Spring navigation over
Indhold start

Puljemidler på ældreområdet skal fordeles efter en gennemsigtig og entydig fordelingsnøgle

Dato08.11.2018
Nummer768

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der bevilges løbede puljemidler til at understøtte kvaliteten på ældreområdet. Nogle puljemidler er dedikeret til enkeltstående projekter, hvor leverandører ansøger om puljemidler til særlige formål, eksempelvis ”Igangsættelse af aktiviteter som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og plejecentre i 2018”. Andre puljemidler, som eksempelvis ”Værdighedsmilliarden” eller ”Puljen til bedre bemanding” vedrører et mere generelt ønske om løft i ældreplejen og tildeles kommunerne efter en relevant, fastsat fordelingsnøgle. Sidstnævnte puljemidler administreres af kommunerne og giver anledning til ansøgninger, mødeaktivitet og forhandlinger mellem den kommunale myndighed og private leverandør.

Uklarheder og forskellig praksis for fordeling af tildelte puljemidler mellem kommunale og private leverandører medfører unødigt bureaukrati, fordi der ikke er defineret en relevant og åben fordeling af puljemidler. Det beror derfor på løbende dialog og afklaring mellem kommune og privat leverandør. Virksomhedsforum er bekendt med et eksempel, hvor en privat leverandør bruger 10 timer på ansøgning og dialog med kommunen vedr. andel af puljemidler. Der er antaget 250 leverandører af hjemmepleje og drift af plejehjem i Danmark. Der benyttes dermed anslået 2500 administrative timer i de private virksomheder, idet det vurderes, at alle private leverandører har dialogen med kommunen i varierende omfang. Alene i hjemmeplejen viser en optælling, at 25 pct. af kommunerne ikke tildelte private hjemmeplejeleverandører midler fra bemandingspuljen. Man skal desuden være opmærksom på, at mange virksomheder er aktive i flere kommuner, og de må dermed gentage parallelle forhandlinger til flere forskellige myndigheder. Det må antages, at kommunerne har tilsvarende omkostninger i dialogen med de private aktører.

Private virksomheder går glip af væsentlige muligheder og bliver stillet ringere end offentlige leverandører af ældrepleje, hvis de ikke får del i puljemidlerne på ældreområdet i de tilfælde, hvor det er hensigten. Hvis det allerede er besluttet, at puljemidlerne skal gives til den samlede kapacitet på ældreområdet og derved komme alle borgere til gode uanset deres valg af leverandør, skal dette sikres gennem en nem, gennemskuelig fordelingsnøgle, der ikke giver unødig administration for hverken kommune eller privat leverandør.

Berørte virksomheder

Alle private leverandører på ældreområdet er som udgangspunkt omfattet af problemstillingen.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at puljemidler, som er afsat til generelle løft af ældreområdet, og som administreres af kommunerne, bør tildeles kommunale og private leverandører på baggrund af en gennemsigtig og entydig fordelingsnøgle, eksempelvis efter antallet af visiterede borgere eller visiterede timer.Yderligere oplysninger

Indenfor rammerne af de afsatte puljemidler beslutter kommunerne at målrette indsatsen, hvilket i flere tilfælde vil være til specialiserede ydelser, som mange private leverandører ikke på nuværende tidspunkt leverer. De fleste private leverandører på området leverer almindelige social- og sundhedsopgaver samt praktisk hjælp.