Spring navigation over
Indhold start

Sagsbehandlingsområdet: Kortere sagsbehandlingstider i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Dato01.02.2019
Nummer795

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Landmænd og virksomheder oplever i dag uacceptabelt lange sagsbehandlingstider i klagesager, der behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. På fødevareområdet oplever flere virksomheder eksempelvis en sagsbehandlingstid på over et år, hvilket er uacceptabelt. Der er til eksempel andre nævn under Nævnenes Hus, som har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på omkring 3 måneder. Det er afgørende, at landmænd og virksomheder hurtigt kender deres retsstilling. Manglende fremdrift stopper fremdrift i planlagte projekter, hvilket hæmmer udvikling af bedrifter og virksomheder.

Berørte virksomheder


Alle virksomheder og landmænd i Danmark, der klager over en 1. instansafgørelse.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at der indføres en sagsbehandlingsgaranti på maksimalt 4 måneder på 95 pct. af sagerne. Derved respekteres meget komplicerede sager, der som udgangspunkt vil tage længere tid at behandle jf. de resterende 5 pct. Det bør også overvejes at indføre en absolut sagsbehandlingsgaranti.

Det er også afgørende, at der er gennemsigtighed om sagsbehandlingstiderne. Der er brug for en halvårlig opgørelse af det totale antal klager, det totale antal afgjorte klager samt den gennemsigtige liggetid på både afgjorte og ikke-afgjorte sager. Den nuværende opgørelsesmetode er ikke gennemsigtig, da Miljø- og Fødevareklagenævnet opgør den gennemsnit-lige sagsbehandlingstid på baggrund af afgørelser inden for de seneste 3 måneder. Opgørelserne er dog kun halvårlige. Den eksisterende opgørel-sesmetode siger hverken noget om det totale antal klager eller om liggetiden for de sager, der ikke er behandlet endnu.

Der er også behov for at kunne se sagsbehandlingstiden i sammenhæng med sagsbehandlingstiden i 1. instans, dvs. fx Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Det er afgørende, at forslaget ikke bliver en prioriteringssag på bekostning af andre sagsområder i nævnet.