Spring navigation over
Indhold start

Manglende automatisk adgang til at se anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonales registrerede autorisationer

Dato21.06.2018
Nummer756

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Private virksomheder, som har sundhedspersonale med autorisation ansat, har behov for at tjekke sundhedspersonalets autorisationer regelmæssigt for at sikre, at anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonalets registrerede autorisationer ikke overses. Ellers er der risiko for, at eksempelvis en læge eller sygeplejerske med begrænsninger eller anmærkninger i sin gyldige autorisation udsendes til hospitaler/områder/specialer, hvor de ikke må virke, grundet manglende tilladelse eller efter en eventuel dom for alvorlige fejl eller forsømmelser m.v.

Når man i dag skal kontrollere autorisationer for medarbejdere, er der to metoder:

Den manuelle metode:

I Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister kan man manuelt foretage opslag på forskellig vis. Man får at vide, om medarbejderen har en autorisation og tillige oplysning om eventuelle anmærkninger og begrænsninger i autorisationen.

Den automatiske metode:

Via en web-service er det muligt automatisk at trække oplysninger om en medarbejders autorisationer. Dette kan både anvendes til at kontrollere autorisationen ved ansættelse og til efterfølgende løbende at kontrollere, at autorisationen stadig er gyldig.

Når oplysninger hentes via den automatiske metode (web-service), modtages ikke oplysninger om eventuelle anmærkninger eller begrænsninger i autorisationen. Dette er et stort problem, da disse anmærkninger kan være yderst vigtige. Eksempelvis kan en læges autorisation være begrænset til et bestemt hospital, eller der kan være anmærkninger i en sygeplejerskes autorisation efter en eventuel dom for alvorlige fejl eller forsømmelser.

Disse anmærkninger og begrænsninger kan som sagt kun findes via den manuelle metode, men for eksempelvis et vikarbureau kan der være tale om flere tusinde autorisationer, som løbende skal kontrolleres. Her er Virksomhedsforum bekendt med et vikarbureau, der har 9.000 registrerede vikarer. Den manuelle metode ender således ofte som en meget omkostningstung proces for virksomhederne. Kontrollen er dog essentiel for at sikre patientsikkerheden og undgå at sende vikarer med alvorlige anmærkninger eller begrænsninger i autorisationen ud til kunder.

Berørte virksomheder

Alle private virksomheder som har sundhedspersonale med autorisation ansat med behov for at tjekke deres autorisationer automatisk, herunder vikarbureauer der udsender autoriseret sundhedspersonale til sundhedssektoren fx hospitaler og plejecentre.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der tilføjes et ekstra felt i svaret fra web-servicen, som indeholder eventuelle begrænsninger i autorisationen. Hvis det ikke er muligt at få selve begrænsningerne med i svaret, vil det være en løsning, blot at få en indikation af, om der er begrænsninger eller ej. Gerne med en dato for den seneste ændring i begrænsningerne.

Yderligere oplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed (autorisationsregister) står for driften af web-servicen i samarbejde med National Sundheds-IT.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres ikke

Når private virksomheder skal kontrollere autorisationsmæssige forhold kan det ske enten gennem et manuelt opslag i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister eller via en web-service, der drives af Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsdatastyrelsen. Det er imidlertid kun muligt at se eventuelle begrænsninger i sundhedspersons autorisation gennem det manuelle opslag i autorisationsregisteret.

Virksomhedsforum foreslår, at der skal være automatisk adgang til at se begrænsninger i sundhedspersoners autorisationer via en web-service. Virksomhedsforum har konkret foreslået, at ”der tilføjes et ekstra felt i svaret fra web-servicen, som indeholder eventuelle begrænsninger i autorisationen. Hvis det ikke er muligt at få selve begrænsningerne med i svaret, vil det være en løsning, blot at få en indikation af, om der er begrænsninger eller ej. Gerne med en dato for den seneste ændring i begrænsningerne.”

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds og Styrelsen for Sundhedsdatas umiddelbare vurdering, at forslaget mest hensigtsmæssigt kan imødekommes gennem en migrering af webservicen til den Nationale Service Platform (NSP).

Det er Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at der kan være fordele ved at automatisere processen omring kontrol af autorisationsmæssige forhold ved at bruge en web-service frem for en webside. Løsningen er imidlertid forbundet med etablerings- og driftsomkostninger, og forslagets gennemførsel forudsætter derfor, at der tilvejebringes den nødvendige finansiering. Eftersom den nødvendige finansiering ikke er tilvejebragt, gennemføres forslaget ikke. Sundheds- og Ældreministeriet henser herved også til, at der i dag er adgang til oplysningerne i autorisationsregisteret.