Spring navigation over
Indhold start

E-Boks-løsning til privathospitaler, der behandler offentlige patienter

Dato21.06.2018
Nummer755

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag har private hospitaler ikke adgang til at sende indkaldelser ud til offentlig betalte patienter via e-Boks til patienter uden forudgående samtykke.

Det betyder i praksis at offentligt betalte patienter, når deres behandling overgår til de private hospitaler og klinikker, modtager første indkaldelse til behandling i et fysisk brev med posten. Dette sker, fordi det ikke er muligt at indhente et forudgående samtykke fra patienten, inden den første meddelelse skal sendes til den enkelte patient.

Fremsendelse af digital post fra de private hospitaler til den enkelte patient kræver nemlig et forudgående samtykke fra patienten, da private hospitaler i e-Boks på nuværende tidspunkt anses for at være en privat afsender og ikke en offentlig afsender omfattet af bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

Den manglende mulighed for at indkalde patienten gennem digital post forsinker både udredning og behandling, hvilket medfører en risiko for, at det ikke er muligt at opfylde patienternes rettigheder ifølge lov om ret til hurtig udredning.

Desuden er forsendelse af fysiske breve både dyrt, langsommeligt og kan vække forvirring hos den enkelte patient, når første del af udrednings- og behandlingsforløbet er blevet formidlet via digital post i e-Boks, og næste del nu sker via et fysisk brev.

Et privathospital har tidligere oplyst, at de i 2015 udsendte 175.000 breve og havde portoudgift på ca. 2 mio. kr.

Berørte virksomheder

Privathospitaler, der har aftaler under det udvidede frie sygehusvalg og regionale aftaler.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at privathospitalerne på lige fod med de offentlige får mulighed for at kommunikere digitalt til patienterne via e-Boks. Hermed sikres et mere ensartet behandlingsforløb for patienten, idet al væsentlig kommunikation samles på én digital platform.

Yderligere oplysninger

Hjemlen til at sende digital post tænkes at kunne skabes på flere måder og kan afgrænses til at vedrøre udredning og behandling i henhold til Sundhedslovens §§ 64, 75, 82 og 87.

Besvaret februar 2019

Forslaget behandles forsat

Forslaget forstås således, at Virksomhedsforum ønsker, at privathospitaler får adgang til den offentlige Digital Post-løsning, og dermed ikke skal indhente samtykke forinden, som private aktører skal i løsninger på markedet fx e-Boks. Digitaliseringsstyrelsen er bekendt med ønsket og er i dialog med en række aktører på området, herunder Sundhed Danmark.

e-Boks A/S er en privat virksomhed, som leverer et produkt til det private marked, e-Boks, som kan indkøbes på markedsvilkår. Samtidig er e-Boks den nuværende leverandør af den offentlige Digital Post-løsning til offentlige afsendere. Den offentlige løsning er reguleret i lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Meddelelser kan i den offentlige løsning sendes uden forudgående samtykke. Det er kun offentlige afsendere, der kan benytte løsningen. Privatretligt organiserede virksomheder, som fx privathospitalerne, kan benytte markedsløsninger som e-Boks A/S’ private produkt, hvor det er nødvendigt for afsender på forhånd at have aftalt med modtager via samtykke, at post kan sendes via løsningen. I dag kan post modtaget via begge løsninger vises samme sted, herunder i e-Boks.

Det er vurderingen, at det vil være forbundet med væsentlige udbudsretlige, statsstøtteretlige og konkurrenceretlige risici at lade private aktører på sundsområdet blive afsendere i den offentlige Digital Post-løsning, hvorfor der er brug for nærmere afklaring af disse forhold.

Det indgår i regeringens afbureaukratiseringsreform, at Regeringen vil undersøge mulige løsninger, så borgerne digitalt kan modtage vigtige breve fra læger, privathospitaler mv. på samme måde som fra offentlige sygehuse uden først at skulle afgive samtykke.