Spring navigation over
Indhold start

Modernisering af toldkodekssystemet: mere tidssvarende toldkoder

Dato21.06.2018

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I World Customs Organization (WCO), der hører under WTO, er der vedtaget et toldkodekssystem, som sørger for, at landene taler samme sprog, når de handler med hinanden. I WCO’s toldkodekssystem indgår de såkaldte ”Harmonized System Codes”, der normalt omtales som ”HS-koder”. Disse er de overordnede toldkoder, som omfatter de første seks cifre i toldkodekssystemet. I de lande og handelsblokke, der er medlem af WCO, vedtages der underkoder med reference til HS-koderne. I EU drejer det sig om den ”Kombinerede Nomenklatur” (KN-koder), som fastlægger 7. og 8. ciffer i toldkodekssystemet.

Problemet er, at HS-koderne kun opdateres med fem års mellemrum, og at WCO har mange medlemslande, der skal nå til enighed. Derfor har toldkodekssystemet i årevis været bagefter den teknologiske udvikling. Hvert år har nationale myndigheder og europæiske brancheorganisationer frem til 30. april til at indsende forslag til opdatering af KN-koderne og de tilhørende forklarende noter. Herefter tager EU-Kommissionen (DG TAXUD), Eurostat og medlemsstaternes repræsentanter i Toldkodeksudvalget stilling til, hvilke forslag der skal gennemføres. På trods af de årlige opdateringer har det for virksomheder – heriblandt elektronikvirksomheder, der producerer teknologi – vist sig svært at afklare, hvordan de skal klassificere deres produkt inden for toldkodekssystemet.

Den danske oversættelse af toldkodekssystemet fremgår af SKATs søgesystemer eVita og Taric. Her indgår der eksempelvis kategorier som ”fjernsynsapparater, telefonapparater, lydoptagere, lydgengivere, etc.”. Det er forældede beskrivelser, som gør det svært for virksomhederne at finde korrekte toldtarifer til produkter, som arbejder ud fra WiFi, Bluetooth og andre trådløse forbindelser. I toldkodekssystemet anvendes der således betegnelser, som er forældede i forhold til den teknologiske udvikling. Desuden er der i flere tilfælde tvivl om, hvorvidt de forklarende noter til hver toldkode er oversat korrekt til dansk.

Det er vigtigt, at virksomhederne har et tidssvarende og overskueligt grundlag, for at der tariferes korrekt, for hvis SKAT efter en toldkontrol når frem til, at produktet er tariferet forkert, skal der ifølge EU-reglerne betales toldskyld for de sidste tre år.

Der synes i alle instanser (virksomheder, SKAT, Force og de internationale fragtfirmaer, som virksomhederne benytter til fortoldning) at være stor usikkerhed om, hvordan det gøres korrekt.

Berørte virksomheder

Manglende overblik og utidige begreber i toldkodekssystemet udgør især en administrativ byrde for SMV’er, der importerer og eksporterer varer, komponenter mv. til produktionen, da SMV’erne typisk ikke har ressourcerne til at hyre specialister, som kan bistå tariferingsprocessen. Desuden risikerer SMV’erne at komme i økonomiske problemer, hvis de anvender en forkert toldkode.

Problemet er særligt udtalt i de brancher, hvor der produceres nye teknologier og digitale løsninger – såsom elektroniske komponenter, robotteknologier, apps og biologisk materiale - da toldkodekssystemet ikke er opdateret til at indfange nye typer af produkter.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen foreslår Kommissionen, at der igangsættes et tæt samarbejde med europæiske brancheorganisationer med det formål at afklare, hvordan EU’s KN-koder skal opdateres, så toldkoderne bliver tidssvarende og dermed i stand til at kategorisere nye typer af produkter inden for blandt andet elektronik, teknologi og digitale løsninger. Virksomhedsforum foreslår, at forslaget også sendes til REFIT-Platformen.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres

Det er Harmonized System Commitee (under World Customs Organization), der står for at holde HS-koderne opdateret. Anmodninger om ændringer kan enten indsendes via de nationale toldmyndigheder eller via europæiske sammenslutninger til Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion (DG TAXUD), der i samarbejde med EU’s Toldkodeksudvalg afgør, om et forslag videresendes til Harmonized System Commitee. Der findes således allerede i dag en proces, der inddrager erhvervslivet i ændringer i HS- og KN -koder. Der kan stilles forslag til ændringer af KN-koder hvert år og for HS-koder hvert femte år. De udfordringer, der er i forbindelse med vedligeholdelsen af toldtariffen, har været drøftet på Toldkontaktudvalgsmøde i maj. Toldstyrelsen er derfor meget opmærksom på problematikken.

Toldstyrelsen anerkender, at beslutningsprocesserne i forhold til ændring af HS-koder og betegnelser er langsommelige bl.a. pga. mange interessenter. Toldstyrelsen vil derfor rejse behovet for en hurtigere og mere fleksibel proces for eksempelvis opdatering af toldkoder i EU-regi. Derfor vil Toldstyrelsen både rejse problemet vedr. en langsommelig proces med ændring af betegnelser samt evt. konkrete forslag til sproglige ændringer i EU’s Toldkodeksudvalg jf. besvarelsen af forslag 760.

Det bemærkes, at der er mulighed for følgende forslag til ændringer: Nye koder, sletning, opdatering og omformulering af eksisterende koder. Målet bør derfor være at udnytte disse muligheder effektivt og sætte fokus på de udfordringer, der måtte være.

Toldstyrelsen informerer gerne interesserede virksomheder om den eksisterende proces ved henvendelser på toldst@toldst.dk.

Regeringen vil desuden sende forslaget til REFIT-Platformen.