Spring navigation over
Indhold start

Transparens om andre EU-landes regler, procedurer og myndigheder

Dato21.06.2018

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der eksporterer eller ønsker at eksportere varer eller tjenester til andre EU-lande, vil gerne sikre sig, at de overholder alle regler på eksportmarkedet. Virksomhederne bruger derfor ressourcer på at finde ud af, dels hvilke regler de skal leve op til i de enkelte EU-lande, dels hvilke procedurer de skal gennemgå for at leve op til reglerne, samt hvilke myndigheder de skal i kontakt med. Det er ofte uigennemskueligt, hvor virksomheden skal finde den nødvendige information og til tider er informationen kun tilgængelig på det lokale sprog.

Et eksempel kunne være en dansk fremstillingsvirksomhed, som har solgt et anlæg til en kunde i et andet EU-land. Det kunne f.eks. være et anlæg, der skal bruges i kundens fødevareproduktionsvirksomhed. I aftalen indgår, at den danske virksomhed installerer anlægget i kundens fabriksbygning, og at virksomheden udfører ”after sales service” på anlægget efter behov. Her er der tale om eksport af både et produkt og en tjeneste. En sådan leverance kan, alt afhængig af det konkrete produkt og den konkrete tjenesteydelse, være omfattet af mange forskellige nationale krav i andre EU-lande. Det kan eksempelvis være nationale krav om/krav til:

- typegodkendelse, forsikring og/eller servicering af hensyn til sikkerhed

- medarbejderes kvalifikationer, certifikater på medarbejderes kompetencer, lokale sikkerhedscertifikater, dokumentation for arbejdsevne og helbred osv.

- andre arbejdsmiljørelaterede krav

- oplysninger om udstationerede medarbejderes ansættelseskontrakt og aflønning

- diverse skatteforhold, herunder registrering af medarbejdere hos de lokale skattemyndigheder.

- brug af køretøjer og arbejdsmaskiner, som benyttes til at udføre tjenesteydelsen.

- tilladelse, hvis arbejdet f.eks. kræver transport af meget store genstande.

Virksomhederne mødes af mange forskellige portaler, indgange og informations websider. Nogle er nationale, mens andre er europæiske. Der er brug for, at der for hvert enkelt EU-medlemsland er én indgang, der effektivt giver virksomhederne det nødvendige overblik over, hvilke regler de skal overholde (step by step vejledning), hvad de skal gøre for at overholde dem (procedurer), hvilke dokumenter de skal have på plads og hvornår, samt hvilke myndigheder de skal i kontakt med.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der eksporter eller ønsker at eksportere produkter og/eller tjenester til andre EU-lande er berørt af problemet.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder for, at EU-Kommissionen sikrer, at hvert EU-land har én samlet indgang til information om regler, processer og myndigheder, som en udenlandsk virksomhed skal interagere med for at overholde landets regler og med vejledning om, hvordan virksomheden overholder reglerne. Informationen på denne ene indgang bør vedrøre både varer og tjenesteydelser samt medarbejdere. Information, vejledning og dokumenter skal være tilgængelige på engelsk i alle EU-lande. Virksomhedsforum foreslår, at forslaget også sendes til REFIT-Platformen.

Indtil der etableres én samlet indgang til information i hvert EU-land foreslås det, at de danske myndigheder, herunder det danske ”point of single contact” er behjælpelige med at etablere kontakt til relevante myndigheder eller indgange i andre EU-lande.

Yderligere oplysninger

Der er fx i servicedirektivet krav om, at EU-landene har et såkaldt ”point of single contact” (PSC), hvor de enkelte lande skal samle information til tjenesteydere om, hvad der gælder i den enkelte medlemsstat. Det er veldokumenteret af bl.a. EU-Kommissionen, at disse PSC’er ikke alle steder fungerer efter hensigten. Disse PSCer dækker desuden også kun information om krav efter servicedirektivet. Der er jo imidlertid også andre krav, som en tjenesteyder skal overholde, fx krav om registrering af virksomheden, af medarbejdere, forhold vedrørende skat, arbejdsmiljø osv.

I håndhævelsesdirektivet er der ligeledes krav om, at medlemsstaterne har en indgang til information til virksomheder, som skal udstationere medarbejdere i den pågældende medlemsstat. Alligevel oplever virksomhederne, at de ikke uden videre har adgang til den nødvendige information om, hvad de skal gøre for at sikre sig at være compliant.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres


Regeringen vil arbejde for, at initiativet gennemføres. Regeringen vil arbejde for, at Europa-Kommissionen stiller forslag om, at medlemsstaterne forpligtes til at give virksomheder ét samlet overblik over nationale krav på tværs af myndigheder. Selvom der i dag findes online kontaktpunkter i hver medlemsstat, hvor virksomheder kan få information om nationale regler, oplever virksomhederne ofte, at de skal henvende sig til flere myndigheder før de kan få svar på, hvad de præcis skal leve op til for at eksportere varer eller services i et givent EU-land. Regeringen vil derfor arbejde at virksomheder kun skal henvende sig til én national myndighed, som koordinerer et samlet svar på vegne af de relevante myndigheder. Dette vil gøre det betydeligt lettere for danske virksomheder at få adgang til nødvendig information, når de ønsker at eksportere varer eller tjenesteydelser til andre EU-lande.