grænse, så virksomheder først fra den 23. fraværsdag kan anmelde sygefravær i NemRefusion. Virksomheder, som ønsker at forberede anmeldelsen, kan anvende det såkaldte venteregister.

Forslag

Det foreslås, at NemRefusion skal indrettes, så den følger lovgivningen, dvs. arbejdsgivere kan indberette oplysninger løbende fra første fraværsdag til udløb af anmeldelsesfristen den 35. dag. Alternativt skal NemRefusion indrettes, så virksomhederne kan indberette oplysninger før den administrative fastsatte grænse, hvis den administrative medarbejder skal afholde ferie eller har andet planlagt fravær. Det kan gøres ved, at der i NemRefusion er mulighed for at krydse af, at indberetningen er foretaget forud for den 23. dag, da anmelderen holder ferie eller har andet planlagt fravær efterfølgende.

Baggrund

Procedurer vedrørende sygefravær tager megen administrativ tid for virksomhederne pga. uhensigtsmæssig indretning af lovgivning i forhold til den hverdag, der er på virksomhederne.
En anmeldelsesfrist på 5 uger er med til at sikre, at virksomheden har mulighed for at anmelde sygefraværet i takt med andre administrative rutiner i virksomheden i løbet af de 5 uger fra 1. fraværsdag. Anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion, skal ske så administrativt let for virksomheden som muligt, hvilket vil sige, at det skal ske i takt med, at lønnen beregnes i virksomheden.

Det kan så være en gang om ugen, hver 14. dag eller en gang om måneden, alt efter den enkelte medarbejders lønudbetaling, og alt efter hvilken periode lønnen er opsamlet og udbetales for. Begrænses antallet af dage fra den 1. fraværsdag til fristen for at anmelde sygefraværet den 35. dag, så er der risiko for, at virksomhederne alligevel bliver nødt til at lave to parallelle administrative rutiner. En procedure, der holder styr på sygefraværet og en producere, der håndterer lønudbetalinger m.m.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har, jf. bemærkningerne til lovforslaget, fastsat et "vindue" fra den 23. fraværsdag til den 35. dag, hvor det er muligt for virksomhederne at anmelde sygefraværet. Problemet, som oplyst af Arbejdsmarkedsstyrelsen, har været, at mange virksomheder før indførelsen af NemRefusion sendte anmeldelser af sted til kommunerne. Kommunernes opfølgning viste senere, at sygefraværet var afsluttet uden, at kommunerne havde modtaget information herom.

Såfremt NemRefusion ikke indrettes, så virksomheder kan indberette fraværet i takt med deres lønkørsler, er det nødvendigt, at virksomhederne får en mulighed i NemRefusion for at indberette sygefravær før den 23. fraværsdag. Det hænger sammen med, at især mindre virksomheder kun har én administrativ medarbejder til at indberette til NemRefusion. Holder denne medarbejder en længere ferie, har virksomheden typisk ikke andre muligheder for at indberette oplysningerne inden for den korte periode. Virksomheden mister dermed sin refusion.


Økonomiske konsekvenser


Det ventes ikke, at forslaget medfører ekstra udgifter for det offentlige.

Forslaget gennemføres ikke.

 

Kommunerne skal i sygedagpengesager tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov og forud­sætninger.

Når arbejdsgiverne skal anmelde sygefraværet til kommunen, skal det ske digitalt via NemRefusion. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtageres sygefravær, skal anmelde sygefraværet til kommunen senest 5 uger efter 1. fraværsdag.

Arbejdsgiveren skal alene anmelde sygefravær som strækker sig ud over den periode, hvori arbejdsgiveren har pligt til at udbetale sygedagpenge (kaldet arbejdsgiverperioden på 30 kalender­dage). Det betyder, at arbejdsgiveren ikke skal anmelde kortvarigt sygefravær fx en uges influenza til kommunen. Arbejdsgiveren kan således i NemRefusion anmelde sygefraværet til kommunen, når der er gået mindst 23 dage efter første sygefraværsdag. På denne måde er sikret både, at arbejdsgiveren har en rimelig frist til at indberette sygefravær, og at kommunerne ikke bliver belastet af en lang række anmeldelser om sygefravær, som reelt aldrig bliver til sygedagpengesager for kommunen.

Den foreslåede ændring af fristen for, hvornår arbejdsgiveren kan anmelde via NemRefusion vil medføre, at der vil ske indberetning af sygefravær, som vil ende med ikke at være en sygedag­pengesag for kommunen – og forslaget vil således medfører øget unødig administration for kommunerne.

Er der grundlag for tidlig refusion – eksempelvis når der er tale om et sygefravær omfattet af en § 56-aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom, der er tale om et fleksjob eller hvis arbejdsgiveren har tegnet en sygedagpengeforsikring - kan arbejdsgiveren anmelde sygefraværet på datoen for sygedagpengerettens indtræden (typisk første fraværsdato eller dagen efter for de forsikrede arbejdsgivere).

For at hjælpe arbejdsgiverne med at holde styr på indberetningerne og fristerne for anmeldelse har NemRefusion indbygget et venteregister, som gemmer arbejdsgiverens indberetninger, der endnu ikke kan endelig anmeldes og afleveres til kommunen. Venteregistret giver besked til arbejdsgiveren, når det bliver muligt i forhold til tidsfristerne at lave anmeldelsen helt færdig.

Arbejdsmarkedsstyrelsen er i gang med at se på, hvordan der kan ske en reduktion i antallet af oplysninger arbejdsgiveren skal afgive i forbindelse med anmeldelsen af sygefravær til kommunen. Det kan blandt andet ske ved øget genbrug af data, som arbejdsgiveren allerede har afgivet digitalt i anden forbindelse. Et eksempel er genbrug af lønoplysningerne fra indkomst­registeret.