Spring navigation over
Indhold start

Digitalisering af anmodning og ansøgning om udbetaling af løntilskud ved fleksjob

Dato04.10.2012
Nummer4

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Anmodning og ansøgning om udbetaling af løntilskud ved fleksjob kan ikke ske via virk.dk, men i dag skal ske manuelt på en papirblanket. Det samme gælder ansøgning om løntilskud i øvrigt.
Derudover skal man søge særskilt om sygedagpengerefusion for personer i fleksjob og huske at fratrække dette på den manuelle blanket.
Stort set alle andre refusioner kan foregå elektronisk via virk.dk.
Der er i dag mere end 50.000 personer ansat i fleksjob. Selvom løntilskuddet med den nye fleksjobreform afskaffes for de nye fleksjob, vil problemet fortsat bestå for de eksisterende fleksjob.

Forslag

Anmodning og ansøgning om løntilskud ved bl.a. fleksjob skal digitaliseres. Herover bør ansøgning om løntilskud og refusion af sygedagpenge i forhold til personer ansat i fleksjob også kunne foregå via virk.dk.

Forslaget gennemføres.

Fokusområde 6 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi omhandler ”En digital, effektiv og forenklet beskæftigelsesindsats”. Der er fastsat tre pejlemærker for området frem mod 2015:

· Borgerne og virksomhederne skal opleve den digitale kommunikation med jobcentrene som let og overskuelig,

· Der skal gennemføres en forenkling af udbetalingen af forsørgelsesydelser. Dette skal ske igennem en fortsat samling og automatisering af sagsbehandlingen samt via velfungerende elvbetjeningsløsninger,

· Smartere it-løsninger og enklere regler skal sikre mindre socialt snyd og færre fejl i udbetalingerne i de offentlige ydelser.

Pejlemærkerne understøttes af i alt seks initiativer. De skal samlet set bidrage til at sikre en velfungerende beskæftigelsesindsats og effektivitet på ydelsesområder, hvor ansvaret for fastlæggelsen af de overordnede rammer er placeret indenfor forskellige ministerområder, og hvor sagsbehandlingen typisk foregår i kommunerne og delvist i Udbetaling Danmark.

De seks initiativer omhandler følgende:

· Bedre it-understøttelse af jobcentrene (6.1)

· Digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark (6.2)

· eIndkomst fjerner dobbeltarbejde (6.3)

· Digitale anmodninger om refusion og løntilskud (6.4)

· Bedre selvbetjeningsmuligheder for borgerne (6.5)

· Effektiv screening for snyd (6.6.)

Forslaget ses at være identisk med initiativ 6.4.

Der vil, i indeværende folketingssamling, blive fremsat et lovforslag, som giver mulighed for, at arbejdsgivere kan, og senere skal, anmode om udbetaling af løntilskud og fleksjobtilskud via NemRefusion. Det forventes at arbejdsgiverne kan begynde at anmode digitalt fra sommeren 2013.

Det forventes, at arbejdsgiverens økonomiske og administrative udgifter vil blive mindsket med ca. 14 mio. kr. om året ved overgang fra papirbaseret anmodning om udbetaling af løntilskud og fleksjobtilskud til obligatorisk anmodning via NemRefusion i 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Folketinget vedtog den 4. april 2013 lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven (Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.).

Fra slutningen af august 2013 er det via en udvidelse af den digitale indberetningsløsning NemRefusion, som kan tilgås via virk.dk, blevet muligt for arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende at anmode digitalt om udbetaling af løntilskud og tilskud til fleksjob.

Arbejdsgiverens opgave ændres fra gentagne indberetninger af samtlige oplysninger til årlige reguleringer af løn og tillæg.