Spring navigation over
Indhold start

Lettere indberetning til Skattestyrelsen om medarbejderaktieprogrammer under ligningslovens § 7 P

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemI udgangspunktet er alle typer vederlag fra arbejdsgiver almindeligt indkomstskattepligtige uanset, hvilken form de tager. Aflønning i form af medarbejderaktier kan dog under forskellige omstændigheder være omfattet af særlige skatteregler, jf. ligningslovens § 7 P. Rent skattemæssigt indebærer de særlige regler, at værdien af aktierne er skattefrie hos medarbejderen ved tildelingen (mens arbejdsgiveren på sin side ikke kan tage fradrag for værdien), mod at aktierne, når de en gang sælges, er omfattet af reglerne for aktieindkomstbeskatning.

Set fra statens side sikrer dette nogenlunde skatteneutralitet (den samlede skat er nogenlunde den samme, som hvis der havde været fradrag for arbejdsgiveren og almindelig indkomstskattepligt hos lønmodtageren), men det betyder, at lønmodtageren er fri for at ”have penge op af lommen” ved tildelingen. Det samme gælder for så vidt arbejdsgiveren, idet tildelingen af aktier i virksomheden ikke medfører et likviditetsdræn. Dermed bliver med-arbejderaktier en attraktiv aflønning især i mindre vækstvirksomheder, der kan have svært ved at konkurrere på lønnen med større virksomheder, men som til gengæld potentielt kan tilbyde sine medarbejdere unoterede aktier (som det ellers kunne være vanskeligt at få fat på) med chance for en betydelig gevinst, hvis virksomheden bliver en succes.

Imidlertid indeholder ligningslovens § 7 P en række bestemmelser og regler, som gør tildelingen af medarbejderaktier administrativt besværligt for virksomhederne. Medarbejderaktieprogrammer skal således indberettes til Skattestyrelsen efter skatteindberetningslovens § 8, stk. 1. Bestemmelsen er uddybet ved § 12 i bekendtgørelsen om skatteindberetning. Heraf fremgår, at indberetningen omfatter:

1) Identiteten af den indberetningspligtige, 2) Identiteten af den, der har erhvervet aktien m.v., jf. § 3, 3) Identiteten af den erhvervede aktie m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab mv. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning, 4) Oplysning om aktien mv. er optaget til handel på et reguleret marked, 5) Antallet af de erhvervede aktier m.v., 6) Erhvervelsestidspunktet, 7) Anskaffelsessummen, herunder de handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.

Skattestyrelsen har valgt at implementere indberetningen i samme system, som anvendes af banker til indberetning af aktier i depoter. Det betyder, at

virksomhederne skal indberette ca. 60 felter i et bestemt format. Dermed bliver det en større og kompliceret opgave at indberette få og enkle oplysninger. Der er en række virksomheder, der mundtligt er blevet vejledt af Skattestyrelsen med henblik på at kunne foretage indberetningen korrekt.

Det er en udfordring for flere små virksomheder og iværksættere at tiltrække og bevare kvalificeret arbejdskraft. Flere små virksomheder ønsker derfor at tilbyde medarbejderaktier som en supplering til løn, da det er en måde at tiltrække dygtige medarbejdere på. De små virksomheder opgiver dog dette i nogle tilfælde, da de bliver mødt med et kompliceret lovkompleks og en række administrative konsekvenser. Øgede og unødvendige administrative byrder vil kunne afholde ikke bare små og mindre, men også større virksomheder, fra at anvende medarbejderaktieordningen.

Berørte virksomhederSiden 2017 og indtil nu har cirka 91 virksomheder anvendt indberetningssystemet for medarbejderaktier.

ForslagVirksomhedsforum foreslår at indberetningssystemet for medarbejderak-tier simplificeres, således at en løsning indeholder syv felter til de nødvendige oplysninger.

Virksomhederne bør blive mødt af et enkelt indtastningssystem, hvor man taster de relevante oplysninger i forhold til medarbejderaktier og systemet, derefter selv læser oplysningerne ind i de relevante felter.