Spring navigation over
Indhold start

Mere ensartet håndhævelse af oprindelseskrav i 3. lande

Dato08.11.2018
Nummer777

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danmark er en lille åben økonomi, hvor eksporten er en væsentlig drivkraft for væksten i BNP. Det skønnes, at 800.000 danske arbejdspladser afhænger af afsætning i udlandet. Danske virksomheder - især SMV’er - har et stort potentiale for at øge deres eksport, men støder ofte på barrierer. Problemet er særligt udtalt for SMV’er, der typisk ikke har ressourcerne til at efterleve de administrative særkrav eller hyre specialister til at bistå opgaven.

Tekniske handelsbarrierer er enten horisontale, som fx oprindelseskrav til varer generelt, eller er målrettet en bestemt sektor, som fx eksportcertifikater for kosmetik. For de virksomheder, der rammes af handelsbarrierer, kan det lægge store begrænsninger på deres afsætning i udlandet.

Det er især på eksportmarkederne uden for EU, at danske virksomheder mødes med særkrav. Det skyldes, at EU kun har et begrænset samarbejde om produktkrav og administrative procedurer med tredjelande. Der er derfor behov for en styrket indsats for at fjerne handelsbarrierer, der forhindrer danske virksomheder i at indfri deres potentiale.

En af de væsentligste tekniske barrierer for dansk eksport er, at kravene til varernes oprindelse reguleres og håndhæves forskelligt på tværs af eksportmarkeder. Derfor er det for flere danske virksomheder en udfordring at få de lokale myndigheders godkendelse af, at varen har oprindelse i EU. For de lande, hvor EU har en frihandelsaftale, kan det betyde, at virksomhederne ikke får den toldreduktion, som de er berettiget til, og det vil ofte dreje sig om et stort beløb svarende til eksempelvis 10% af varens værdi. Mens det ved samhandel med tredjelande generelt kan få den konsekvens, at de lokale myndigheder blokerer varen på toldstedet.

En af årsagerne til, at det kan være besværligt at få godkendt, at varens oprindelse er fra EU, er, at myndighederne i flere af de tredjelande, som EU har en frihandelsaftale med, håndhæver oprindelsesreglerne på en måde, der umiddelbart er i strid med aftalen med EU. Eksempelvis er der flere af EU’s handelspartnere, der ikke accepterer oprindelseserklæringer, men insisterer på et EUR 1–certifikat, selvom de to dokumenter har samme status i henhold til EU’s frihandelsaftaler. Det er et problem, da virksomhederne skal bruge flere ressourcer på at fremskaffe et EUR 1-certifikat, eksempelvis i form af transport til og fra toldstedet for at opnå en stempling. En oprindelseserklæring kræver derimod ikke stempling fra toldmyndighederne og er dermed en mere omkostningsbesparende proces.

Berørte virksomheder

De administrative særkrav og uensartet håndhævelse af kravene til varernes oprindelse er en handelsbarriere, der berører alle virksomheder, som eksporterer til lande uden for EU.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen går i dialog med Kommissionen med det formål, at EU bruger sin økonomiske styrke og tilstedeværelse på repræsentationer i tredjelande til at få handelspartnere til at administrere oprindelsesreglerne i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med EU. Det kunne eksempelvis ske ved, at EU’s repræsentation går i dialog med de lokale toldmyndigheder i relevante tredjelande. EU-kommissionen bør i den sammenhæng udarbejde en samlet handlingsplan for, hvordan oprindelsesreglerne kan håndhæves mere ensartet.

Virksomhedsforum foreslår, at forslaget også sendes til REFIT-platformen

Yderligere oplysninger

Reglerne for varernes oprindelse er delt i to separate regelsæt: præferentielle og ikke-præferentielle oprindelsesregler.

Toldpræferencer henviser til muligheden for at opnå toldfritagelse. De præferentielle toldregler fremgår således af EU’s bilaterale frihandelsaftaler, hvor det er fastlagt, hvilken dokumentation virksomhederne skal levere for varernes oprindelse for få den toldfritagelse, der er aftalt med handelspartneren.

Ikke-præferentielle regler er oprindelseskrav, der ikke hører under en frihandelsaftale, og som er indført af hensyn til handelsstatistikker, kontrol med import af bestemte varer, administrationen af antidumpingtold mv. WTO-aftalen om oprindelsesregler sætter de overordnede rammer for oprindelseskravene, mens de specifikke krav er fastlagt i toldlovgivningen hos de enkelte lande/handelsblokke. I EU fremgår de ikke-præferentielle oprindelsesregler af EU’s toldkodeks.