Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen indberetter oplysninger fra eksisterende årsrapporter for mikrovirksomheder

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemSelvom lovgivningen er blevet mindre bureaukratisk, oplever mikrovirksomhederne arbejdet med indberetninger til offentlige myndigheder generende og tidskrævende. En af årsagerne er, at digitaliseringen har flyttet indberetningsopgaver, som før blev foretaget af det offentlige, over til virksomheder. Helt konkret var det tidligere muligt at sende sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen. I dag skal virksomhederne selv indtaste sit årsregnskab på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvis de ikke har et særligt regnskabs-program, der gør det muligt at opstille og generere de nødvendige filer for at indsende regnskabsdata til Erhvervsstyrelsen. Det administrative arbejde og de lovpligtige indberetninger opleves særlig byrdefuldt for mikrovirksomheder, da ejeren i langt de fleste tilfælde "arbejder med" på lige fod med de ansatte. Derudover har mikrovirksomheder typisk ingen administrative medarbejdere ansat til at tage sig af de mange lovpligtige indberetninger, så det er i de fleste tilfælde en opgave for ejeren efter lukketid. Det forslås derfor, at det bliver muligt for mikrovirksomheder at sende sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen i en PDF-fil og derved undgå at skulle indtaste oplysningerne manuelt på virk.dk. Virksomhederne slipper ikke for at skulle udarbejde selve regnskabet, men opgaven med at skulle indtaste manuelt på virk.dk, som opleves byrdefuld, fjernes fra den enkelte virksomhed. Mikrovirksomheder har allerede mulighed for at sende deres årsrapport til Danmarks Statistik, hvorefter det maskinaflæses. Løsningen findes derved allerede andre steder i den offentlige sektor.

Berørte virksomhederAlle virksomheder bruger tid og penge på at udarbejde og indtaste årsrapporter. Det antages, at mindre virksomheder oftere selv indtaster oplysninger end større virksomheder, hvorfor forslaget primært omhandler de mindre virksomheder.

I 2017 blev der indtastet 40.000 årsrapporter på Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning. Det må antages, at langt størstedelen af disse indberettes af ejeren selv.

Dansk Byggeri har i medlemsundersøgelser undersøgt, hvor mange der selv indtaster momsregnskab og årsrapporter på virk.dk. 30 % stod selv for ind-beretningen og 70 % fik hjælp af bogholder eller revisor.

Dansk Byggeri skønner på baggrund af medlemsundersøgelser og beregnin-ger med udgangspunkt i EØK/AMVAB-metoderne, at digitale indberetninger i forbindelse med årsrapporter koster 81 mio. kr. for mikrovirksomhederne. Mikrovirksomheder bruger i gennemsnit 1,7 timer på indberetningen til en pris på i alt 742 kr. Med forslaget fjernes denne byrde, hvilket giver et samlet aflastningspotentiale på 81 mio. Dette bygger på forudsætningen om, at virksomhederne i forvejen har regnskabet i PDF-format med en udformning, som lever op til de lovkrav, der stilles til indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, således de nuværende felter i den manuelle indtastning kan aflæses i PDF-filen.

ForslagVirksomhedsforum foreslår, at mikrovirksomheder kan sende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen som PDF-filer, hvorefter de maskinaflæses. Derved slipper virksomhederne for selv at skulle indberette oplysningerne på virk.dk. Det kan eksempelvis undersøges om løsningen med maskinaflæsning hos Danmarks statistik kan benyttes hos Erhvervsstyrelsen. Forslaget er tænkt som en overgangsløsning, der skal lette virksomhedernes byrder ved indtastning af årsrapport, indtil en allerede vedtaget system-til-system-løsning er implementeret et godt stykke ude i fremtiden.

Yderligere oplysningerForslaget skal ses som et supplement og ikke som en erstatning for system-til-system indberetninger, som Erhvervsstyrelsen understøtter til visse platforme. Det forventes at system-til-system indberetninger med tiden gradvist vil udfase behovet for en simpel løsning til indberetning af regnskabsdata.

Erhvervsstyrelsen vil i første kvartal af 2019 lancere en ny udgave af Regnskab Basis, som er det system mindre virksomheder kan bruge til at indsende deres årsrapport. I den ny udgave er det muligt ved brug af en standardkontoplan at uploade en råbalance (en fil med aggregerede bogføringsdata) og få opstillet udkast til regnskabstallene automatisk. Systemet forudsætter brug af den standardkontoplan, som styrelsen forventes at lancere i januar 2019, som udgangspunkt for bogføringen i virksomhederne. Standardkontoplanen forventes på sigt indarbejdet i regnskabssystemerne af systemleverandørerne. Indtil dette sker kan løsningen ikke umiddelbart benyttes af virksomhederne.

Link til Dansk Byggeris beregninger af omkostninger ved at indberette momsregnskab og årsrapport.