Spring navigation over
Indhold start

Forenkling og ensretning af skatteregler vedrørende ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder (inkl. julegaver)

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Der findes i dag en længere række særregler om beskatning af ikke-arbejdsrelaterede personalegoder såsom julegaver, som en lønmodtager modtager fra sin arbejdsgiver. Særreglerne giver i visse tilfælde delvis skattefrihed (bundfradrag). Reglerne er i en række tilfælde vanskelige at administrere og giver anledning til tvivl.

For mindre ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder gælder en bagatelgrænse på 1.100 kr./år (2018). Det betyder, at goderne ikke skal beskattes, såfremt deres samlede værdi holder sig under bagatelgrænsen. Hele vær-dien skal derimod beskattes, såfremt bagatelgrænsen overskrides.

Julegaver tæller med i ovenstående bagatelgrænse, men ved julegaver gælder der også en selvstændig bagatelgrænse på 800 kr. pr. julegave. Det betyder, at hvis julegaven holder sig under denne værdi, så er julegaven skattefri også selv om de 1.100 kr. overskrides – men den resterende værdi er fortsat skattepligtig. Det gælder også selvom den resterende værdi er under 1.100 kr. Det vil altså sige, at bagatelgrænsen på 800 til julegaver (hvis julegaven koster 800, er bagatelgrænsen dermed kun 300).

Berørte virksomheder


For samtlige virksomheder, men især små virksomheder, er reglerne om beskatning af gaver svære at administrere. De bruger derfor hvert år tid på at udregne de to bagatelgrænser, herunder deres forhold til hinanden.

Forslag Virksomhedsforum foreslår, at skattereglerne vedrørende mindre personalegoder, der ikke er arbejdsrelateret (inklusiv julegaver) simplificeres ved, at de to bagatelgrænser skilles, så de ikke længere er indbyrdes relaterede. Der vil herefter være én bagatelgrænse for værdien af julegaver (på uændret 800 kr.) og en anden bagatelgrænse for (øvrige) mindre personalegoder, der ikke er arbejdsrelaterede. Niveauet for den sidste bagatelgrænse bør ligge et sted mellem 1100 kr. (som er den nuværende grænse, hvis man ikke modtager en julegave) og 300 kr. (som er den nuværende grænse, såfremt man modtager en julegave til en værdi af 800 kr.)

For at lette administrationen hos virksomhederne, anbefaler Virksomhedsforum, at bagatelgrænse for ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder fast-sættes til 800 kr. Dermed vil de to bagatelgrænser (til julegaver og til øvrige medarbejdergoder) være enslydende, men indbyrdes uafhængige.

Yderligere oplysninger


En adskillelse af de to eksisterende bagatelgrænser (for henholdsvis ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder og julegaver) giver anledning til et begrænset provenutab, såfremt grænsen for øvrige ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder fastholdes på 1100 kr. Omvendt må der forventes et beskedent merprovenu, såfremt denne bagatelgrænse sænkes til 300 kr. Det er således i teorien muligt at fastsætte bagatelgrænsen på et niveau her imellem, der lige præcis sikrer provenuneutralitet. Det må formodes, at en bagatelgrænse på 800 kr. befinder sig meget tæt på det provenuneutrale niveau, men det kan ikke siges med sikkerhed.