Spring navigation over
Indhold start

Klare retningslinjer for hvordan kommuner skal beregne afregningsprisen til leverandører af pleje og omsorgsopgaver

Dato08.11.2018
Nummer773

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Private virksomheder, der leverer personlig eller praktisk hjælp til kommunens borgere på godkendelsesmodellen, oplever at de ikke altid afregnes korrekt af kommunen. Det skyldes, at prissætningen af pleje og omsorgsopgaver varierer fra kommune til kommune. Virksomhederne oplever, at der mangler information om kommunens prissætning. Det rejser for dem tvivl ved, om den er korrekt eller om der kan være tale om konkurrenceforvridning.

Det frie valg på ældreområdet skal sikre, at borgere frit kan vælge leverandør af madservice, personlig og praktisk hjælp. Udvælgelsen af mulige private leverandører sker i den enkelte kommune enten i form af et udbud eller efter den såkaldte godkendelsesmodel. Ved udbud byder den private leverandør selv ind med prisen på de ydelser, som skal leveres. Ved godkendelsesmodellen skal den private leverandør ligestilles økonomisk med de kommunale leverandører. Det betyder, at kommunen skal afregne de private leverandører med en pris, som modsvarer de udgifter kommunen selv afholder til pleje- og omsorgsopgaver. Beregning af afregningsprisen skal ske i overensstemmelse med vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven, vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015. Kommunen er endvidere forpligtiget til at justere timeprisen, når den bliver bekendt med, at der er et misforhold mellem de faktiske omkostninger ved at levere hjemmepleje, og afregningsprisen til de private leverandører.

Virksomhederne oplever, at kommunerne opgør egne timepriser meget uensartet. Det er uklart, hvilke udgifter, der rent faktisk er medtaget i den kommunale prisberegning. Årsagen til dette er, at der ikke eksisterer klare retningslinjer for, hvordan opgaven skal prissættes, herunder hvilke omkostninger, der skal medregnes ved den kommunale prissætning. Det er eksempelvis uklart, om der medtages afskrivning på bilerne som anvendes af den kommunale hjemmepleje, om overhead-omkostninger fra kommunens lønadministration, it, HR-funktion mv. er medtaget, om alle løndele er med, og om der er indregnet finansieringsomkostninger. Det er ligeledes uklart, hvilke forudsætninger der kan medtages i beregningerne. Flere kommuner budgetterer med effektiviseringsgevinster, men kommunerne efterregulerer ikke prisen overfor den private leverandør, hvis effektiviseringsmålet ikke indfries.

Berørte virksomheder

De manglende standarder og den uens budget- og regnskabspraksis påvirker alle private leverandører på fritvalgsområdet, der opererer under godkendelsesmodellen. Ifølge ”Rapport om undersøgelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet” fra rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO fra 2017 anvender 60 af kommunerne denne model. Det betyder i praksis 160-180 berørte virksomheder.

Rapporten fastslår, at ”der til trods for en fælles vejledning opleves forskelle i kommunernes timeprisberegning, hvilket kan tilskrives forskelle i konteringspraksis, omkostningsmæssig placering af overhead (ledelse, bygninger mv.) og organisering”. BDO-rapporten påviser endvidere, at kommuner, der anvender godkendelsesmodellen, kun regulerer priserne meget sjældent.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der i vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven foretages en præcisering af retningslinjerne for hvordan kommunerne skal beregne afregningsprisen for pleje og omsorgsopgaver, herunder hvilke omkostninger der skal medtages i beregningen, og hvor ofte forudsætninger og antagelser skal efterkalkuleres.

Yderligere oplysninger

”Rapport om undersøgelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet”, udgivet af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO i 2017, redegør for kommunernes anvendelse af udbud og godkendelsesmodellen på plejeområdet, og analyserer den kommunale prissætning af ydelserne.

En KORA-rapport fra 2013 viser endvidere, at der i kommunerne generelt er en meget forskellig konteringspraksis, herunder også på pleje- og omsorgsområdet.

Virksomhedsforum sender samtidig et forslag om ”Præcise retningslinjer for justering af afregningspris”.