Spring navigation over
Indhold start

Nationale krav i vejen for det indre marked for byggevarer

Dato21.06.2018

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Byggevareforordningen regulerer handlen med byggevarer i EU og har været anvendt fuldt ud siden juli 2013. Ifølge Byggevareforordningen kan en producent markedsføre sine produkter på hele det indre marked, såfremt det pågældende produkt har en gyldig CE-mærkning samt en ydelsesdeklaration, som beskriver produktets egenskaber i henhold til en relevant harmoniseret standard. De enkelte medlemsstater må ikke stille krav om yderligere mærkning af de deklarerede egenskaber (eks. må en medlemsstat ikke stille krav om en specifik national brandmærkning, hvis egenskaberne for brand i forvejen er deklareret i ydeevnedeklarationen).

EU-Kommissionen har tidligere igangsat informationskampagner om Byggevareforordningen (2012 og 2014), der primært var rettet mod virksomheder, især SMV'er, men også offentlige myndigheder og brugere af byggevarer. Flere brancheorganisationer og offentlige myndigheder kørte også informationskampagner rettet mod deres respektive medlemmer eller områder.[1]

Ikke desto mindre er der fortsat en række medlemsstater i EU, der stiller krav til eksempelvis nationale typegodkendelser og dokumentation for egenskaber for brand for loftplader (i træ og trælignende produkter). Dette gælder blandt andet i Sverige, Belgien og Frankrig, hvor der stilles henholdsvis krav om en SITAC, NBM og ACERMI, der er udenlandske brandgodkendelser.

Berørte virksomheder

Producenter af loftplader / akustikplader i træ (eller trælignende materialer), som ønsker at markedsføre sine produkter på ovennævnte markeder rammes af unødige og konkurrenceforvridende byrder til test og godkendelse. Omfanget kan være større, idet producenter af træ og/eller træbaserede byggevarer må forventes at være underkastet de samme krav i de pågældende lande.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at denne udfordring imødegås ved, at regeringen anmoder Kommissionen om at træffe yderligere foranstaltninger – eksempelvis oplysningskampagner og direkte kommunikation til myndighederne i medlemsstaterne – som tydeliggør og øger fokus på, at det ikke er tilladt for nationale myndigheder at stille supplerende krav til byggevarer, såfremt de samme krav er dækket af bestemmelserne i Byggevareforordningen. Herunder skal der også fokus på CE-mærkning, hvor der fortsat er en række udfordringer med kommunikationen på tværs af EU. Kommission bør i deres oplysningskampagner sætte fokus på at få kontaktpunkterne til at fungere bedre og udbrede kendskabet til dem i byggesektoren. Virksomhedsforum foreslår, at forslaget også sendes til REFIT-Platformen.

Yderligere oplysninger

Der er oprettet produktkontaktpunkter for byggeriet, som alle medlemsstater har oprettet til at informere om nationale regler og svare på anmodninger om oplysninger fra erhvervslivet. Kommissionen udgiver en liste over produktkontaktpunkterne og indkalder dem til regelmæssige møder for at sikre ordentlig koordinering og udveksling af bedste praksis. Kendskabet til de tjenester, som kontaktpunkterne tilbyder, er dog fortsat temmelig beskedent hos erhvervslivet, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved deres svartider og kvaliteten af de oplysninger, de giver.

Produktkontaktpunkterne for byggeriet bør samtidig tænkes sammen med Virksomhedsforum’s forslag om ”Transparens om andre EU-landes regler, procedurer og myndigheder”.

I 2016 publicerede Kommissionen en rapport om gennemførelsen af Byggevareforordningen, herunder eksempler på eksisterende problemer samt idéer til forbedringer[2]. Kommissionen konkluderede i rapporten, at der er et klart behov for fortsat dialog med medlemsstaterne og andre interessenter, tæt overvågning af situationen og håndhævelse af eksisterende regler. Derudover peger Kommissionen på, at der bør udarbejdes yderligere materiale om fortolkning, vejledning samt sættes fokus på en kommunikations- og oplysningsindsats.

[1] En konference i juni 2012, en video fra 2014 og en brochure fra 2015 ("CE-mærkning af byggevarer – Trin for trin").

[2] RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres

Regeringen lægger vægt på, at den gældende EU-regulering, herunder byggevareforordningens bestemmelser (Construction Products Regulation – CPR) overholdes i medlemsstaterne. Dette er ikke mindst vigtigt for at sikre et velfungerende indre marked. Nationale særregler kan begrænse markedsføring og salg af byggevarer på tværs af grænserne i EU.

Virksomheder, der støder på hindringer og særregler i forbindelse med eksport til andre EU-lande, kan tage kontakt til det danske produktkontaktpunkt i Erhvervsstyrelsen, som tilbyder rådgivning og vejledning.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet arbejder løbende for, at reguleringen under byggevareforordningen er både hensigtsmæssig, forståelig og tydelig ved bl.a. at deltage i de dialogfora, som Kommissionen har indrettet i overensstemmelse med byggevareforordningens bestemmelser derom.

De løbende drøftelser mellem Kommissionen, medlemsstaterne og andre interessenter om byggevareforordningen er med til at udbrede kendskabet til reguleringen.

Konkret udarbejder Kommissionen bl.a. på baggrund af disse drøftelser løbende FAQ’er (Frequently Asked Questions) om reguleringen i byggevareforordningen, hvoraf det fx fremgår, at det ikke er tilladt under byggevareforordningen at stille nationale særkrav til byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard.

FAQ’erne kan findes på Kommissionens hjemmeside: http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq_en.

Regeringen vil desuden sende forslaget til REFIT-platformen.