Spring navigation over
Indhold start

Gennemsigtighed i Amgros kriterier for prisvurderinger

Dato21.06.2018
Nummer751

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er vanskeligt for lægemiddelvirksomheder at overskue de mekanismer, der determinerer offentlige indkøberes reservationspris i forbindelse med forhandlinger om medicinpriser. Det medfører, at der som udgangspunkt bruges både ressourcer og tid på at genfremsætte tilbud. Særligt tidsperspektivet er en hæmsko, idet innovative og nye lægemidler som oftest har en kort patentperiode, hvor de høje udviklingsomkostninger skal indtjenes.

Som eksempel kan det nævnes, at Medicinrådet har fastlagt en svartid på 12 uger, før rådet fremlægger den endelige beslutning om, hvorvidt anbefalingen af produktet kan finde sted. Denne proces kan dog ende med at blive et pressionsmiddel mod lægemiddelvirksomhederne, da virksomhederne kan se frem til tre måneders ventetid, såfremt produktet ikke godkendes. Hermed kan processen blive en særdeles kostbar affære for virksomheder, som ikke får produktet anbefalet i løbet af 12 uger og det er særlig problematisk, hvis anbefalingen om standardbehandling ikke følges op af opdaterede behandlingsvejledninger. En proces, der dermed risikerer at konflikte med Folketingets syv principper for prioritering.

Med en større gennemsigtighed vil lægemiddelvirksomheder lettere kunne sætte en pris, som modsvarer den offentlige indkøbers ønsker, og hurtigere få produkter på markedet til gavn for erhvervsliv, den faglige innovation og danske patienter.

Den 1. januar 2017 blev et nyt Medicinråd etableret af Danske Regioner med det formål at sætte prioritering på dagsordenen. Medicinrådet arbejder i henhold til Folketingets syv principper om prioritering inden for sygehusmedicin fra marts 2016: faglighed, uafhængighed, geografisk lighed, åbenhed, hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin, mere sundhed for pengene samt adgang til behandling.

Medicinrådet håndterer hovedsageligt den kliniske dokumentation, hvor Amgros tager sig af det økonomiske ved at understøtte Medicinrådet med økonomiske evalueringer af lægemidler og forhandling af priser samt udbud på nye lægemidler. Men det er Medicinrådet, der skal foretage afvejningen mellem økonomi og klinisk merværdi.

Den politiske følsomhed omkring Medicinrådets og Amgros’ arbejde komplicerer selve forhandlingsprocessen, og gør det svært at udvikle lægemidler, hvis man ikke ved, hvad det må være værd. Dette gælder særligt Danmark, som er et lille land. Her er det svært at vide, om det kan betale sig at udvikle et bestemt lægemiddel.

I Sverige og Norge er praksis eksempelvis en anden tilgang til vurdering af værdien. Her regner de med Quality Adjusted Life Year (QALY)/kvalitetsjusterede leveår. Det vil sige, hvad er værdien af en behandling, når man tager højde for bivirkninger og andre faktorer. Eksempelvis er et år i rask tilstand mere værd end et år som ofte sengeliggende eller et år med store smerter. Det gør det muligt at sammenligne på tværs af forskellige sygdomsområder og interventioner

Berørte virksomheder

Lægemiddelvirksomheder – herunder dem, der leverer nye lægemidler til sygehuse.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at AMGROS og Medicinrådet åbner for en større gennemsigtighed i de kriterier for sammenstilling af den kliniske værdi og den relaterede økonomi, der ligger til grund for fastsættelsen af organisationens reservationspris i forbindelse med indkøb af lægemidler.

Yderligere oplysninger

Folketingets syv principper om prioritering inden for sygehusmedicin bør stå centralt for Medicinrådets arbejde. Sundheds- og Ældreministeriet definerer princippet ’Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin’ således: ”Patienter skal have gavn af behandlingsmæssige fremskridt. Danmark skal fortsat være et af de lande, der hurtigst ibrugtager nye lægemidler, hvor der er dokumenteret mereffekt.” Her vil en bedre gennemsigtighed ift. de kriterier, der ligger til grund for AMGROS udregninger være til gavn for arbejdet med at imødekomme Folketingets principper.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres ikke

Både regeringen og regionerne arbejder løbende med at sikre, at de rette styringsmekanismer er til stede for at sikre, at det offentlige sundhedsvæsen har råd til indkøb af ny medicin.

Det er en af årsagerne til, at alle folketingspartier i 2016 blev enige for 7 principper for prioritering, som regionerne (herunder også Amgros og Medicinrådet) arbejder med udgangspunkt i. Prioritering er en central mekanisme til at sikre, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt til gavn for alle patienter. For at sikre hurtig ibrugtagning og størst mulig åbenhed i Medicinrådets beslutninger, arbejder rådet bl.a. med udgangspunkt i princip 4 om størst mulig åbenhed.

For at sikre bedst mulig brug af ressourcer ved medicinindkøb skal regionerne samtidig have gode forhandlingsværktøjer. Det er en af grundene til, at Amgros har mulighed for at prisforhandle og indgå fortrolige rabatter med virksomheder.

Derfor er der god ræson i, at Amgros ikke fremsætter en reservationspris ifbm. prisforhandlingerne. En sådan kunne bl.a. give virksomheder incitament til at fastsætte prisen omkring denne værdi og dermed mindske priskonkurrencen og muligheden for at indhente rabatter.

Danske Regioner fastlægger Medicinrådets metoder i samarbejde med rådet. Det er til enhver tid muligt for virksomheder at gå i dialog med rådet med henblik på at sikre en smidig proces i forbindelse med prisforhandlinger eller med henblik på at give feedback på de erfaringer, man har haft med rådet. Det bemærkes, at Danske Regioner evaluerer Medicinrådet primo 2019.