Spring navigation over
Indhold start

Private leverandører bør have lige adgang til kommuners videnbaser

Dato08.11.2018
Nummer771

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ved uddelegering af opgaver på sygeplejeområdet til private virksomheder forpligtiges den private leverandør til at følge de praktiske procedurer, der er beskrevet for indsatsen (eksempelvis i VAR Healthcare), samt at dokumentere indsatsen, og registrere og begrunde eventuelle afvigelser i det kommunale omsorgssystem. Arbejdet vanskeliggøres imidlertid af, at det ikke er alle kommuner, der giver de private leverandører adgang til de relevante videnbaser, ligesom kommunerne ofte undlader at orientere de private leverandører om nye procedurer og praktiske retningslinjer.

I Danmark er VAR Healthcare den mest udbredte database i kommunerne, idet 66 kommuner anvender systemet. VAR Healthcare tilgås af brugerne via en app på en mobil enhed. Det forventes at private leverandører også følger de retningslinjer, som systemet udstikker. Men det er ikke alle kommuner, der giver personalet hos de private virksomheden adgang til systemet.

Den manglende adgang til videnbaserne er reelt udtryk for unfair konkurrence, idet de private virksomheder, der ikke får adgang til videnbaserne, må udarbejde sine egne instrukser. Dermed sikres kvalitet i indsatsen, men det påfører også leverandøren betydelige omkostninger. Arbejdet med at udarbejde instrukser og vejledninger er tidskrævende og besværligt, og ville være overflødigt, hvis private leverandør kunne få adgang til baser i alle kommuner.

Virksomhederne oplever, at de skal forholde sig forskelligt, alt efter hvilken kommune de leverer ydelser til, og alt efter om kommunen giver adgang til videnbaserne. De oplever også, at kommunerne undlader at orientere de private leverandører - både om ændrede retningslinjer i den faglige tilgang, og om helt basale praktiske informationer, eksempelvis om udskiftninger i medarbejderstaben eller en ajourført telefonliste.

For den plejekrævende borger kan manglende information om ny praksis medføre, at kvaliteten i behandlingen falder. For den private aktør kan det give store administrative og økonomiske byrder, at der ikke er adgang til relevante faglige og praktiske informationer. Hvis virksomheden er aktiv i flere kommuner vil det ofte kræve en forskellig administrativ tilgang fra kommune til kommune, og dermed tab af stordriftsfordele.

Berørte virksomheder

Problemet er relevant for private virksomheder, der leverer ydelser til kommunerne indenfor pleje og omsorgsområdet. Branchen består i alt af ca. 270 virksomheder. Det er dog ikke alle virksomheder, der er berørt af problemet, idet nogle kommuner giver fuld adgang til videnbaser til private samarbejdspartnere. To tredjedele af landets kommuner henviser til kliniske retningslinjer i en database (VAR Healthcare), mens det er uvist hvordan de øvrige kommuner sikrer en ensartet tilgang på tværs af aktørerne. Det vurderes, at en mellemstor virksomhed med 50-100 medarbejdere skal afsætte en medarbejder på fuld tid til at sikre, at virksomhedens systemer og oplysninger er ajourført i henhold til kommunens retningslinjer.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en vejledning til, hvordan kommunerne og de private aktører bør samarbejde om videnbaser. Udgangspunktet bør være, at alle aktører – både kommunale og private – får lige adgang til information, databaser og retningslinjer, der er vigtige for indsatsen. Initiativet kan eventuelt suppleres med et princip om at omkostningerne ved at anvende databaser også fordeles ligeligt mellem de aktører, der bruger systemerne.