Spring navigation over
Indhold start

Behov for enkel og ensartet beregning af boligbetaling i botilbud

Dato08.11.2018
Nummer776

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Reglerne for beregning af egenbetaling på botilbud efter §107 og §108 i lov om social service er uklare og rummer potentiale for relativt enkle justeringer, der vil gavne offentlige myndigheder, borgere og botilbud.

Kommunerne har vidt forskellig praksis, når det kommer til beregning af borgernes betaling, fordi reglerne er uklare. Botilbuddene har vanskeligt ved at forstå og følge den nuværende bekendtgørelse og må bruge adskillige ressourcer på at indhente informationer til de kommuner, der har en længere række af krav. Et botilbud beretter om at beregningerne pr. borger i nogle tilfælde kan tage op til fem timer at færdiggøre. Dette skyldes blandt andet kommunernes kriterier for beregning, hvor botilbuddet ofte skal forbi både bogholderi, økonomiafdeling, botilbudslederen samt boligadministrationen for at indhente de oplysninger, som nogle kommuner efterspørger. Her koster kravene fra flere af landets kommuner unødvendige ressourcer hos botilbuddet, men også hos de kommuner, der efterfølgende skal behandle data.

Det er en problematik, der potentielt har et bredt omfang set i lyset af, at der på landsplan er mere end 680 privatejede botilbud, som må arbejde med de nuværende meget forskellige beregningspraksisser hos landets kommuner. Der skal laves en beregning af egenbetaling for alle borgere indskrevet i midlertidige og længerevarende botilbud (§107 og §108 i serviceloven). Der er i henhold til Børne- og Socialministeriets Socialpolitiske Redegørelse fra 2017, 25.200 voksne borgere, der har ophold i botilbud.

En mere sammenlignelig og gennemskuelig beregning af boligbetalingen vil reducere de administrative byrder for myndighed og botilbud.

Berørte virksomheder

Problemet vedrører alle botilbud efter §107 og §108 i lov om social service – både offentlige, private og selvejende botilbud. Der er i henhold til Socialstyrelsens databank ca. 1200 botilbud efter §107 og §108, hvoraf mere end 680 er privatejede.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der ændres i §6 i Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, så der i beregningen af boligens omkostninger ses på den enkelte borgers reelle bolig i botilbuddet. Helt konkret foreslås det, at beregningen af borgerens boligbetaling fremover bl.a. beror på flg. parametre:

  • Hvor mange kvm vedkommende råder over
  • Hvad borgeren har haft af forbrugsudgifter

Yderligere oplysninger

Forslaget vedrører Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108