Spring navigation over
Indhold start

Enklere opkrævning af egenbetaling i private og offentlige botilbud

Dato08.11.2018
Nummer775

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 forholder sig ikke til, hvem der er ansvarlig for opkrævning af borgerens egenbetaling. Egenbetalingen er den del af botilbuddet borgeren skal betale til kommunen. Nogle kommuner stiller som en betingelse for køb af pladser til borgere hos ikke-offentlige botilbud, at botilbuddet påtager sig opgaven med opkrævning af borgernes egenbetaling. Det giver en række problemer.

For det første medfører det unødigt ekstra administration for det enkelte botilbud at håndtere indbetaling af egenbetaling og efterfølgende afregne med kommunen. Det er tids- og ressourcekrævende gentagende gange at skulle opkræve egenbetaling hos borgere, der ikke er særligt betalingsdygtige eller villige. Borgerne er langt fra altid villige til at indgå en PBS-aftale med botilbuddet, og derfor kræver det mandetimer at indkræve pengene. Desuden skal botilbuddet bruge tid og ressourcer på at afregne med handlekommunen. Vælger borgeren at betale kontant skal botilbuddet desuden til at håndtere kontanter også.

Dernæst er det forstyrrende for det pædagogiske arbejde på botilbuddet, at personalet på den ene side skal udføre et relationsarbejde i forhold til en borger, og på den anden side skal stå for at indkræve penge fra samme person.

Endeligt bliver ikke-offentlige botilbud, som leverer pladser i kommuner, der stiller opkrævning af egenbetaling som betingelse, gjort ansvarlig for borgerens manglende betalingsevne. Disse tilbud risikerer at lide økonomisk tab som konsekvens heraf. Dette er ikke tilfældet for botilbud, der leverer til kommuner hvor opkrævning af egenbetaling er en sag mellem kommune og borger.

På andre områder i serviceloven, såsom ophold på herberger og krisecentre er ansvaret for opkrævningen af egenbetalingen allerede placeret eksplicit hos kommunalbestyrelsen. Det fremgår af §4 i Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110, at ”opkrævning af egenbetalingen for ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service foretages af den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet”.

Det bør også gøres eksplicit i reglerne om egenbetaling for ophold på botilbud efter §§107 og 108 i lov om social service, at det er handlekommunen, der er ansvarlig for opkrævning af egenbetaling, og at opgaven med at opkræve egenbetaling ikke kan uddelegeres til det enkelte tilbud.

Dermed sikres det, at botilbud, der leverer til de kommuner, som har valgt at uddelegere opkrævningen til botilbuddet:

 • Ikke skal pålægges ekstra administrative opgaver i forbindelse med opkrævning og indbetaling
 • ikke stilles ringere, når borgere ikke kan betale, end botilbud der leverer i kommuner, der selv står for opkrævningen.
 • ikke sættes i det pædagogiske dilemma

Berørte virksomheder

Problemet vedrører alle ikke-offentlige botilbud efter §107 og §108 i lov om social service. Det vil sige både private og selvejende organisationer. Der er i henhold til Socialstyrelsens databank mere end 680 botilbud.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det gøres eksplicit i reglerne om egenbetaling for ophold på botilbud efter §§107 og 108 i serviceloven:

    • at det er handlekommunen, der er ansvarlig for opkrævning af egenbetaling for borgere, de har anvist til et botilbud.
    • at det skal gøres frivilligt, om det enkelte botilbud ønsker at påtage sig opgaven med opkrævning af egenbetaling.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108

Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 – se §5