Spring navigation over
Indhold start

Klare retningslinjer ved delegation

Dato08.11.2018
Nummer770

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ifølge sundhedsloven er der mulighed for at autoriserede sundhedspersoner kan delegere udøvelsen af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed til andre. Det forudsættes at medhjælpen er kvalificeret, og har modtaget instruktion i at udføre opgaven, ligesom der i fornødent omfang skal føres tilsyn med udøvelsen.

De opgaver, som kommunerne typisk får ansvar for uddelegeres fra en læge – enten en privatpraktiserende læge eller en læge på hospital og opgaverne udføres på vegne af en læge. I kommunerne er praksis, at en række ikke-komplekse sygeplejeopgaver er delegeret til udøvelse af den kommunale hjemmepleje eller medarbejdere hos private leverandører. Det kan dreje sig om opgaver med sårpleje eller skift af smerteplastre. Ofte vil der være tale om delegation af opgaven til en social- og sundhedsassistent, men opgaver kan også delegeres til udøvelse af en social- og sundhedshjælper. I alle tilfælde er det kommunens ansvar at sikre, at medhjælpen er kvalificeret, har modtaget instruktion og at der føres tilsyn hermed.

Fraværet af klare retningslinjer for delegation af opgaver, og behovet for instruktion gør, at kommunerne har en meget uensartet praksis. I nogle kommuner foregår delegationen helt ukompliceret, men i andre kommuner stilles der krav om meget specifik opkvalificering, før en opgave kan udføres, særligt når opgaven skal udføres af medarbejdere hos en privat leverandør. Det opleves som omstændeligt, omkostningstungt og konkurrenceforvridende, særligt når de samme mennesker skal oplæres flere gange i de samme behandlinger.

Virksomhedsforum er bekendt med flere eksempler på, at praksis har udviklet sig uheldigt blandt kommunerne. Det gælder kommuner, der stiller krav om at privat ansatte social- og sundhedsassistenter skal oplæres i udførelsen af helt simple sygeplejeydelser overfor en konkret borger, eksempelvis skift af smerteplaster. Her kræver kommunen, at den private leverandør stiller med fem assistenter, før oplæringen kan gennemføres. Kommunen betragter ydermere oplæringen som specifik, hvilket betyder, at der skal finde en ny oplæring sted, før medarbejderne kan udføre en lignende opgave (skift af smerteplaster) hos en anden borger.

Denne praksis er konkurrenceforvridende og bekostelig for den private leverandør, idet der løbende skal afholdes oplæringsforløb, hver gang med minimum fem assistenter. Et forløb har en varighed af halvanden time, og hertil kommer tid medgået til transport. Dette eksempel er ikke enestående, men kendes fra flere kommuner.

I de kommuner, hvor delegation af sundheds- og lægefaglige opgaver udvikler sig uheldigt, er der samtidig risiko for, at kvaliteten skrider. Det sker, hvis kommunen ikke får koordineret indsatsen med den private leverandør. Det kommer til udtryk ved borgere, der først får besøg af den kommunale sygepleje, som eksempelvis skal påføre en salve som behandling mod liggesår. Kort efter kommer den private leverandør, og skal give borgeren et bad. I disse tilfælde er det ikke hensigtsmæssigt for borgeren, at det ikke er den samme leverandør og derved et sammenhængende forløb.

Berørte virksomheder

Problemet er relevant for virksomheder, der leverer ydelser til kommunerne på social og sundhedsområdet, herunder private leverandører indenfor fritvalgsområdet, private plejehjem og leverandører af pleje- og omsorgsydelser til det offentlige.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en vejledning til, hvordan uddelegering af sundhedsydelser bør foregå i kommunerne, og som giver bedre mulighed for at uddelegere opgaver som ramme. Vejledningen bør samtidig anvise hvordan der kan skabes en mere tydelig og direkte kobling mellem det offentlige (fx embedslægen/sygeplejen) og de private leverandører.

Yderligere oplysninger

I forbindelse med udbud på velfærdsområdet, kan kommunerne med fordel stille specifikke krav om, at private leverandører skal sikre, at deres medarbejdere har opdateret viden om de sygeplejeindsatser og terapeutforløb, som de varetager.

Udvalget for Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen anførte i sin afrapportering den 26. juni 2017, at der er behov for at revidere reglerne om benyttelse af medhjælp. Som opfølgning på udvalgets arbejde blev der nedsat en arbejdsgruppe i Sundheds- og Ældreministeriet. Arbejdsgruppen har til opgave at fremkomme med en ny model for revision af medhjælpsreglerne, herunder at tydeliggøre ansvarsfordelingen ved brug at medhjælp og fremtidssikre reglerne ift. at sikre fleksibilitet henset til udviklingen i sundhedsvæsenet, herunder hjemmesyge- og ældreplejen.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Forslaget behandles fortsat. I udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen blev der peget på, at det er centralt, at delegation sker under klare rammer med tydelig ansvarsfordeling. Desuden har udvalget bemærket, at de eksisterende regler om benyttelse af medhjælp (delegation) ikke i tilstrækkelig grad er med til at sikre klare og fleksible rammer for varetagelse af delegerede opgaver i kommunerne. Som følge heraf, er der i regi af Sundheds- og Ældreministeriet nedsat en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundheds- og Ældreministeriet. Opdraget er, at arbejdsgruppen skal fremkomme med en model for revision af medhjælpsreglerne, som alle parter finder hensigtsmæssig og fordelagtig inden for rammerne af patientsikkerheden. Arbejdet er fortsat i proces. Der er endvidere nedsat en interessentgruppe bestående af blandt andet private aktører, som inddrages i processen, inden afrapporteringen, som forventes at foreligge medio 2019.