Spring navigation over
Indhold start

Præcise retningslinjer for justering af afregningspris

Dato08.11.2018
Nummer772

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Private virksomheder, der leverer pleje og praktisk bistand efter fritvalgsordningen, forudsættes at anvende de samme IT-løsninger, som kommunens egne medarbejdere benytter. Tilsvarende stilles der krav om, at medarbejderne hos de private virksomheder deltager i opkvalificeringsforløb, når der tages nye moduler i brug, eller når kommunen ændrer praksis eller implementerer nye retningslinjer.

Kravet er helt rimeligt, og normalt vil virksomheder have mulighed for at indregne omkostninger til omstilling og opkvalificering, når de prissætter sine ydelser. Det sker også på fritvalgsområdet, men kun når kommuner anvender udbudsmodellen. Her fastsætter den private leverandør selv prisen, og må tage højde for de omkostninger, der kan følge med. Denne mulighed eksisterer ikke for virksomheder, der leverer pleje og bistand efter godkendelsesmodellen. Her fastsætter kommunerne selv afregningsprisen, og virksomhederne har derfor ikke mulighed for at regulere prisen, eller tage højde for omkostninger til omstilling.

Konsekvensen af dette er, at kommunerne kan påføre private virksomheder store omkostninger på investering i IT, software, uddannelse og opkvalificering, uden at virksomheden har mulighed for at justere afregningsprisen. Kommunerne er i princippet forpligtiget til at justere afregningsprisen overfor de private leverandører, når de konstaterer, at de faktiske omkostninger ved at levere ydelserne overstiger afregningssatsen. Det sker dog ikke i praksis (jf. forslag 4 om retningslinjer for, hvordan kommuner skal beregne afregningsprisen til leverandører af pleje og omsorgsopgaver). For de berørte virksomheder er dette udtryk for konkurrenceforvridning.

Som eksempel kan nævnes kommunernes udrulning af Fællessprog 3, som alle aktører på pleje- og omsorgsområdet skal benytte. Private leverandør skal selv afholde omkostninger til oplæring i det nye system. For en mellemstor privat leverandør (50-99 ansatte) må der påregnes i alt 45 kursusdage, hvor medarbejderne skal have fuld løn. Hertil kommer nye omkostninger, når Fællessprog 3 ændres eller opdateres. På udbudsmodellen kan virksomheden tage højde for sådanne omkostninger, når der afgives tilbud. Men for virksomheder, der opererer under godkendelsesmodellen er der ikke adgang til at ændre i prisen på de leverede ydelser.

Berørte virksomheder

Problemet berører alle private virksomheder, der leverer ydelser til kommunerne indenfor pleje og omsorgsområdet på godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen anvendes ca. i halvdelen af landets kommuner.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at retningslinjerne for, hvornår afregningsprisen skal justeres, præciseres i vejledningen nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Det skal resultere i at afregningsprisen altid afspejler de faktiske omkostninger.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum sender samtidig et forslag om ”Klare retningslinjer for hvordan kommuner skal beregne afregningsprisen til leverandører af pleje og omsorgsopgaver”.