Spring navigation over
Indhold start

Optimering af Skattekontoen

Dato01.02.2019
Nummer797

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Skattestyrelsen har juni 2017 gennemført og rapporteret en evaluering af Skattekontoen, hvor hovedkonklusionen var at kun 53 % af brugerne er tilfredse med løsningen. Alene dette faktum giver anledning til at igangsætte handling. Endvidere giver de interviewede i undersøgelsen udtryk for at brugervenlighed og overblik mangler i IT-løsningen.

Virksomhedsforum har tidligere fremsendt flere forslag om skattekontoen, hvor forskellige byrder og problemer har været belyst. Disse har været besvaret afvisende som følge af tekniske vanskeligheder/IT udbud, afventende evaluering, eller manglende rammer inden for eksisterende lovgivning.

Problemerne og byrderne for brugerne af IT-systemet, er dog ikke imøde-gået endnu, hvorfor disse består indtil IT-systemet ændres.

Skattestyrelsen har oplyst, at der frem mod 2021 vil blive set på Skattekontoen, hvilket er en lang tidshorisont henset til antallet af brugere på løsningen. Der er således ikke givet svar om konkrete løsninger eller taget stilling til de specifikke problemstillinger som brugere oplever i systemet, hvorfor Virksomhedsforum foreslår, at der aktivt handles for at undgå byrder.

Berørte virksomheder


Alle virksomheder

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at Skatteministeriet og Skattestyrelsen udarbejder en hurtigtvirkende plan og afsætter ressourcer til optimering og opdatering af skattekontoen inden for en kort periode. Dette skal løse de mest bebyrdende udfordringer i systemet, der er belyst i tidligere forslag fra virksomhedsforum samt i Skattestyrelsens evaluering.

Det er endvidere Virksomhedsforums forslag, at der i forbindelse med ovenstående nedsættes en arbejdsgruppe bestående af interesseorganisationer, virksomheder og embedsværket, der kan belyse behov og problemstillinger og hjælpe Skatteministeriet og Skattestyrelsen med at prioritere udviklingen for at sikre en fremadrettet mere effektiv løsning. Det foreslås, at arbejdsgruppen inddrager tidligere stillede forslag fra Virksomhedsforum omkring Skattekontoen.

Yderligere oplysninger


Nærværende forslag nedsætter en arbejdsgruppe, der konkret kan arbejde med at løse praktiske, lovmæssige og tekniske udfordringer ved Skattekontoen.

Virksomhedsforum har tidligere fremsendt følgende konkrete forslag, der omhandler skattekontoen, og som foreslås inddraget til drøftelse i en arbejdsgruppe som angivet i nærværende forslag: Forslag nr. 665 – Skattekontoen og inddrivelse, Forslag nr. 666 – Frivillig indbetaling af selskabsskat, Forslag nr. 377 - Skattekonto, Forslag nr. 739 - muliggør digital integration mellem Skattekonto og bogføringssystemer.

Endvidere kunne en fremadrettet løsning integrere muligheden for at omfatte løsningsforslag nr. 493, såfremt dette kunne muliggøres i Skattestyrelsens IT-systemer.

Der har endvidere tidligere været udtrykt efterspørgsel for at kunne tilpasse indbetalingsfrister, herunder i forhold til ikke-forfaldne beløb (forslag 496 og 335)

Evaluering af Skattekontoen er gennemført af Skattestyrelsen juni 2017, og resultaterne er samlet i en ikke-offentliggjort rapport, der blandt andet konkluderer, at tilfredsheden med systemet er ca. 50 % og at løsningen kræver tiltag for at øge brugervenlighed og overblik.