Spring navigation over
Indhold start

Ensartet tilsyn med serviceniveauet på ældreområdet

Dato08.11.2018
Nummer769

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Kommunale, selvejende og private leverandører af pleje- og omsorgsopgaver er omfattet af en række tilsyn – eksempelvis fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejdstilsynet eller kontrol fra Fødevarestyrelsen. Herudover fører de enkelte kommuner selv tilsyn med ældreområdets private leverandører. Tilsyn bør udføres med høj kvalitet, faglighed, uvildighed og ikke mindst med en ensartet og gennemsigtig, metodisk tilgang. Sådanne kriterier understøtter den efterfølgende kvalitetsstyring og kompetenceudvikling. Virksomhederne oplever ofte, at kommunernes tilsyn er varierende og uforudsigeligt, hvilket medfører unødige administrative omkostninger og mistet potentiale for optimering af kvalitetsstyringssystemer og arbejdsgange.

I henhold til Lov om Social Service fører den stedlige kommune tilsyn med, at pleje- og omsorgsopgaverne løses i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder. Den enkelte kommune har mange forskellige kasketter på inden for ældreområdet, herunder fastsættelse af serviceniveau og kvalitetskrav, godkendelse af private leverandører, visitation af ældre til hjemmehjælp, betaling af leverandørerne, leverandør af hjemmehjælp og konkurrent til privat leverandør samt tilsyn med leverandørerne. En sådan sammenblanding af rollerne har medført uigennemsigtighed i praksis og for virksomhederne oplevet uforudsigelighed i den metodiske tilgang ved det kommunale tilsyn. Hvorledes føres der tilsyn med, at:

  • det leverede serviceniveau er i overensstemmelse med kommunens vedtagne kvalitetsstandard?
  • de visiterede timer samt afsatte ressourcer til den enkelte borger står mål med kommunens vedtagne kvalitetsstandard?

Modsat de nationalt etablerede tilsyn er de kommunale tilsyn og deres kriterier varierende på tværs af kommuneskel, og dermed er det vanskeligt for de private leverandører at indrette ensartede kvalitetsstyrings-systemer og tværkommunal kompetenceudvikling. Der er eksempler på, at leverandør og kommunalt tilsyn tolker lovgivningen forskelligt på trods af, at leverandøren har været i dialog med lovgivende myndighed. Der er skiftende og varierende forventninger til døgnrytmeplaner, klippekortsordning og opfølgning på ernæringsområdet. Det kommunale tilsyn opleves uigennemsigtig og ofte ikke af samme faglige standard, som det kendes fra eksempelvis Styrelsen for Patientsikkerhed. Samlet set medfører de uforudsigelige og varierende krav til procedurer og arbejdsgange unødige udgifter for virksomhederne.

Der vurderes derfor, at der er et stort potentiale for at mindske det administrative bøvl i virksomhederne samt optimere kvalitetsudviklingen hos både private og kommunale leverandører.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, som leverer pleje- og omsorgsopgaver på ældreområdet.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at kommunerne forpligtes til at etablere et eksternt og uafhængigt tilsyn, som er adskilt fra den kommunale forvaltning. Et eksternt og mere ensartet tilsyn skal være enklere at administrere for virksomhederne og skal gøre det enklere at indpasse tilsynet i den løbende drift. Tilsynet skal samtidig understøtte kvalitetsudvikling på ældreområdet. Tilsynet skal særligt se på sammenhængen mellem det politisk fastsatte serviceniveau og det faktisk leverede.

Yderligere oplysninger

I henhold til Lov om Social Service fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med den fornødne kvalitet på pleje- og omsorgsområdet. Der er således netop etableret en forsøgsordning med et uafhængigt tilsyn, som skal have fokus på at sikre en fornøden ældrepleje. Virksomhedsforum har tidligere fremsat forslag 472 ”Struktur og ensretning af tilsynet på det sociale område (børn, voksne, ældre)”, som vedrører forslag om samling af tilsyn med bl.a. ældreplejen i Socialtilsynet. Nærværende forslag adskiller sig herfra ved blandt andet at sætte fokus på tilsynet mellem de enkelte kommuners vedtagne kvalitetsstandarder og det faktisk leverede.

Det er desuden væsentligt at bemærke, at i efteråret 2018 etableres en digital plejehjemsoversigt, hvor borgere og pårørende kan orientere sig om eksisterende plejehjem og træffe valg om kommende plejebolig, herunder mellem kommunalt og privat drevne plejehjem. De kommunale tilsynsrapporter vil blive offentliggjort på plejehjemsoversigten, og det har derfor væsentlig betydning, at tilsynsrapporterne udarbejdes på et ensartet og uafhængigt grundlag. Kommunale tilsyn foretages en gang årligt, og dermed kan en offentliggjort tilsynsrapport være forældet og eventuelle anvisninger imødekommet. Dermed får borgeren ikke den rette indsigt i de faktiske forhold på plejehjemmet.

Forskningsrapporten ”Kvalitet på offentlige og private plejecentre i Danmark” udgivet i december 2016 fravalgte de kommunale tilsynsrapporter i datagrundlaget på grund uens skabeloner og forskellige kvalitetsstandarder, der gør det vanskeligt at sammenligne på tværs af kommuner.